Berichten

Groenenhoekgroen ook op Facebook: https://www.facebook.com/Groenenhoekgroen/?fref=ts

Donderdag 19 april 2018

Woensdagavond 18 april werden in het bijzijn van tientallen buurtbewoners van de ‘Uitbreidingsstraat’ (aan de Singel en het Toekomstbos) , van wijk ‘Buurt der Goden’ en van de ‘Orpheusbuurt’ aan de Intendant van de Vlaamse regering Alexander D’hooghe onze geloofsbrief afgegeven met 255 handtekeningen uit deze wijken (verzameld op 2 dagen). BEDANKT IEDEREEN VOOR DE INZET!
 
We onthouden van die avond dat we over het hele traject Zuidoost van Berchem tot Borgerhout vele knappe voorstellen hebben gezien. We onthouden uit de toespraak van de intendant dat hij het, net zoals in de ambitienota, vooral had over de overkapping van de Ring en het effect voor ‘wijkverbinding’, ecologie, ruimtelijke kwaliteit, groennormen, hitte-eilanden tegengaan, verbetering leefkwaliteit, enzovoort. Dat hij dankbaar was voor onze talrijke aanwezigheid omdat hij ons apprecieert als ‘ervaringsdeskundigen’ uit de wijken. En … dat “het draagvlak van de vele projecten voor hen érg belangrijk is. Wat u adviseert wordt meegenomen.”
 
Wij roepen dus nogmaals dat ontwerpers rekening houden met de aangedragen argumenten in de geloofsbrieven uit de buurt.
 
We hopen dat dit stukje groen aan het mobiliteitsknooppunt Berchem en vlak aan de reeds druk bebouwde site Post X, écht behouden blijft en een groen hart voor deze stad, voor Berchem en onze wijk mag blijven!

Zondag 15 april 2018

REACTIE VANUIT GROENENHOEK OP ONTWERPPLANNEN ‘OVERKAPPING RING’ AAN DE BORSBEEKSEBRUG

Vandaag stuurden wij uit onze wijk ‘Orpheusbuurtgebeure’ , maar ook in samenspraak met ‘Buurtcomité der Goden’ (Marstraat, Neptunusstraat, … aan de overkant van de Gitschotellei) volgende open brief in verband met de ontwerpplannen voor de ‘overkapping van de Ring’, zone Zuidoost.

Wij doen langs deze weg een warme oproep om deze brief mee te ondertekenen. Dit kan door contact op te nemen met de initiatiefnemers of door een email ter ondersteuning van deze brief te sturen. Woensdag 18 april is er het finale slotmoment en willen we zoveel mogelijk handtekeningen uit onze wijk ter ondersteuning van deze visie overhandigen.

MAANDAGAVOND 16 APRIL HOUDEN WE OOK EEN PERSMOMENT AAN DE SPEELTUIN RODE KRUISLAAN OM 18 UUR. BRENG EEN KLOK OF BEL MEE OMDAT WE EVEN DE ALARMKLOK WILLEN LUIDEN OM MEDIA MAAR OOK ANDERE BUURTCOMITEES WAKKER TE BELLEN.

Onderwerp: (on)geloofsbrief van het ‘ORPHEUSBUURTGEBEURE’ (*)  i.v.m. het ontwerp segment Zuidoost Overkapping van de Ring  (Berchem, 15 april 2018)

Aan de Vlaamse Regering,
Aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen,
Aan het ontwerpteam ‘over de Ring Zuidoost’ en Antwerpen aan ’t Woord,                   
Aan de burgerorganisaties Ademloos, Stratengeneraal en Ringland,                                Aan de intendant, de heer Alexander d’Hooge,                                                                          Aan de districtsraad van Berchem     

Na een boeiend en leerrijk parcours van enkele maanden te hebben afgelegd met talrijke ‘Ringbouwers’ en vertegenwoordigers van overheden en ontwerpers, werd aan ons gevraagd een ‘geloofsbrief’ (advies) over de voorliggende ontwerpen voor de overkapping te schrijven.

Met deze open brief reageert buurtvereniging ‘Orpheusbuurtgebeure’ op de ontwerpplannen voor de overkapping van de Ring zoals voorgesteld op het infomoment van 21 maart. Vele van ons hebben mee geijverd voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Een noodzakelijk iets voor een wijk die zo nabij de vervuilingszone ligt van de Antwerpse Ring en nood heeft aan meer open ruimte en meer groen. We hebben het ontwerp- en participatieproces voor het segment Zuidoost dan ook van nabij gevolgd.

We willen in deze (on)geloofsbrief vooral onze verontwaardiging uitdrukken aangaande de huidige concrete ontwerpplannen voor onze directe omgeving. We zien in deze plannen de oorspronkelijke ‘groene’ filosofie van het overkappingsverhaal gedeeltelijk verloren gaan. We zien dat keuzes worden gemaakt die lijnrecht ingaan tegen onze verwachting dat een overkapping onze wijk leefbaarder zou maken.

Ontwerpplan Ring ZuidOostAls we het globale plaatje dat het ontwerpteam Zuidoost ons vandaag voorlegt bekijken, zijn er zeker veel waardevolle elementen in terug te vinden. Het idee bijvoorbeeld om het Park Brilschans, het Villegaspark en het natuurgebied de Wolvenberg met elkaar te verbinden via de overkapping kan fungeren als een echte groene long voor het centrum van het district Berchem. Versnipperde wijken die worden verbonden door één plek.  Al was ook aan dit project een schaduwzijde dat de volkstuintjes van de buurtbewoners moesten wijken.

Over alle zes voorgestelde projecten die naar voor worden geschoven door het ontwerpteam van segment Zuidoost durven we ons daarom niet in detail uitspreken. Zoals ze (meestal ‘verbloemd’?) op presentaties en in de media worden weergegeven, lijken ze veelbelovend. Geleerd uit onze eigen ondervinding, hopen we dan ook dat vooral de direct betrokken buurtbewoners uit die wijken de dossiers goed hebben opgevolgd en er ook daar de hiaten hebben uitgehaald.

 

Waar het hart van vol is…..

We willen onze focus in deze ‘(on)geloofsbrief’ echter vooral toespitsen op het dossier dat ons meer nabij in de buurt ligt namelijk het project ter hoogte van Berchem Station. “De creatie van een ‘grote markt’ als ontmoetingspunt voor Berchem en als ‘metropolitane mobiliteitshub” zoals de ontwerpers het omschrijven.

Dit project leek ons in eerste instantie veelbelovend. Zoals hierboven gesteld de creatie van een ‘ontmoetingspunt’ en een ingrijpende aanpak van de ‘mobiliteit aan het station’ is zeker belangrijk om eindelijk eens dringend werk van te maken.

Wanneer we echter begin maart de concrete ontwerpplannen onder ogen kregen, vielen we toch bijna van onze stoel. Naast het op grote schaal verharden van de open ruimte, verscheen op de plannen plots een groot woonblok op de hoek van de Diksmuidelaan en een 3-tal bouwtorens aan de overzijde aan de Singel, pal op het enkele jaren geleden aangeplante Toekomstbos. De harde confrontatie met deze ontwerpplannen heeft bij vele buurtbewoners een serieuze deuk in het vertrouwen aan de ontwerpers gezorgd. Het is nogmaals een ernstige verwittiging dat je als burger wakker en alert moet blijven want dat je anders toch weer voor voldongen feiten geplaatst wordt.

Achteraf gezien hadden we de bui moeten hebben zien aankomen. We zijn even opnieuw gaan lezen in de ambitienota “Over de Ring, samen naar een aantrekkelijke metropool” (november 2016) waarnaar ontwerpers meermaals verwijzen en hanteren als evangelie. Het gehéél van deze nota klonk ook voor ons erg lovenswaardig. “De overkapping kan bijdragen tot de aanpassing van de stadsregio aan de klimaatopwarming, ze kan de groentekorten van de stadswijken voor een groot deel verlichten. Ze kan het regionaal ecosysteem versterken. En de gezondheid van de stedelingen verbeteren.” Heel de nota staat vol met lovenswaardige ambities. “Parken verbinden, ecologie, enorm ander gevoel creëren, groter stuk natuur, grote rustplekken, groene stedelijke boulevards, water in het landschap, bio-diversiteit versterken, wilde parklandschappen, …

Vandaag worden we echter nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt dat je ook de ‘kleine lettertjes’ van een contract moet lezen. Wanneer we naar bladzijde 124  in deze nota gaan en het hoofdstuk rond het project ZuidOost en meer specifiek de zone rond het station van Berchem bekijken, lezen we letterlijk het volgende zinnetje:Dit gebied is aangeduid als top- en kantoorlocatie voor de stadsregio. Een verdere verdichting, geënt op de multimodale stationsknoop, is dus wenselijk.”

Met dit kleine zinnetje geven we de ontwerpers dus een vrijgeleide om de groene zone rond Berchem Station te gaan volbouwen! Hoe naïef en goedgelovig kunnen wij als burger dus inderdaad zijn … Iedereen laat zich verblinden door de vele ronkende lovenswaardige groene ambities van de nota.

 

Voorgeschiedenis

Toch eerst een stukje geschiedenis. Het groengebied aan de Diksmuidelaan en de Rode Kruislaan kwam er na jarenlange acties (1999-2006) van verschillende buurtcomités uit onze wijk. Uiteindelijk kwam een akkoord met districtsbestuur van Berchem en de Stad Antwerpen en werd er in 2006 een BPA/RUP goedgekeurd om dit weinige overgebleven groen in onze wijk te beschermen. We lezen letterlijk in het RUP: “De omgeving rond het projectgebied Rode Kruislaan is zeer dicht bebouwd, waardoor er een aanzienlijke druk op het gebied bestaat. Het voorzien van een wijkpark komt tegemoet aan de nood aan open ruimte, groen en speelruimte. Door de aanleg van het park wordt er een fundamentele bijdrage geleverd aan de verbetering van de woonkwaliteit in deze buurt.” Er kwam een hondenweide en een prachtige speeltuin die dagelijks bij goed weer druk wordt bevolkt door buurtbewoners en door gebruikers van het ringfietspad.

Aan de overzijde aan de Singel is het verhaal nog frappanter. In 2014, nog geen 5 jaar geleden, werd met veel bravoure in de pers het ‘Toekomstbos’ aangekondigd. Op dit voormalige korfbalterrein tussen de Ring, de Singel, de Borsbeeksebrug en de Zurenborgbrug mochten de leerlingen van een vijftal Berchemse scholen zo’n 2600 inheemse bosgoedplantjes aanplanten.

De groendienst zorgde voor de aanleg van de amfibieënpoel en de aanplant van 8 hoogstammige bomen (haagbeuk, sierappel, sierkers en linde). De beplanting werd nadien nog aangevuld met 750 heesters, 500 vaste planten en nog eens 6 hoogstammige bomen.

Voor dit project werd samengewerkt met het Autonoom Gemeentebedrijf Vespa, ANB en Natuurpunt. Het werd aangeprezen als een eerste voorbeeld van het ‘bosschagelandschap’ (een combinatie van open en besloten stukken landschap) dat door AG Vespa werd uitgetekend in het kader van het Beeldkwaliteitsplan Groene Singel. Dit schrijft een oppervlaktenorm voor van 60 % bebossing en 40 % open ruimte. Ook kreeg het Toekomstbos verder vorm door de aanleg van een wandelpad en een vlonder-pad (een los houten bruggetje over de amfibieënpoel).

Berchem kreeg voor dit project zelfs een prijs van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) in de lente van 2016. Met deze “Groene Lente-prijs” wil VVOG openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. In de pers verklaarde Berchems Schepen voor openbaar groen An Bakelants dat deze site “moet uitgroeien tot een mooie extra groene rustzone voor de toekomst!”.

Met één pennentrek kunnen ontwerpers dus onmiddellijk héél zo’n prachtig project van de tafel vegen wanneer je als burger niet goed uit je ogen kijkt en alle ontwerpplannen niet nauwgezet genoeg opvolgt. Wat moeten we onze Berchemse kinderen vandaag over ‘hun’ Toekomstbos vertellen???

Ondertussen hebben de ontwerpers op onze opmerkingen al wel gereageerd. We kregen de belofte dat men de bouwhoogte alvast zou verminderen en dat men het gebouw aan de Diksmuidelaan meer naar de Ring zou opschuiven.  Ondanks het begrip dat men toont voor onze argumenten en de aangegane dialoog blijven de ontwerpers dus jammer genoeg vasthouden aan hun oorspronkelijke ideeën. De kleine aanpassingen die men ons voorstelt, kunnen ons helemaal niet overtuigen en de huidige plannen zijn en blijven voor ons écht onaanvaardbaar.

 

Een verhaal van verdichting?

Eén van de argumenten waarmee de ontwerpers ons om de oren slaan is dat deze omgeving van het station van Berchem ideaal is voor ‘verdichting’. Verdichting is een woord dat de gewone burger niet onmiddellijk bekend in de oren klinkt. Het staat tot op vandaag ook nog niet eens in het bekende woordenboek ‘Van Dale’. Het woord klinkt in elk geval mooier dan de eigenlijke inhoud. De Nederlandse Encyclopedie omschrijft het als volgt: “Binnen de bestaande bebouwde ruimte de onbebouwde delen bijkomend bebouwen of bouwen in hogere dichtheden als manier om te komen tot een beter of intensiever gebruik van de ruimte”.

We willen hierbij opmerken dat de geplande bebouwing aan de Borsbeeksebrug helemaal niet in een ‘bestaande bebouwde ruimte” komt maar gewoon midden in twee grote groene stroken gras en bomen en pal in een recent aangeplant ‘bos’.

De grondvisie van ‘verdichting in steden en dorpen’ kunnen we best volgen. Het is de lovenswaardige ambitie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor wat betreft het concentreren van functies, men wil verdichten in de steden en in de kernen. Het is een middel om de lintbebouwing en de versnippering van ons landschap tegen te gaan.

Er zijn mooie voorbeelden waar men oude bedrijfsterreinen en/of verouderde bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming heeft gegeven. De opwaardering van een ‘bestaand bebouwd gebied’ kan inderdaad dikwijls gepaard gaan met extra verdichting, waarbij we in hogere dichtheden gaan wonen, en wonen en werken ook meer met elkaar gaan mengen.

“Maar in de reeds druk bebouwde gebieden de laatste stroken groen zomaar volbouwen of in alle kernen de hoogte ingaan of méér woningen zetten, zijn geen goede opties”.

Verdichting is steeds maatwerk! Deze conclusie wordt ondersteund door verschillende experten:

“We moeten de stad intelligent inbreiden en verdichten” vertelt ons professor Stijn Oosterlynck, professor Universiteit Antwerpen in De Tijd. “Belangrijk is steeds ook de context. In voormalige havenzones of op oude fabrieksterreinen hoogbouw bouwen is geen probleem omdat je dan dikwijls ook nog mooi zicht hebt op het wateroppervlakte. Torenflats kunnen dan weer moeilijker als de andere huizen maar 2 of 3 verdiepingen tellen.”  De geplande torens aan de Borsbeeksebrug en de Singel en de Diksmuidelaan bevinden zich recht tegenover gebouwen die inderdaad maar 2 of 3 verdiepingen tellen.

Verdichten lijkt vandaag het toverwoord. “Maar verdichten om te verdichten bedreigt ook de leefbaarheid van de stad en stimuleert de stadsvlucht van jonge gezinnen met kinderen, op zoek naar ademruimte. Klassieke recepten zijn niet langer toereikend, of niet steeds het gepaste antwoord. Er moet gezocht worden naar andere interessante, vernieuwende en doordachte ruimtelijke strategieën die omzichtig omgaan met het bestaande weefsel, en die ook garant staan voor een stad als aangename woon- en verblijfplaats voor een heel divers palet aan mensen” lezen we in een onderzoeksrapport in opdracht van de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden (31/1/2014). “De uitdaging is dus ‘slim verdichten’ of méér doen met dezelfde ruimte.”

Architect Joost van den Hoek willen we ook even citeren. Hij was als stedenbouwkundige onder meer betrokken bij ontwerp van de Zuidas, de Arenaboulevard, Zakencentrum Almere, Hart van Zuid Hengelo en de wederopbouw van Roombeek Enschede in Nederland. Hij woont sinds eind 2013 downtown Shanghai. Hij is betrokken bij revitalisaties en transformaties van rivieroevers, parksystemen, woonwijken, zakendistricten, campussen en industriegebieden.

Op zijn blog schrijft het ondermeer over “het Hollandse debat over verstedelijkingsopties, verdichtingsstrategieën, metropoolvorming en hoogbouw dat vandaag weer actueler is dan het lange tijd geweest was. Schiet Nederland wat op met inzichten uit het verre China?” vraagt Joost van den Hoek zich af.

“Succesvolle steden als Shanghai, Beijing, Shenzhen en Guangzhou dreigen alle ten onder te gaan aan de eigen drukte en populariteit en drijven lokale en nationale bestuurders tot wanhoop. Herkenbare vragen als hoe houden we de stad leefbaar voor de oorspronkelijke bewoners, hoe dempen we de huizenprijsontwikkeling, hoe houden we speculatie en huisjesmelkerij in de hand en hoe beperken we het aantal bezoekers, bepalen ook in China elke dag het nieuws. Gigantische verdichtingsoperaties, bouwprogramma’s en satellietsteden zijn gepland, gebouwd en opgeleverd. Het heeft niet geholpen.”

“Extreem bijbouwen en verdichten in de afgelopen decennia heeft voor de bereikbaarheid van wonen in de Chinese stad in letterlijke en figuurlijke zin alleen maar een averechts effect gehad. Een aantal Chinese megasteden is in het stadium gekomen dat uitbreiding en verdichting van de bestaande stad of stedelijke agglomeratie geen oplossing meer is, maximale dichtheid en bouwhoogte zijn al bereikt. In Nederland bestaat nog het idee dat verdichten en bijbouwen wonen in de topsteden bereikbaar houdt voor de onderwijzer, de politieman en de pizzakoerier.” stelt deze ervaringsdeskundige vast.

“Vanuit de Chinese casuïstiek lijkt het omgekeerde waar. Wil je wonen in de stad bereikbaar en leefbaar houden voor een gemengd en divers publiek, dan moet je ophouden met bouwen en verdichten, het inwonertal maximeren en succesvolle bedrijven en voorzieningen uitplaatsen of wegsturen.”

 

Ook andere conclusies van ‘ontwerpend onderzoek’ naar verdichting (bijvoorbeeld in Utrecht) wijzen telkens op erg belangrijke randvoorwaarden.  “De verdichting moet telkens gebiedsspecifiek en integraal worden aangepakt. In elke wijk heerst een andere gebiedsdynamiek welke om een andere uitwerking van strategie vraagt.”

Uit de studie: “Verdichting, mobiliteit en aanverwante zaken” (Roermond, november 2010) leren we ook belangrijke dingen. Verdichting is niet per definitie goed (of slecht). De beoordeling hangt af van de verwachte omvang van de positieve effecten. Belangrijke nadelen zijn: minder open ruimte in de stad zelf, teveel drukte, meer congestie en vervuiling, minder kwaliteit van de leefomgeving.”

In de conclusie van het boek ‘The compact city. A sustainable urban form? (Jenks et al 1995)’ komen Jenks en zijn coauteurs tot de conclusie dat er sterke argumenten zijn voor en tegen bouwen in hogere dichtheden. De stelling dat compacte steden met een hoge dichtheid als vanzelf tot energiezuinige vervoerspatronen leiden wordt, door de tot dan toe beschikbare literatuur, zeker nog niet bewezen. En evenmin is aangetoond dat lage dichtheden minder duurzaam zijn dan andere vormen van verstedelijking.

Dit zijn allemaal belangrijke bedenkingen bij de visie van ‘verdichting’ die bij de implementatie van dit concept in rekening moeten worden gebracht. In de huidige ontwerpplannen wordt aan deze gevoeligheden geen aandacht besteed noch rekening mee gehouden.

Bouwen in het groen is goedkoop en snel, maar deze gemakkelijke weg heeft grote milieutechnische én sociale gevolgen. Flora en fauna worden de nek omgedraaid en ‘de ademruimte’ voor de stad verdwijnt.

Laten we oude terreinen ontwikkelen, bedrijventerreinen transformeren, oude woonblokken ‘inbreiden’ en ‘optoppen’. Er zijn nog genoeg architecten en stedenbouwers die zich specialiseren in inventief en geconcentreerd bouwen. Het kost misschien veel meer geld, tijd en energie dan bouwen in het groen. Maar het levert iets heel belangrijks op. Een vitale stad met gelukkige mensen en behoud van natuur en open ruimte.

Willen we het laatste groen in onze stad echt opofferen aan woningbouw en kantoren? Het zou vandaag, naast betaalbaar wonen,  toch vooral moeten gaan om de leefbaarheid?

Verdicht een stad dus slim en duurzaam! Transformeer kantoren. Verdichten kan maar dan op reeds betonnen terreinen of reeds bebouwde gronden. Niet op de al zo schaarse groene ruimte.

 

Grote leegstand in Antwerpen en Vlaanderen

Al dit ‘verdichten’ staat bovendien in schril contrast met de cijfers die we te lezen krijgen over de enorme ‘leegstand van bestaande woningen en bedrijven’ waar Vlaanderen en Antwerpen in het bijzonder mee te kampen heeft. Dit lezen we toch in een erg recent en uitgebreid onderzoek “Kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte panden in Vlaanderen” in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid uitgevoerd in 2017.

Uit deze studie blijkt het volgende. “In Vlaanderen staan bijna 60.000 panden al meer dan een jaar leeg. Het gaat om 32.599 woningen, 15.645 handelspanden en 11.520 leegstaande bedrijfssites. Die structurele leegstand biedt voor ruim de helft van de panden heel wat hergebruiksmogelijkheden. Het hergebruiken van leegstaande panden kan het innemen van open ruimte beperken en een deel van de nieuwbouwbehoefte in Vlaanderen opvangen.”

Het onderzoek wijst ook duidelijk uit “dat de hergebruiksmogelijkheden voor zowel wonen, winkels en handelspaden en bedrijfssites zich vooral concentreren in grote steden. Op de kaarten zien we bijvoorbeeld ook Antwerpen hierin sterk naar voren komen. Steden zoals Leuven en Brugge scoren opvallend lager en halen weinig tot zelfs géén leegstand en dus vrijwel géén hergebruiksmogelijkheden.”

Dat het debat rond de noodzaak van ‘verdichting’ hiermee aan enige nuancering toe is, blijkt uit voorgaande cijfers toch ook weer eens overduidelijk.

 

Onze eindconclusie: groen dat je opgeeft, krijg je nooit meer terug!

Wij zijn ervan overtuigd dat de grondige ingrepen in de open ruimte die het ontwerpbureau ZuidOost voor de Borsbeeksebrug vandaag heeft uitgetekend het woon- en leefklimaat van onze buurt ernstig zullen aantasten. Wij merken en vinden dat de plannen rond Berchem Station te veel geschreven zijn vanuit de behoefte tot groei en claims op de ruimte.

De jongste 15 jaren is in een straal van 1 km al heel wat groene ruimte ingenomen en volgebouwd. Aan de Posthofbrug en de Rodeverldlaan verdwenen de velden, de historische hoeve en volkstuinen en kregen we de uitgebreide woonverkaveling ‘De Veldekens’.  Daarna werd gans de lengte van de Roderveldlaan volgebouwd met kantoren. Op het einde van de Roderveldlaan op de grens met Mortsel komen nu ook nog 2 nieuwe gebouwen (Punt aan de laan – woonproject Promocon). Ook kregen we de vijf kantoorgebouwen van City Link, en de twee kantoorgebouwen in opbouw van Ghelamco aan de Posthofbrug.

Hebben deze gebouwen vanwege hun ligging in de stationsomgeving bijgedragen tot vermindering autoverkeer en parkeerdruk in de wijk??? Neen, wel integendeel. De verkeersdrukte tijdens ochtend- en avondspits zijn enorm. De ganse Roderveldlaan staat vandaag overdag totaal vol geparkeerd tot aan de Fruithoflaan. Dit terwijl er daar vroeger géén parkeerdruk was (parkeeronderzoek februari 2010).

En meer recent ‘kregen’ we dan “Post X, de parel aan de Ring” zoals ze zichzelf graag voorstellen. Volgens vele buurtbewoners past bij deze site beter dit citaat:“Monotonie is de ergste vervuiling: het is gif voor de ziel, deze bouwstijl is  gevoel- en emotieloos, dictatoriaal, harteloos, agressief, glad, steriel, zonder ornament, koud, onpoëtisch, onromantisch, anoniem …een gapende leegte.“  van de bekende  Oostenrijkse kunstenaar en architect Hundertwasser. Hij is vooral bekend om de door hem ontworpen kleurrijke gebouwen en als voorvechter van een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze. 

Of zoals de wereldberoemde Deense architect en stadsplanner Jan Gehl  het citeert: “Het modernisme is de echte oorzaak van de crisis in de steden: stadsvlucht door monocultuur en verschraling”.  “Woontorens zijn het antwoord van luie architecten op hoge bevolkingsdichtheid”. Zijn boek ‘Steden voor mensen’ kreeg onlangs een Nederlandse vertaling. Onlangs sprak het weekblad Knack met de man, intussen 81 jaar, die zich al vijf decennia aan leefbare steden wijdt. “Geef mensen voorrang op auto’s, en over tien jaar heb je opnieuw een openbaar leven dat zijn naam waard is. Denk eerst aan het sociale leven, dan aan de ruimte en pas daarna aan de gebouwen”: dat is Jan Gehls vuistregel voor stadsplanners. Wereldsteden als Bogota, New York, Moskou en Melbourne huurden hem al in en volgden zijn visie. Na zijn bezoek aan België is de minzame Deen overtuigd dat ook steden zoals Brussel en Antwerpen moeten en zullen volgen.

De voormalige gronden van het vroegere Postgebouw naast Berchem Station werden dus door ‘Post X’ tot op de cm volgebouwd met 9 hoge woontorens (sommige nog in aanbouw). 130.000 m² bovengrondse oppervlakte. Geen geluidsabsorberende wanden zoals moderne architecten vandaag gebruiken maar kille, weerkaatsende wanden die de geluidshinder van de Ring in onze omgeving de jongste jaren nog sterk hebben verslechterd.

Als kers op de taart krijgen we binnenkort ook nog het nieuwe Mastergebouw voor de Lokale Politie Antwerpen erbovenop van 10 verdiepingen hoog, 52 meter hoog. De bebouwde oppervlakte van het perceel bedraagt 6.352 vierkante meter en het volume is 216.298 kubieke meter. Ruimte voor 2200 werknemers. 405 parkeerplaatsen voor personeel, plaats voor 184 dienstwagens en 45 extra grote dienstwagens….

Met andere woorden: de ‘verdichting’ heeft de jongste jaren in onze stationsomgeving in Berchem al welig getierd en begint meer en meer naar ‘verstikking’ te leiden al beseft blijkbaar niet iedereen dit voldoende.

Onze bescheiden groene zone aan de Borsbeeksebrug mag niet het slachtoffer worden van het tekort aan woningen en kantoren elders. De aanpalende wijken van Zurenborg en de wijk Groenenhoek hebben deze rustzone en open ruimte érg nodig. Voor deze bewoners is het de dichtstbijzijnde plek groen in hun wijk. Als hondenloopzone, als speelzone voor de kinderen, als rustpuntje in de drukke stationsomgeving. We vinden het dan ook erg belangrijk het huidige karakter van deze groene zone in onze wijk te behouden. We vragen ook begrip voor de voorgeschiedenis van deze groene zone (RUP Rode Kruislaan én recent aangeplante Toekomstbos) én de oorsprong van deze wijk Groenenhoek.

Onze bezorgdheden zijn trouwens niet enkel ingegeven uit lokaal belang maar zijn ook belangrijk vanuit gemeenschappelijk en algemeen belang. Naast de bewoners van de omliggende wijken is deze strook groen immers ook erg welkom voor de talrijke gebruikers van de kantoorgebouwen, voor de gebruikers van het openbaar vervoer en voor de treinpendelaars waarvoor deze zone vlak bij het Berchem Station een aangenaam rustpunt kan zijn tussen de wachttijden om over te stappen van bus naar.

Het zonder meer vastleggen van stationslocaties voor verdichting vinden wij onzorgvuldig. Leefbaarheid staat boven verdichting. Binnenstedelijk groen heeft een belangrijke functie. Het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid, evenals de biodiversiteit (vogels, bomen, planten en bloemen) mogen niet ondergeschikt zijn aan de verdichting en hoogbouw. En wat vaak ook vergeten wordt: de stad moet de klimaatverandering aankunnen. Buien worden heftiger, maar het regenwater kan moeilijk weg in een versteende stad, dus staten komen eerder blank te staan. Hittegolven zullen toenemen maar voor verkoeling heeft de stad groen nodig. Een versteende stad houdt de warmte vast en wordt zo onleefbaar. Bovendien leidt hoogbouw tot harde valwinden en lange slagschaduwen.

Wij, buurtbewoners van de ‘Orpheusbuurt’, verlangen dat er wordt rekening gehouden met deze belangrijke en pertinente opmerkingen en dat ze uitdrukkelijk worden meegenomen in de afweging die u maakt over de projecten van de eerste fase.

 1. Wij willen dat de bestaande open ruimte en groen (zie BPA/RUP 2006 Rode Kruislaan) volledig behouden blijft als volwaardige en voor iedereen toegankelijke groenzone met recreatief karakter en niet wordt bebouwd.
 2. Wij willen dat de open ruimte en het groen en aangeplante bomen van het Toekomstbos aan de Singel volledig behouden blijft en niet wordt bebouwd.
 3. Wij willen ook dat de geplande ‘ontmoetingsruimte’ geen grote verharde overdekte ruimte wordt (geen Sint-Jansplein zoals ontwerpers het bij de voorstelling van de plannen citeerden). Wij pleiten voor meer ‘soberheid in de aanleg’ en meer oog voor ‘zachte materialen en groen’.

Met veel ‘Ringbouwers’ hebben we de afgelopen maanden een boeiend en leerrijk parcours afgelegd in talrijke luistersessies, werkvergaderingen, workshops, enzovoort. Er was openheid en transparantie en dat waarderen we. Al kan het altijd beter en zijn er zeker nog werkpunten om deze bewonersparticipatie nog beter te organiseren en nog meer burgers bij het proces te betrekken. Aan de werktafels hoorden we echter vooral uitspraken als: “groentekorten, tekort aan open ruimte, hitte-eilanden tegengaan, rekening houden met water en ecologie, wijken verbinden met groen.”  Dit zijn voor de bewoners de échte prioriteiten.

Wij vinden het dan ook jammer dat de ontwerpers toch onvoldoende rekening gehouden hebben met onze opmerkingen. Wij hopen dat onze uitgebreide argumentatie waar we de voorbije weken nog eens extra hard aan gewerkt hebben uiteindelijk de hogere beleidsmakers toch kan overtuigen. zodat we verder mee kunnen schrijven aan dit positieve verhaal van de overkapping.

Op die manier hopen we onze droom om mee te schrijven aan het positieve verhaal van een totale overkapping van de Ring, met als direct resultaat voor onze buurt het behoud en verwezenlijken van juist méér open ruimte en een échte oase van groen, toch nog te bereiken. Zo creëren we pas een écht groen hart voor deze stad, voor Berchem en onze wijk in het bijzonder.

 

Hoogachtend,

Namens het Orpheusbuurtgebeure (*een buurtvereniging die al bijna 30 jaar actief is in de wijk Groenenhoek in Berchem tussen Diksmuidelaan en Gitschotellei. Specifiek gaat het om de Thaliastraat, Morpheusstraat, Minervastraat, Dianalaan, Euterpestraat en Junostraat)

Arnold Peeters Thaliastraat 14, 2600 Berchem, arnold.peeters@skynet.be 

(definitieve handtekeningenlijst volgt op de eindpresentatie van 18 april)

 

 

Zaterdag 17 maart 2018

Was u al op de hoogte van dit belangrijk info- en inspraakmoment ?

Iedereen is welkom op de presentatie van de FINALE VOORSTELLEN van het ontwerpteam voor de overkapping van de Ring (Zone Zuidoost) in het Koninklijk Atheneum Berchem op 21 MAART 2018

Beste buurtbewoners van de wijk Groenenhoek,

De finale voorstellen van het ontwerpteam voor de overkapping van de ring in Berchem zullen heel binnenkort worden voorgesteld. Team Zuidoost maakte een ontwerp voor het gebied tussen de Generaal Lemanstraat/Craeybeckxtunnel en de Plantin & Moretuslei.

Actievoerders, het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse Regering sloten een historisch akkoord op 15 maart 2017. De belangrijkste punten van het Toekomstverbond zijn de sluiting van de Ring met een ‘Oosterweel light’- verbinding voor lokaal verkeer, de gedeeltelijke overkapping van de Ring en de aanleg van een ‘radicaal haventracé’ voor doorgaand verkeer.

Er werden 6 teams samengesteld om de hele overkapping uit te werken. Een Zone West (Linkeroever, Zwijndrecht, Burcht), Zone Noord (Eilandje, Luchtbal, Merksem), Zone Oost (Borgerhout, Deurne, Rivierenhof), Zone Zuid (Kiel, Middelheim), Zone Noord-Oost (Lobroekdok, Sportpaleis) en een Zone Zuid-Oost (Zurenborg, Berchem).

Elke zone wordt aangepakt door een ‘ontwerpteam’. Die werden geselecteerd uit meer dan 200 architectenbureaus door een jury van experten, vertegenwoordigers van de overheid en van de burgerbewegingen. Ondertussen is er al een heel traject afgelegd. Sinds september 2017 werken veel vrijwilligers (Ringbouwers) hard mee aan de invulling van deze overkapping van de Ring. Team Zuidoost maakte een ontwerp voor de overkapping van het gebied tussen de Generaal Lemanstraat/Craeybeckxtunnel en de Plantin & Moretuslei (een groot stuk op grondgebied Berchem dus).

Op 21 maart presenteert het ontwerpteam de finale voorstellen. Het is erg belangrijk om dit proces van erg nabij te volgen! Dit wordt het ultieme moment waarop u nog vragen kunt stellen, ideeën kunt aanbrengen en reageren op de voorgestelde ontwerpplannen. Daarna kan u persoonlijk of als bewonersgroep een soort “geloofsbrief” (advies) betreffende dit ontwerpproject indienen. Deze zullen op 18 april besproken worden en ook daarbij kunt u aanwezig zijn. Eind april ronden de ontwerpteams hun opdracht af en zullen ze hun ontwerpplannen aan de intendant en de bevoegde overheden voorleggen.

Iedereen heeft inspraak en het is écht belangrijk dat iedereen van zijn spreekrecht gebruik maakt en zijn mening laat horen!

De voorbije maanden draaiden diverse werkgroepen op volle toeren. Op regelmatige basis gingen de ontwerpers in dialoog met de bewoners. Dit gebeurde op talrijke workshops of tijdens fiets- en wandeltochten op het terrein. Er werden ondertussen door ontwerpers erg mooie plannen naar voor geschoven. Zo is er het project ‘Park Brialmont’, met ecoduct en geluidswallen, dat het De Villegaspark, de Wolvenberg en het Brilschanspark met elkaar moeten doen versmelten. Een groene long voor het district. De versnipperde wijken worden verbonden door één plek.

Er is ook een overkappingsproject naast het stationsplein van Berchem en de Borsbeeksebrug. “Een oppervlakte van een paar voetbalvelden groot. Daardoor zou er plek vrijkomen voor ontmoetingsruimte: een soort van ‘Grote Markt’, dus. Daarnaast is er ook een grote groenzone uitgetekend.”

En toch ….

We willen hier toch nogmaals sterk benadrukken dat het érg belangrijk is dat iedereen zélf de moeite doet om de plannen van meer nabij en in detail te gaan bekijken. Uw mening kan het verschil maken. Er is voldoende mogelijkheid voor inspraak maar het is ook belangrijk deze verantwoordelijkheid ter harte te nemen.

Op de jongste inspraakvergadering van 8 maart hadden verscheidene bewoners uit onze wijk opmerkingen bij de grootse plannen voor de stationsomgeving  en de Borsbeeksebrug. De plannen ogen misschien vrij spectaculair en er zitten zeker erg waardevolle dingen in dit verhaal. Maar beantwoorden ze voldoende aan de verzuchtingen van de bewoners van Groenenhoek en de vraag naar meer open ruimte en groen?

Wordt er bijvoorbeeld niet te veel ruimte verhard ten koste van het aanwezige groen waar de buurt jaren geleden zo voor geijverd heeft? Herinner je nog de acties voor het behoud van de groene ruimte aan de Diksmuidelaan en Rode Kruislaan die uiteindelijk hebben geleid tot aankoop en aanleg van hondenweide en speeltuin? Bij de aankoop van deze gronden door de Stad, 22 december 2006, lezen we letterlijk: “De omgeving rond het projectgebied Rode Kruislaan is zeer dicht bebouwd, waardoor een aanzienlijke druk op het gebied bestaat. Het voorzien van een wijkpark komt tegemoet aan de nood aan open ruimte, groen en speelruimte. Door de aanleg van het park wordt er een fundamentele bijdrage geleverd aan de verbetering van de woonkwaliteit in deze buurt.”

Op de jongste ontwerpplannen zagen we plots ook een aantal extra woontorens verschijnen. Een drietal gebouwen werden zelfs ingetekend pal op het enkele jaren geleden aangelegde ‘Toekomstbos’ aan de rand van de Singel en één ter hoogte van de hondenloopzone aan de Diksmuidelaan. Zijn de vele betonnen blokken van Post X en de extra politietoren in aanbouw al niet van het goede teveel voor onze buurt?

De communicatie die we in de media zien verschijnen, gaat meestal enkel over groene zones en extra open ruimtes. Maar als je sommige ontwerpplannen meer in detail gaat bekijken, merken we tussen die mooie vernieuwende projecten toch ook zaken die ons de wenkbrauwen doen fronsen. Dikwijls wordt er met de opmerkingen van bewoners wel degelijk rekening gehouden. Maar … dit moet u best toch zélf ter plaatse komen vaststellen en opvolgen.

Beste buren van Groenenhoek. Er is in dit hele project rond de Ring heel veel ruimte voor dialoog en inspraak. De communicatie errond is erg open maar misschien nog iets te beperkt en soms te onduidelijk voor de man in de straat. Daarom dus deze extra oproep naar u om alert te zijn. Tracht zélf de tijd te nemen om vaststellingen te doen en om uw mening te geven. Definitieve beslissingen over de realisatie van de projecten zijn nog niet genomen. Maar … we komen toch stilaan in een eerste beslissende fase. Alles wat er vandaag op tafel ligt, wordt door de overheden meegenomen. Belangrijk dus om tijdig uw mening kenbaar te maken.

Schrijf dus in voor de finale presentatie van het ontwerpteam Zuidoost! Om iedereen de kans te geven zich goed te informeren, is er een middag- en avondsessie.

Inschrijven vooraf is verplicht! We lezen ook net dat de inschrijvingen maandagavond worden afgesloten. U kan rechtstreeks inschrijven via onderstaande link: 

Dit kan via de link hieronder:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScSxLvcoVfASE8AZ2…/viewform

Nog meer info: https://www.facebook.com/OdRZuidoost/photos/pcb.573324816375830/573324589709186/?type=3&theater

Praktische info:

Waar? Refter van Koninklijk Atheneum Berchem (boven de sporthal, tegenover Uitbreidingstraat 246).

Wanneer? 21 maart van 14.00 tot 16.30 of van 19.30 tot 22.15

Inschrijven? zuidoost@overdering.be

Meer informatie over héél het project?  www.overdering.be

Ook op www.antwerpenmorgen.be vindt u heel wat documenten, tussentijdse presentaties en verslagen die u de kans geven vooraf reeds grondig heel wat informatie over dit dossier op te zoeken.

Hopelijk tot binnenkort! Want niet onze mening is belangrijk maar vooral UW MENING telt!

Woensdag 14 maart 2018

Het is vandaag ongeveer 3 jaar geleden dat we gealarmeerd werden door ‘opnieuw’ ‘verfrissingswerken’ en ‘uitdunningswerken’ in het Hof van Nauwelaerts. De wijk heeft hier echter erg alert en massaal op gereageerd. Waarvoor hier nogmaals erg veel dank trouwens aan de bewoners van Groenenhoek die ons massaal gesteund hebben. Het heeft veel voeten in de aarde gehad om de overheid te overtuigen. Vele acties, vergaderingen, meetings, petities, enzovoort. Onze acties kregen de nodige aandacht in de media. Duizenden handtekeningen hebben we verzameld! Uiteindelijk hebben we zelfs met de nodige sponsoring een advocaat onder de arm genomen. Maar …. we hebben uiteindelijk toch nog heel wat onheil kunnen voorkomen. En … de overheid werd door de rechter gedwongen om met de buurt opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Buurtbewoners hebben kunnen voorkomen dat er nog meer bomen werden gekapt. Er werden ook beloftes gemaakt van nieuwe aanplantingen en die zijn ook uitgevoerd. Dat er ook weer een deel van het parkje werk gebruikt voor de ‘stadsfietsen’ vonden we een beetje jammer maar ook de belofte om er rond wat groen (beukenhaag) te voorzien werd uitgevoerd. De speeltuin lijkt inderdaad soms een beetje buiten proportie (men moest als overheid zijn blazoen misschien wat oppoetsen ). Maar zoals velen hierboven getuigen: de kinderen van de buurt genieten met volle teugen! We blijven waakzaam en dat is nodig. De leveringen met grote vrachtwagens … het blijft onze zorg. We hebben de indruk dat iedereen kan leven met het bereikte resultaat. We hebben getoond dat de buurt dit schaarse groen in onze wijk diep in zijn hart draagt en daar kan men niet meer omheen. We wonen zelf ook sinds 1982 in deze wijk. En hebben ook het Hof van Nauwelaerts nog veel groener geweten. Maar we zijn blij dat de wijk hier ook zo over denkt en dat we dit schaarse groen blijven koesteren. Bewoners van Groenenhoek, blijf alert maar doe het vooral opbouwend!

 

Dinsdagavond 14 maart 2017

De voorbije dagen hebben we kunnen vaststellen dat er, zoals in overleg afgesproken, heel wat nieuwe aanplantingen zijn gebeurd in het Hof van Nauwelaerts. Ook nieuwe bomen werden aangepland. Fijn zo.


Toch zien we ons verplicht hier weer even aan de klaagmuur te gaan staan. Dit vanwege het feit dat auto’s nog steeds erg frekwent het Hof van Nauwelaerts als parking blijven gebruiken. De voorziene ‘verdwijnpaal’ is nooit in gebruik.
Ook vanavond stonden er weer een vijftal auto’s kris, kras in de tuin tot op de wandelwegen toe. We hebben zonet de Blauwe Lijn gebeld. Zij zouden nog een patrouille sturen. De mensen aan de telefoon stonden ons erg vriendelijk en correct te woord. Men stelt het op prijs dat buurtbewoners dit onmiddellijk melden zodat ze de daders ook kunnen verbaliseren. (Bel nr. 0800 123 12 ) Neem dus af en toe het initiatief en geef dit steeds door.

Dinsdag 15 november 2016

Nu we ons stukje groen rond het Hof van Nauwelaerts voor een stuk hebben kunnen beschermen voor de toekomst willen we hier ook tijd en ruimte vrij maken voor het groen in onze ruimere buurt.

In de ontwerpplannen van de geplande fietsostrade Antwerpen-Lier wil men de ganse groene strook (10.000m² = 2 voetbalvelden groen) doen verdwijnen. Een strook met heel wat bomen, struiken, tuintjes, enzovoort. Een aangename groene buffer tegenover de spoorlijn. Een aangename strook groen voor de bewoners van de Saffierstraat.

Buurtbewoners in de Saffierstraat en omgeving maken zich dus terecht zorgen en stellen alternatieven voor. Vorige maand werden hierover reeds vragen gesteld in de districtsraad in Berchem en gevraagd aan het bestuur om dringend meer info aan de wijk te bezorgen. WOENSDAG 16 NOVEMBER om 20 UUR is het zo ver en komt de Provincie Antwerpen en het districtsbestuur de voorliggende plannen toelichten in de basisschool Het Hinkelpad, Geluwestraat 4 in Berchem.

We doen een warme oproep om zich te informeren. Ook dit mooie stukje groen is belangrijk voor onze wijk!

Meer info op: https://www.facebook.com/BAFgroenenhoek/?fref=ts .

En … je kan daar ook een petitie mee ondertekenen!

 

Vrijdag 16 september 2016

Als het goed is, zeggen we het hier ook graag.

Ook het districtsbestuur van Berchem was ‘not amused’ met het ‘Porsche-evenement’ in het Hof van Nauwelaerts enkele weken geleden. Er is door de verschillende overheden NOOIT toelating gegeven om dit te organiseren. Ze keuren dit incident dan ook ten stelligste af.

Er zijn ondertussen ook gesprekken geweest tussen het districtsbestuur en de uitbaters om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden. Het districtsbestuur belooft ook strenger toe te zien op het verbod van auto’s in het Hof van Nauwelaerts.

Ondertussen zijn ook de onderhandelingen met Groendienst, districtsbestuur en buurtbewoners over de toekomst van het Hof van Nauwelaerts de voorbije maanden goed verlopen. Binnenkort hierover meer info.

Bericht promoten

Woensdag 27 juli 2016

De groendienst bracht ons zo net op de hoogte dat er vrijdag 29 juli een tak zal worden verwijderd in het Hof van Nauwelaerts die het dak van een buurman in de Lode van Berckenlaan beschadigt. De boomploeg van de groendienst zal dit (onder voorbehoud van noodgevallen) vrijdag voormiddag komen uitvoeren. De groendienst vroeg dit door te geven aan de buurtbewoners.

Dinsdag 14 juni 2016

Ook digitaal kan u uw mening kwijt. Dit nog tot 30 juni. Laat uw stem horen bij de overheid zodat men voldoende overtuigd is om méér en ruimer groen in het Hof van Nauwelaerts te voorzien. Dit kan via onderstaande link.

http://www.stadindialoog.be/hofvannauwelaerts

Donderdag 2 juni 2016

GROENENHOEK, het woord is vandaag opnieuw aan u!

Wij roepen iedereen op om zo massaal mogelijk af te zakken naar het inspraakmoment, vrijdag 3 juni tussen 17 en 18.30 uur over de toekomst van het Hof van Nauwelaerts.

Wij hebben alvast met de vele acties van het voorbije jaar kunnen bereiken dat er opnieuw sprake is van een ‘dialoog’. Belangrijk is echter nu dat er, na de kaalslag van de voorbije jaren, voldoende volwaardig groen terug bijkomt. Er werd een uitgebreid plan opgesteld door de groendienst. Er werd alvast rekening gehouden met een heel aantal verzuchtingen van de buurtbewoners.

Om echter te herstellen wat er ondertussen reeds allemaal verdwenen is in het Hof van Nauwelaerts lijkt dit voorstel naar onze mening toch nog niet helemaal voldragen. Maar … men heeft ook beloofd dat deze voorstellen niet te nemen of te laten zijn en dus bespreekbaar zijn.

Oordeel dus zélf en informeer je. Laat zélf uw stem horen!

Uitnodiging inspraakmoment

 

Dinsdag 17 mei 2016

Na een jaar lang gezamenlijk actie voeren, zijn we ondertussen toch weer even op adem kunnen komen. Hoog tijd om jullie opnieuw even een korte TUSSENSTAND VAN ZAKEN te geven rond het dossier Hof van Nauwelaerts

Enkele weken geleden kregen we op de commissiezitting in Berchem  van schepen voor Groenvoorziening An Baekelants  opnieuw wat meer info.

1.       De bomen blijven al zeker staan tot in het najaar. Nu is het broedseizoen en wordt er niet gekapt. Eind mei staat alles mooi groen en zou men ook niet over gaan tot kappen. In het najaar zouden dan in één keer 5 bomen worden gekapt (4 bomen uit het eerste dossier, 1 boom waar bij jongste onderzoek ook een ziekte werd vastgesteld.)

2.       De groendienst is bijna rond met een ontwerp om in het park opnieuw meer groen te voorzien. Men stelt een ‘beheerplan’ op. Men belooft rekening te houden met de opmerkingen die zijn gemaakt bij de toelichting van het ‘second opinion rapport’  in februari met enkele buurtbewoners. Men maakt een voorstel. Dit zal echter niet te nemen of te laten zijn. Dit wordt voor een eerste keer op de commissiezitting van 19 mei  voorgesteld. Het zal daarna in juni worden toegelicht aan de ruime buurt. Op basis van de besprekingen wordt dan een definitieve opmaak opgesteld. Men hoopt op die manier tegen het plantseizoen klaar te zijn om het park wat meer aan te vullen om zo de kap zo snel mogelijk te herstellen.

3.       Van onze kant hebben we nogmaals het probleem van de auto’s en vrachtwagen in het park aangekaart. De verdwijnpaal ligt steeds horizontaal en auto’s en leveranciers blijven dagelijks veelvuldig in en uitrijden. Dit probleem wordt niet ontkend en men belooft dit opnieuw op te volgen.

4.     Ondertussen zit ook onze advocate niet stil. Op de openbare zitting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van dinsdag 12 april 2016 hebben alle partijen zich op vraag van de voorzitter akkoord verklaard om een bemiddelingspoging in dit dossier op te starten. Dit verzoek is opgenomen in het proces-verbaal. De behandeling van de zaak wordt verdaagd naar de openbare zitting van 26 juli 2016. Een eerste bemiddelingsgesprek tussen de indieners van de klacht en de overheid vindt plaats eind mei.

We houden jullie hier verder op de hoogte. Wie interesse heeft kan alvast mee komen luisteren naar het eerste voorstel van ‘beheerplan voor het Hof van Nauwelaerts’ door de Groendienst op de commissiezitting van donderdag 19 mei aanstaande in het Districtshuis om 20 uur.

Donderdag 10 maart 2016

Buurtbewoners maken zich toch weer wat zorgen over de werkzaamheden die deze week plots zijn begonnen aan het terras van ‘Jardin Public’ in het Hof van Nauwelaerts…. Hoeft dit echt allemaal met zulke zware materialen gebeuren? Zijn deze vrachtwagens niet te zwaar voor de wortels van de weinige bomen die ons nog resten? Enzovoort ….

Het is nogmaals een bewijs dat er opnieuw duidelijke afspraken rond één en ander op papier moeten worden gezet. Ook het parkeren in het park blijft schering en inslag. Ook hierover moeten eens eindelijk duidelijke afspraken op papier worden gezet.

Donderdag 25 februari 2016

Zoals vorige week aangekondigd, werd vandaag op de districtsraad in Berchem n.a.v. de opnieuw opgestarte dialoog over het Hof van Nauwelaerts en de resultaten van het ‘second opinion-onderzoek een ‘voorstel tot beslissing’ ingediend.

De districtsraad vroeg het college volgende beslissingen te nemen:

– Zes van de tien bomen uit de kapvergunning niet te kappen
– De vijf bomen waarvan sprake in het gezondheidsrapport te kappen omwille van het veiligheidsgevaar. Maar één boom ecologisch te kappen zoals in de studie werd geadviseerd (d.w.z. dat men drie meter van de stam laat staan voor de biodiversiteit in de stad).
– Bij de heraanleg van de speeltuin in 2017 extra bomen in de speeltuin te integreren en aldus hier ook extra groen te voorzien.
– De groendienst de opdracht te geven om een groen plan te tekenen betreffende de toekomst van het Hof van Nauwelaerts met terugkoppeling naar de buurt.

Deze beslissing werd vanavond unaniem, zowel door meerderheid als oppositie, goedgekeurd.

Wij hopen dat hierdoor vandaag opnieuw een positiever en groener verhaal voor het Hof van Nauwelaerts is ingezet. We houden jullie hier ook in de toekomst zeker op de hoogte 🙂

 

Donderdag 18 februari 2016

Is de lente écht al terug in het land? We durven vandaag in elk geval opnieuw spreken van een lichte dooi in de relaties tussen districtsbestuur Berchem en Groenenhoek Groen. Van de 10 bomen waarvoor er een kapvergunning was, blijven er uiteindelijk 6 definitief staan!

We berichtten jullie er al enkele maanden geleden over. We voelen de jongste maanden een andere ingesteldheid van het districtsbestuur tegenover onze acties in het Hof van Nauwelaerts. Wat het voorbije jaar maar niet lukte, is blijkbaar plots wel mogelijk: een gezonde dialoog.

We betreuren het nog steeds dat dit besef zo laat is gekomen. Dat men op 17 november 2015 toch nog snel 13 bomen heeft gekapt zonder kapvergunning zit ons nog steeds diep. Zeker wanneer we weten dat deze beslissing duidelijk werd gecommandeerd door schepen Rob Vandevelde die, op het moment dat de Groendienst en politiediensten duidelijk twijfelden om door te gaan met de kap toen buurtbewoners zwaaiden met het bezwaarschrift van onze advocate, bleef roepen aan de telefoon: kappen! Diezelfde schepen die op 17 september nog triomfantelijk ‘tweette’ toen ons bezwaarschrift tegen de kapvergunning door de provincie werd verworpen.

Dat zijn echtgenote, Evi Vanderplancken, onze districtsvoorzitster, ons nu plots inspraak geeft en aan de tafel heeft uitgenodigd, juichen we erg toe. Maar vergeef het ons … het is nog steeds met de nodige argwaan.

Maandagavond 15 februari 2016 werd een delegatie van Groenenhoek Groen uitgenodigd voor een vergadering waarin het district en groendienst een toelichting gaven over het ‘second opinion-onderzoek’ van de bomen in het Hof van Nauwelaerts dat werd uitgevoerd door de firma Storix (vandaag werd dit verslag pas voorgebracht in de commissiezitting in Berchem zodat we er pas vandaag over konden berichten).

In dit jongste onderzoeksrapport worden opnieuw 4 bomen afgekeurd op instabiliteit voor nu of in de nabije toekomst. Men raadt af te investeren in het behoud van deze bomen. Alhoewel men van deze bomen de conditie nog als matig motiveert, adviseert men de bomen toch te kappen. Wel adviseert men bij 2 bomen om ecologisch te kappen. Dit houdt in dat men 3 meter van de stam laat staan voor biodiversiteit in de stad. De klimop op de boom zal vogels en bijen aantrekken. De stam van de boom heeft zo een ecologische waarde door het verteringsproces van staand dood hout. De ruimte van de kroon zal in de toekomst door buurbomen worden ingenomen.

Bij deze extra controle is ook bij een vijfde boom nog een aantasting van de honingzwam aan de stamvoet ontdekt. Kap op korte termijn wordt geadviseerd. De aantasting van de honingzwam is onomkeerbaar. Ook onze persoonlijke groenadviseur bevestigt dat tegen dit advies weinig in te brengen is. Voor deze boom zal men nog een extra kapvergunning aanvragen.

Het goede nieuws is echter dat van de 10 bomen waarvoor er een kapvergunning was er uiteindelijk 6 blijven staan. Deze 6 bomen hebben we kunnen redden. Het goede nieuws is ook dat er vanaf nu opnieuw ruimte is voor dialoog en men heeft beloofd om tegemoet te komen aan de wensen van de buurt voor méér groen.

Zo belooft men dat er meer struiken gaan bijkomen. Geen lage begroeiing maar struiken die 3 tot 5 meter kunnen worden (uiteraard gaat dit nog even duren voor ze zo groot zijn maar ze zijn ons wel beloofd). Men wil ook overwegen om te bekijken of er aan de inrijlaan opnieuw bloesemboompjes kunnen worden gepland aan weerszijden. Een beeld uit het verleden waar de buurt en het park wel zouden bij varen. Ook staan er al enkele grotere bomen klaar om bij de heraanleg van de speeltuin ook daar opnieuw meer groen te voorzien.

Ook het laden en lossen van vrachtwagens werd nogmaals besproken. De overlast (door verschillende buurtbewoners reeds meermaals aangeklaagd) van de lawaaierige bladzuigers die het hele jaar door gebruikt worden om het terras te reinigen en die buurtbewoners en wandelaars erg storen. De storende plastiekzeilen met rommel achter ‘Jardin Public’. Enzovoort.

Het districtsbestuur belooft zo spoedig mogelijk één en ander op papier te zetten en een ‘voorstel tot beslissing’ op de komende districtsraad te brengen. De groendienst zou gevraagd worden om een groen plan op te stellen en dit zou dan met vertegenwoordigers van de buurt opnieuw besproken worden.

Wij hebben dus opnieuw een sprankeltje hoop gekregen en hopen dat het geen ijdele hoop is.

Wij willen hier nogmaals iedereen danken die onze acties heeft ondersteund, een affiche heeft gehangen, naar het benefiet is geweest, zich ingezet heeft, ons financieel heeft gesteund, enzovoort.

Het is dank zij dit overtuigend en massaal verzet dat er vandaag opnieuw overleg is !!!

We hebben de indruk dat we op weg zijn naar een positiever maar vooral een groener verhaal voor ons Hof van Nauwelaerts, ons plekje groen van de buurt.

PS: De mensen die een affiche hebben gehangen: laat ze misschien nog even in het straatbeeld a.u.b. Tot hiertoe zijn het allemaal nog maar mondeling gemaakte afspraken. We zullen pas op beide oren kunnen slapen als dit alles concreet op papier staat en dat men de beloftes ook daadwerkelijk uitvoert.

Dinsdag 22 december 2015

http://www.gva.be/cnt/blpsi_02030812/voorlopig-geen-kapwerken-meer-in-hof-van-nauwelaerts?hkey=51cc66d7d37c4863ee9d33b85071edd6&utm_source=gva&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=ochtend&layout=city&M_BT=11427328615&adh_i=12716a009c41107b6b0fc5130fa90f06

Vrijdag 18 december 2015

Voorlopig wordt er NIET gekapt in het Hof van Nauwelaerts

Gisterenavond stond opnieuw een interpellatie over het Hof van Nauwelaerts op de agenda van de Berchemse districtsraad. Opnieuw werd aan het districtsbestuur van Berchem een oproep gedaan tot redelijkheid en dialoog.  Opnieuw werd gevraagd om de geplande kap van de nog 10 resterende bomen niet te laten plaatsvinden.

Bomenplan

Het gaat om de vier Amerikaanse eiken en zes Noorse esdoorns die zich aan de zuidkant van het restaurant Jardin Public bevinden: Noorse esdoorn (87 jaar oud, 168 cm omtrek), Noorse esdoorn (84 jaar oud, 162 cm omtrek), Noorse esdoorn (78 jaar oud, 151 cm omtrek), Noorse esdoorn (68 jaar oud, 135 cm omtrek), Noorse esdoorn (63 jaar oud, 122 cm omtrek), Amerikaanse eik (49 jaar oud, 154 cm omtrek), Amerikaanse eik (46 jaar oud, 154 cm omtrek), Amerikaanse eik (46 jaar oud, 154 cm omtrek), Amerikaanse eik (41 jaar oud, 138 cm omtrek) en Amerikaanse eik (38 jaar oud, 126 cm omtrek).

Uit het antwoord op de interpellatie over het Hof van Nauwelaerts door
schepen Ann Bakelants kregen we nogmaals de bevestiging dat 4 bomen van de tien al zeker worden gespaard. Teven kregen wij de informatie dat men een nieuwe studie heeft besteld, een ‘second opinion’, om de bomen in het Hof van Nauwelaerts te onderzoeken (in een openbare aanbesteding werden hiervoor 3 bedrijven aangeschreven).

Tijdens de zitting werd dan ook de tekst van de eerder ingediende motie met de oproep om de 10 resterende bomen te sparen aangepast als volgt:

“Op basis van onze interpellatie horen wij van het districtscollege dat er een externe studie besteld wordt. We vragen aan het districtscollege om dit dossier op de eerst mogelijke nuttige raad na de oplevering van de studie terug te bespreken. Wij noteren dat er vier van de tien bomen zeker behouden blijven en dat ondertussen tot deze betreffende raad niet gekapt wordt.”

Deze nieuwe tekst werd gisterenavond éénparig (zowel door meerderheid als oppositie) door de districtsraad aangenomen.

Zoals jullie kunnen vaststellen werd dus duidelijk beloofd  om niet te kappen voor deze nieuwe studie is uitgevoerd.


 

 

 

 

Zondag 13 december 2015

De benefietavond in Den Eglantier was hartverwarmend. Een fijne sfeer. Een honderdtal aanwezigen. 

Benefiet sfeerbeeld

Dank aan alle vrijwilligers voor hun inbreng. Dank aan de artiesten die gratis optraden. Dank aan Jeugdcentrum Den Eglantier voor de gastvrijheid en de inbreng van techniekers voor licht en geluid.

Wij zijn er bijna …. maar nog niet helemaal.

Als deze week nog enkele mensen een kleine bijdrage storten, kunnen we eind deze week alle kosten betalen. Graag dus nog deze week storten op rekeningnummer: BE70 9791 5688 9825

http://www.gva.be/…/benefiet-voor-gerechtsprocedure-hof-van…#

Vrijdag 11 december 2015

Een paar helpende handen kunnen we vanavond nog gebruiken. Bijvoorbeeld tussen 22 uur en 2 uur om een beetje mee te tappen … (stuur een mailtje naar groenenhoekgroen@proximus.be

Voor de rest hopen we dat zoveel mogelijk mensen even tijd maken om, … al is het maar even …, langs te komen. En misschien nog iemand extra mee te brengen.

Dan kunnen we met een gerust hart van de komende feestdagen genieten. Bedankt alvast voor jullie steun!

Woensdag 9 december 2015

U komt toch ook ???? Vrijdagavond 11 december vanaf 20 uur! Mis dit niet!

Wij zijn alvast aan het repeteren.

Vanavond waren we al vlot aan het repeteren voor ons Benefiet van Vrijdagavond 11 december. Naast buurtbewoonster Katleen Scheir & Matt Watts komt ook buurvrouw Nana Hiraide met haar viool enkele nummers brengen. Ze is geboren in Japan. Ze begon op driejarig leeftijd al viool te spelen. Sinds 2002 is ze verbonden als tweede viool tutti bij de Filharmonie. En sinds 2010 eerste viool.

 

 

BENEFIET AVOND

Benefiet Groenenhoek Groen: vrijdag 11 december vanaf 20 uur
in Jeugdcentrum Den Eglantier, Zillebekelaan in Berchem.
Groenenhoek Groen is het actiecomité dat in het verzet tegen de geplande kap van 23 bomen in het Hof Van Nauwelaerts in de wijk Groenenhoek in Berchem. Naast vele actie’s en o.a. een petitieactie met méér dan 2500 handtekeningen is er ondertussen ook een gerechtelijke procedure opgestart. Dertien bomen werden ondertussen reeds gekapt door de overheid. Maar voor de grootste 10 bomen heeft men een kapvergunning nodig waartegen een beroepsprocedure loopt. Om de kosten van het procederen en expertise te kunnen betalen, organiseert Groenenhoek Groen dit benefiet.
Inkom: 5 euro
Deuren open: 20 uur
Voorlopig programma vind je hieronder. Alle extra inbreng van buurtbewoners/artiesten en/of sympathisanten is vanzelfsprekend nog altijd héél erg welkom. We willen er gewoon een gezellige avond van maken voor jong en oud.
Laat ons weten of je komt op onze evenementenpagina op Facebook:
20:45 uur: Optreden van Katleen Scheir & Matt Watts
Buurtbewoonster Katleen Scheir, uit de Dianalaan, verdiende haar artistieke sporen al ruimschoots als zangeres bij onder meer The Golden Glows. Sinds kort werkt ze ook samen met de in Antwerpen wonende Amerikaanse singer-songwriter Matt Watts. Tijdens deze benefiet treden Katleen en Matt in duo aan. Ze spelen naast songs van Matt Watts’ succesvolle soloplaat Songs From A Window ook enkele traditionals en – wie weet – eigen nummers van Katleen, waarmee ze begin volgend jaar officieel mee naar buiten treedt.
Matt Watts werd geboren in Philadelphia in de VS.. Hij nam op z’n 15de zijn eerste songs op aan de oevers van de Missouri rivier in Montana en toerde als jeugdige troubadour uitgebreid in de North West van de VS. Sinds zijn aankomst in Antwerpen op 19-jarige leeftijd is hij uitgegroeid tot een volwaardige singer-songwriter die diepgaand respect voor de folktraditie bundelt met eigentijdse invloeden.
Zijn meest recente werk, het solo-album ‘Songs From A Window’ verscheen in december 2014 op het Antwerpse label Starman Records en werd uitstekend onthaald in de Belgische pers.
“Dat levert intieme luisterliedjes op waarbij folkgitaren, een enkele slidegitaar en een spaarzame bas het karakter van de songs bepalen. Mooi.” RifRaf
“Op Songs from A Window zijn we getuige van de ontluiking van een groot talent. Adembenemend mooie plaat.” Go for Music
“Matt Watts maakt geen muziek voor hipsters. Daar is zijn werk veel te tijdloos en te organisch voor. Maar wie zich graag warmt aan getalenteerde troubadours, koopt met ‘Songs From A Window’ zeker geen kat in een zak.” Cobra
Katleen Scheir studeerde in 2008 af aan het conservatorium in Antwerpen, afdeling jazz. Nadien ging ze een heel andere richting uit. Ze speelde in de AB, Roma, Handelsbeurs, Bourla, … met The Golden Glows, leerde het vak als backing vocaliste bij Hugo Spencer (voormalige bassist van Ferre Grignard), stond op het podium met internationale blusgrootheden als Guy Davis en Fabrizio Poggi, deed backing vocals bij Antwerp Gipsyska Orkestra, ging in ziekenhuizen de favoriete nummers van patiënten spelen met het Muzikament, …
Video:
23:00 uur: Fuif met Papa Mojito
Buurtbewoner Papa Mojito met draaitafel/bakfiets draait zijn eigenzinnige muzikale cocktails. En …. voor deze gelegenheid ook met échte mojito’s!!!!

Donderdag 19 november 2015

Een nieuwe interpellatie over de bomenkap in het Hof van Nauwelaerts in de districtsraad van Berchem  is vandaag niet kunnen doorgaan.

De bestuursmeerderheid van CD&V, NVA en VLD verlieten immers bij de aanvang van de zitting de zaal. De meerderheid slaagde er immers niet in voldoende in aantal te zijn. Gisteren probeerde men nog snel een extra punt bij hoogdringendheid op de agenda te voegen en zo nog snel een nieuw raadslid aan te stellen.

De oppositie was echter van oordeel dat er op die manier oneigenlijk gebruik gemaakt werd van een passage in het gemeentedecreet dat toelaat leden om reden van ziekte te vervangen. Die passage zegt dat vervanging slechts kan als een raadslid minstens 12 weken aanwezig zal blijven (dit om een komen en gaan van raadsleden te vermijden). Echter, mevrouw de Buysscher zetelt sowieso nog slechts enkele weken in de districtsraad, aangezien ze zelf al vervangster is van een ander, afwezig tot eind december dit jaar. Een onwettige procedure  dus.

Bijkomend is er vandaag bij de oppositie nog maar weinig animo om nog veel ‘goodwill’ tegenover dit huidige bestuur te betonen na de halsstarrige houding van dit Districtsbestuur in de vele boomkapdossiers in Berchem en het beknotten van de inspraak en het spreekrecht van de burgers in de Raad.

Kortom: een complete patstelling vandaag in de districtsraad in Berchem en geen goedgekeurde begroting. Al had de oppositie mooie amendementen op de begroting voorbereid met o.a. voorstellen voor dikkere en extra bomen ter vervanging van de gekapte bomen aan de Ringlaan en het Hof van Nauwelaerts …

Hopelijk beseft dit districtsbestuur eindelijk eens dat het in de toekomst misschien wat meer openheid en dialoog aan de dag zou moeten leggen. Zo kan er, zoals in het verleden, op een constructieve manier aan politiek worden gedaan tussen meerderheid en oppositie. Een beleid gebaseerd op zwart-wit denken is nefast voor de samenleving.

Meer info:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-berchem/meerderheid-stapt-op-begroting-niet-gestemd-a2530764/

http://www.gva.be/cnt/blpsi_01980479/begroting-nog-niet-goedgekeurd-in-districtsraad

 

Woensdag 18 november 2015

Verslag in ‘Gazet Van Antwerpen’ vandaag:

 

GVA 18 november 2015

Verslag in ‘De Nieuwe Gazet’ van vandaag:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-berchem/ondanks-protest-13-bomen-gekapt-a2527961/

Dinsdag 17 november 2015: 18 uur

Relaas van een trieste dag voor het Hof van Nauwelaerts.

Vandaag werden in het Hof van Nauwelaerts opnieuw (na de véle bomen in de voorbije jaren) opnieuw 13 bomen geveld. 13 gezonde bomen!

Noorse esdoorn (51 jaar oud, 99 cm omtrek), Noorse esdoorn (48 jaar oud, 94 cm omtrek), Noorse esdoorn (43 jaar oud, 83 cm omtrek), Noorse esdoorn (40 jaar oud, 77 cm omtrek), Noorse esdoorn (38 jaar oud, 74 cm omtrek), Noorse esdoorn (34 jaar oud, 66 cm omtrek), Noorse esdoorn (31 jaar oud, 60 cm omtrek), Amerikaanse eik (27 jaar oud, 90 cm omtrek), Noorse esdoorn (26 jaar oud, 51 cm omtrek), Boomhazelaar (22 jaar oud, 55 cm omtrek), Amerikaanse eik (19 jaar oud, 64 cm omtrek), Amerikaanse eik (18 jaar oud, 60 cm omtrek) en een groene beuk (11 jaar oud, 48 cm omtrek).

Wat vertelde de Groendienst: “Je moest eens weten wat wij achter de schermen nog geprobeerd hebben …Het is echter de politiek hier die beslist en wij moeten dit uitvoeren”  (Een uitspraak waar we toch wel onze bedenkingen bij hebben.  Als medestanders hebben we de Groendienst in dit dossier zeker nooit mogen ervaren. Vele buurtbewoners aanzien de Groendienst enkel nog als een stelletje verwoede ‘bladblazers’ 🙂

Ondertussen kreeg de Groendienst telefoon van schepen Rob Van de Velde (NVA): “De bomenkap mag niet gestopt worden.”

Dan kwam de politie ter plaatse. Die vroeg de papieren van het bezwaarschrift. Ook de commissaris kwam ter plaatse. Die pleegde overleg met ???

Zo hebben de werken zeker één uur stil gelegen.

Eerst kreeg de commissaris nog verkeerde informatie door dat het bezwaarschrift zogezegd te laat was ingediend.

Uiteindelijk is men opnieuw beginnen kappen. Vandaag zijn alle 13 bomen waarvoor men geen kapvergunning nodig had, geveld.  Alle bewijsmateriaal is deskundig verwijderd en vernietigd.

Alle sporen van het misdrijf werden dus gewist …

Dinsdag 17 november 2015

Deze ochtend is men, als een dief in de nacht, begonnen met de bomen in het Hof van Nauwelaerts te kappen. Even nog is het ons gelukt de kapwerken stil te leggen wanneer we het bezwaarschrift tegen de kapwerken konden voorleggen.

Men beweerde eerst nog dat het beroep te laat was ingediend. Onze advocaat kon echter tijdig laten weten en bewijzen dat dit beroep wel degelijk tijdig was ingediend.

Maar …. men blijft verder kappen. Want voor dertien van de drieëntwintig bomen heeft men geen kapvergunning nodig en die kan men blijkbaar zo maar ongestraft kappen.

Door als een ‘dief in de nacht’ deze bomen toch nog maar snel weg te kappen, levert men enkel nogmaals het bewijs dat men ons de kans niet gunt door boomexperten te laten aantonen dat de bomen allemaal gezond waren en er géén enkele gegronde reden was om tot kappen over te gaan. Dit werd zaterdag nog tijdens de rondleiding door onze boomexpert bewezen.

Alle bewijsmateriaal wordt nu zorgvuldig vernietigd en onmiddellijk in de houtversnipperaar gestoken. Alle sporen van dit misdrijf zijn dus zorgvuldig verwijderd.

Een schandelijk, ondemocratisch en vooral milieuonvriendelijk beleid.

Dit jaar alleen keurde het district Berchem (NVA, CD&V en VLD), samen met de schepen van Ruimtelijke Ordening Rob van de Velde (NVA) ) in de Stad Antwerpen, de volgende ‘te vellen bomen’ goed: 43 populieren aan sportcentrum Het Rooi, 65 bomen in de Ringlaan, 43 populieren aan de Borsbeekbrug,  23 bomen in het Hof van Nauwelaerts …. 12 bomen op de Zillebekelaan, …..

Ondanks méér dan 2500 handtekeningen, ondanks de vraag van alle scholen in de wijk, de jeugdverenigingen en alle socio-culturele organisaties om niet te kappen, zet men eigenzinnig dit onzalige beleid verder …

Maandag 16 november 2015

Wij willen langs deze weg alvast even iedereen bedanken die de voorbije dagen reeds geld op onze rekening heeft gestort. We merken dat dit niet enkel komt van buren. Ook mensen uit  de ruimere buurt. Dit doet deugd hoor, al die solidariteit! Heel erg bedankt.

En … vele kleintjes maken één groot. Je kan een bijdrage storten op rekeningnummer: BE70 9791 5688 9825

Zondag 15 november 2015

Verslag van de rondleiding, georganiseerd door het district Berchem en de Groendienst, in het Hof van Nauwelaerts op zaterdag 14 november.

Het werd een boeiende en geanimeerde rondleiding in het Hof van Nauwelaerts. Vele buurtbewoners kwamen opdagen en stelden de nodige kritische vragen (waarvoor dank trouwens). Vragen waarbij de Groendienst moedig haar standpunt verdedigde maar toch ook niet altijd een duidelijk en vooral dikwijls weinig overtuigend antwoord op wist te geven. Ook bleek er toch regelmatig een duidelijk verschil te merken tussen de adviezen van de Groendienst en de beslissingen die uiteindelijk werden genomen door het Districtsbestuur in Berchem en de Stad Antwerpen.

Onze argumenten hebben we hier al heel dikwijls uitgebreid uiteengezet.

Wij laten hier vandaag vooral even de visie horen van Gerald Van Coppenolle (Oud-voorzitter van de Belgische Tuinaannemers Antwerpen, voormalig lesgever bij Syntra. Voormalig gerechtsexpert en vader van buurtbewoonster Bea) die zaterdag deelnam aan de rondleiding. Hieronder in een notendop enkele van zijn bemerkingen.

“De aangetaste aangeduide bomen kunnen nog minstens 20 jaar blijven staan. Ze lijken ook willekeurig aangeduid: een zelfde aantasting is ook op andere bomen te vinden…

 Er lijkt nood te zijn om bv de pH-waarde van de grond te meten en zo tot een betere bemesting te komen en zo kan wellicht de zwamaantasting aangepakt worden.  Zo’n onderzoek kan door de bodemkundige dienst in Heverlee gebeuren.

Er is duidelijk verwaarlozing in het park van de bomen. Sommige bomen hebben dubbele kruinen, het wegdoen maakt dat de bomen langer veilig kunnen blijven staan.

De deskundige van de Groendienst zag blijkbaar geen graten in het herplanten van een boom op dezelfde plaats van zo’n aangetaste boom.  Hij vond het ook niet nodig om dan de grond daar af te graven en te veranderen. Zeer vreemd omdat dat toch basis is om geen jonge boom te zetten op een plaats van een oude: gevaar van ziektes over te brengen.  Was dit echt een boomdeskundige?

Met de aangekondigde bomenkap van 23 bomen zal het ‘groenvolume’ zeker dalen. De grote plek aan de zuidkant waar 4 nieuwe bomen zouden komen heeft 20 jaar nodig om zich te herstellen en juist daar is er nu vandaag nog een groot groenvolume. Geen enkele reden om daar nog te kappen.  Ze beloven ons nu 8 bomen en die 4 extra geven dus al diversiteit in het park en er is zeker nog plaats om elders ook aan te planten.

Groenvolume achteraan (kant Minervastraat): klopt dat de bovenste kruinen zich zullen herstellen na een aantal jaren.  Toch nog steeds jaren! Maar door ze niet af te toppen verlies je wel klimop op stammen wat voor de vogels wel een verarming is en voor andere kleinere dieren.

Uit de gesprekken bleek toch ook duidelijk dat  de groendeskundige zelf geen dwingende  reden kon aangeven waarom het nodig zou zijn die bomen weg te doen.  De biodiversiteit kan op een andere manier verhoogt worden.”

Schepen van groen Ann Bakelants bleef halsstarrig het standpunt van het districtsbestuur verdedigen. Ook wees ze nogmaals op het belang voor haar van een ‘herstructurering’ van deze groene ruimte, het ‘aanleggen van nieuwe wandelwegen’ en het ‘vernieuwen van de speeltuin’

Buurtbewoners lieten echter duidelijk verstaan dat deze speeltuin voor de wijk zeker niet het belangrijkste is. Voor de buurt zijn de bestaande bomen vooral het vertrekpunt om tot een aanleg te komen. Er mogen nieuwe speeltuigen komen maar niet ten koste van het groen. Ook met de aanwezige horecazaak heeft de buurt geen enkel probleem. Zichtbaarheid en sociale controle mogen een rol in de discussie spelen. Maar … buurtbewoners wensen niet dat deze historische tuin ‘heringericht’ wordt in functie van de zaak waar het de jongste jaren meer en meer op begint te lijken. Ook de Groendienst zag dat blijkbaar ook wel zo.

Ook aan nieuwe wandelwegen is er echt geen nood. De buurt pleit er eerder voor om de aanwezige wandelwegen waar nodig te versmallen, bijvoorbeeld aan de hoek Minervastraat en Dianalaan (bijvoorbeeld door aanleg van de ooit beloofde rij oude fruitbomen ter vervanging van de weggekapte kerselaars) Op die manier kan misbruik door geparkeerde auto’s en de veel- te- grote- vrachtwagens van leveranciers in de toekomst worden voorkomen. En ook de ernstige beschadigingen aan de bomen kunnen op die manier in de toekomst worden vermeden!

IMG_3757 IMG_3574 IMG_3570 IMG_3568 IMG_3561 (3) IMG_3422 IMG_3419

Dit zou alvast ook de veiligheid van spelende kinderen in het parkje ten goede komen.

Wij menen in elk geval dat deze rondleiding voor de aanwezige Groendienst, de schepen en de pers toch wel voor een stuk verhelderend moet zijn geweest. Anders dan met de rondleiding van de districtsraadsleden kregen zij  stevig maar ernstig en gemotiveerd weerwerk van de buurtbewoners. De ontevredenheid, bezorgdheid en onbegrip voor het opnieuw wegkappen van 23 bomen zijn zeker niet weggenomen. Integendeel zelfs.

Het bestuur kan zich in ieder geval niet blijven verschuilen achter de visie van de Groendienst. De expert van de Groendienst kon weinig echte redenen aanhalen waarom een groot aantal grote en gezonde bomen zouden moeten wijken. Je kan toch geen 7 of 8 grote gezonde bomen gaan wegdoen en inruilen voor 4 jonge bomen om dan 20 jaar te gaan wachten tot het groen volume zich zal herstellen en dat verkopen als goed beleid. Zeker niet als er plaats genoeg is (er is immers al zoveel gekapt) om die ‘toekomstboom’ er ook te zetten. Goed voor de huidige generatie en de komende generaties.

Groenenhoek Groen hoopt nog steeds dat het districtsbestuur op zijn beslissing wil terugkomen en de buurt opnieuw haar historische tuin wil gunnen waar men trots op kan blijven. In de plaats van het aanwezige groen verder aan te tasten zou het veel dankbaarder zijn om terug te grijpen naar het oorspronkelijke karakter van deze tuin (alle documentatie is hierover nog steeds voorhanden) en alles terug in zijn waarde ter herstellen.

Als dit bestuur toch zo schermt met het volgen van de adviezen van de Groendienst, dan denken we toch dat de Groendienst na deze rondleiding genoeg argumenten heeft gekregen om de buurt tegemoet te komen.

Het uitgangspunt van de buurt met het Hof van Nauwelaerts is alleszins anders dan wat de overheid er met zijn geplande bomenkap mee voor ogen heeft.

Wanneer de overheid na deze rondleiding hier al eens mee rekening zou willen houden, zouden we al een hele stap vooruit zijn…

Zaterdag 14 november 2015

Peace for Paris
We beleefden vandaag een boeiende en geanimeerde rondleiding in het Hof van Nauwelaerts. Vele buurtbewoners kwamen opdagen en stelden kritische vragen. De indruk die op het einde vooral overbleef, is dat de ontevredenheid, bezorgdheid en onbegrip in de buurt vandaag zeker niet is weggenomen. Integendeel zelfs.
Maar vandaag willen we hier even een stiltemoment inlassen …
Hoewel we erg begaan zijn met het schaarse en kostbare groen in onze directe omgeving willen we vandaag toch op de eerste plaats stil staan bij de vele onschuldige mensenlevens die gisterenavond in Parijs zijn weggemaaid.
Hier passen eventjes geen woorden bij.

Vrijdag 13 november 2015

 1. Wij roepen iedereen van de wijk Groenenhoek op om naar het ‘infomoment’ van het district te komen op zaterdag 14 november om 10.30 uur in het Hof van Nauwelaerts om er op een waardige maar kritische manier te luisteren en te reageren.
 2. Wij vragen uw milde financiële steun voor expertisekosten en gerechtsprocedure zodat wij ons dossier onafhankelijk en objectief kunnen verdedigen: Red de bomen BE70 9791 5688 9825
 3. Hou ook alvast vrijdag 11 december vrij voor een ‘benefietavond’ in Jeugdcentrum Den Eglantier.

Beste buurtbewoners van Groenenhoek,

Het is ondertussen bijna een half jaar geleden dat we jullie op de hoogte brachten van het feit dat het district Berchem 23 bomen wil gaan kappen in het Hof van Nauwelaerts, de historische tuin op de hoek van de Dianalaan en de Lodewijk van Berckenlaan. Het volledige dossier kan u hierover uitgebreid nalezen op de website.

Eerst en vooral willen we vele buurtbewoners vandaag danken omdat zij meeleefden met dit verzet en bijvoorbeeld een affiche aan het raam hingen. We deden de voorbije maanden ook talrijke acties en dit dossier kreeg ook ruime aandacht van de pers. We verzamelden meer dan 2500 handtekeningen tegen de boomkap. De drie scholen van onze wijk, alle jeugdverenigingen, buurtverenigingen en diverse socioculturele organisaties steunden onze actie in een open brief. Een bezwaarschrift bij de provincie tegen de kapvergunning werd echter afgewezen.

Ook dertig jaar geleden hebben vele mensen van Groenenhoek samengewerkt en geijverd om het Hof van Nauwelaerts te behoeden van verkaveling. De Stad Antwerpen kocht het domein in 1990 en schreef o. a. het volgende: “We voeren enkele noodzakelijke onderhoudswerken. Doel van deze werkzaamheden is de nog goede bomen meer ruimte en groeikansen te geven en het park door nieuwe aanplant te verjongen en verfraaien.”

Ook toen dus mooie beloften. Toen kregen we zelfs in eerste instantie nog ruime inspraak en overleg over de plannen. Maar ondertussen verdwenen in de loop der jaren toch tientallen bomen waaronder: 40 populieren, 10 kerselaars, 1 treurwilg, enzovoort. In 2009 kondigde men opnieuw “opfrissingswerken” aan. Een ware kaalslag die vooral merkbaar is aan de kant van de Dianalaan. Na enkele tussenkomsten van de buurt werd de kant van de Minervastraat gespaard. Dit verschil in groenvolume is tot op de dag van vandaag nog duidelijk merkbaar.

De periode tussen 2009 en 2015 alleen al werden er nog eens 16 uit de kluiten gewassen bomen gekapt en slechts 2 kleine boompjes van 20 cm omtrek aangeplant (cijfers en documenten vindt u allemaal op onze website). Een zeventigjarige inlandse eik met stamomtrek van 1,70 cm werd in 2013 geveld omdat de eikels op het terras van de horecazaak vielen (letterlijke tekst uit kapvergunning) en werd nooit opnieuw aangeplant alhoewel de kapvergunning dit voorschreef …

Toch blijft  het districtsbestuur en de groendienst de nieuw aangekondigde bomenkap tot op vandaag verdedigen. Er is geen enkele ruimte voor dialoog. Naar onze argumenten wordt écht niet geluisterd. De meerderheidspartijen hebben beslist en hebben vandaag de macht om op al deze dossiers (ruimtelijke ordening en groen) zwaar te wegen. Ook het advies van Natuurpunt om deze bomenkap tenminste te spreiden over 15 jaar wordt niet opgevolgd. De enige  kleine toegeving die we van de groendienst te horen kregen was de belofte (maar in het verleden werden al zoveel beloftes in het Hof van Nauwelaerts niet nagekomen …) om niet vier maar acht bomen bij te planten en met een ruimere stamomtrek (40 i.p.v. 20 cm).

Wij vinden dit écht onvoldoende en willen dat er vandaag veel zorgvuldiger wordt omgesprongen met het schaarse groen in onze wijk.

Boven alle politiek, boven een visie van de groendienst, boven economische belangen is vandaag het enige wat telt dat, in onze al zo sterk beproefde en vervuilde omgeving (Singel, Ring, Luchthaven, Spoor), iedere boom en struik moet gekoesterd worden. Wat ons van groen nog rest, moet respectvol en zorgzaam mee worden omgegaan en vooral behouden.

Groenenhoek heeft geen behoefte aan een ‘herstructurering’ van het Hof van Nauwelaerts. Wat is de noodzaak van deze ‘uitdunning’ en ‘nieuwe parkwegen’?  Nog meer ruimte voor auto’s en vrachtwagens in deze tuin?

Vandaag wijzen alle recente wetenschappelijke studies op het enorme maatschappelijke belang en de positieve gezondheidseffecten van groen en bomen. Bomen die verkoeling bieden en de temperatuur in onze verstedelijkte buurt milderen. Bomen en struiken die CO2 en fijn stof uit de lucht halen.

Hoewel het Hof van Nauwelaerts erg kleinschalig is, heeft het net door zijn aanwezigheid van hoge bomen zo’n gunstige impact op de buurt. De hoge bomen dempen het geluid, vangen veel fijn stof op. Ze maskeren beton en steen. Ze zijn een nest- en schuilplaats voor vogels, insecten en een voedselvoorziening.

Berchem heeft een groenaandeel van 20 % of 27 m² per inwoner: daarmee scoort het bij de laagste van alle districten (cijfers uit Groenplan Antwerpen/april 2013). Het Hof van Nauwelaerts vervult dus op buurt, wijk en districtsniveau een grote rol, temeer omdat het zich bevindt in een omgeving met veel tekorten en tekortzones. Het gebied vervult een belangrijke functie als gebruiksgroen, dat vooral wordt gewaardeerd omwille van de schaduwrijke, verkoelende invloed.

Tenslotte halen we hier nog even een Nederlands onderzoek aan waaruit blijkt dat de mate waarmee een boom fijn stof afvangt sterk afhankelijk is van zijn stamdiameter. Een boom met een stamdiameter van 10 cm vangt 50 gram fijn stof af per jaar; een boom met een stamdiameter van 100 cm vangt 1,3 kg fijn stof af per jaar. Niet alleen de stamdiameter is een parameter maar ook de kruin is dat. Een grote volwassen boomkruin met een groter bladoppervlakte veroorzaakt veel meer windstroom wat op zijn beurt ook zorgt voor een betere luchtfiltratie.

Dus … om al deze redenen vraagt Groenenhoek Groen om in dit kleinschalige gebied niet opnieuw 23 bomen te gaan kappen. Wij vragen om zorgvuldig om te springen met het schaarse groen in onze wijk. Daar gaat het ons in essentie enkel om.

Naar ons werd tot hiertoe niet geluisterd. Misschien wel naar u?

Vriendelijke groeten,

Namens het actiecomité Groenenhoek Groen ,

Arnold Peeters en Ingrid Maldoy (wonen sinds 1981 in deze wijk en zijn samen al 25 jaar actief in www.orpheusbuurtgebeure.wordpress.com / Arnold is ook onafhankelijk districtsraadslid, d.w.z. zonder partijlidkaart, maar wel vanuit een sociale en groene invalshoek actief in de fractie Spa-groen) Adres: Thaliastraat 14 2600 Berchem.

E-mail: groenenhoekgroen@proximus.be . Adressen waar je ook steeds terecht kan voor de nodige info: Jan Vandervliet, Dianalaan 82 en Bea van Coppenolle, Euterpestraat 4 en vanzelfsprekend op de website en Facebook pagina met dezelfde naam.

Maandag 9 november 2015

Joepie! De eerste bedragen op onze rekening zijn gestort: 15 euro, 5 euro, 50 euro, 10 euro, 20 euro …. Bedankt Groenenhoek! We zijn vertrokken … (maar hebben nog een lange weg te gaan …)

Storten kan op BE70 9791 5688 9825 met vermelding Red de bomen!

Zaterdag 7 november 2015: “Gerant van ‘Jardin Public’ zet handtekening onder actie tegen boomkap Hof van Nauwelaerts”

Handtekening Jardin Public

Ook vandaag een uitgebreid artikel in Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad over de geplande kap van 23 bomen in het Hof van Nauwelaerts.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151106_01959336

In dit artikel verklaart gerant van Jardin Public “Ik zie niet in waarom wij die bomen weg zouden willen.”

Naar aanleiding van deze uitspraak in de krant vroegen en kregen we vanmiddag  een vriendelijk onderhoud. Hij verklaarde hierbij dat hij mee vragende partij is om de bomen in het Hof van Nauwelaerts te behouden. Dimitri Van Roy ondertekende mee de petitie van wijk Groenenhoek (ondertussen al méér dan 2500 handtekeningen)  waarin de buurt vraagt om in dit kleinschalige gebied niet opnieuw 23 bomen te gaan kappen.

Daar gaat het voor Groenenhoek Groen trouwens ook in essentie om.

Groenenhoek wil geen nieuwe bomenkap nadat hier in de loop der jaren al zoveel bomen werden gekapt (een negatieve balans van minstens 70 bomen sinds het Hof van Nauwelaerts in 1990 werd aangekocht door de Stad Antwerpen en nu wil men nog eens 23 bomen kappen en slechts 8 vervangen). Groenenhoek heeft geen behoefte aan een boomkap in functie van ‘meer nieuwe parkwegen en een nieuw speelterrein’. Niemand begrijpt de noodzaak om dit kleinschalige groendomein nog meer uit te dunnen. Groenenhoek wil niet minder maar opnieuw méér bomen.

Dit verzet is trouwens niet alleen gebaseerd op ‘emoties’ zoals het districtsbestuur soms beweert. De realiteit is dat de buurt het groenvolume in deze tuin met de jaren heeft zien afnemen. De realiteit is dat het Hof van Nauwelaerts meer en meer zijn historische karakter verliest. De realiteit is dat alle recente wetenschappelijke studies het enorme maatschappelijke belang en de positieve gezondheidseffecten van groen en bomen benadrukken. Bomen die verkoeling bieden en de temperatuur in onze verstedelijkte buurt milderen. Bomen en struiken die CO2 en fijn stof uit de lucht halen.

Vandaag zouden we in ons district elke struik, elke boom moeten koesteren in plaats van ‘uit te dunnen’ ….

Wij blijven hopen dat dit bestuur nog tot bezinning komt …

Steun ons ondertussen ook financieel om expertisekosten en kosten voor de gerechtsprocedure te betalen.

Dit kan op het speciaal daarvoor opgerichte rekeningnummer: BE 70 9791 5688 9825.

Informeer u goed en kom op zaterdag 14 november om 10.30 uur ook zelf uw zeg doen tijdens de rondgang georganiseerd door het districtsbestuur.
Dank voor uw steun en om deze boodschap verder te verspreiden.

Vrijdag 6 november 2015

Wij roepen gans de wijk Groenenhoek op om naar het ‘infomoment’ van de Groendienst op zaterdag 14 november om 10.30 uur te komen om er op een waardige maar kritische manier te luisteren en te reageren. Let op: vooraf inschrijven!  En …. Laat je niet om de tuin leiden. Zoals u hieronder kan lezen beloofde men ook in 1992 reeds dat men de bomen “meer ruimte en groeikansen” zou geven…..

Meer info: http://www.stadindialoog.be/hofvannauwelaerts

Op 1 februari 1980 schreef Gazet van Antwerpen nog (naar aanleiding van de toenmalige acties van de wijk Groenenhoek tegen de verkavelingsplannen) het volgende: “Het Hof van Nauwelaerts werd in 1911 gebouwd naar een ontwerp van Emiel Van Averbeke, de man die ook tekende voor de restauratie van het Rubenshuis. De keuze van bouwmeester was overigens geen toeval. De opdrachtgever, Joris Nauwelaerts was namelijk een excentriek kunstenaar, die helemaal bezeten was van de Rubensiaanse tijd. Architekturaal is het gebouw erg belangrijk. Er is nog een kans om het domein te redden, met name door klassering van gebouw en landschap. Het hof kan nog wel niet gelden als historisch monument, maar wel als bouwkundig erfgoed. Het domein is ongeveer 7000 m² groot en een onwaarschijnlijk rustpunt. Het enige geluid dat er doordringt is dat van fluitende en kwetterende vogels. Aankoop door gemeente of staat zou dan ook een schitterend cadeau zijn voor de Berchemnaars en bovendien zou alvast dat stuk groen gered zijn.”

Wij verwijzen ter info ook nog even naar de letterlijke tekst die we in een infobrief op 14 februari 1992 kregen:

“Het stadsbestuur kocht het Hof van Nauwelaerts – een van de laatste groene plekjes in uw buurt – aan om het geheel te behoeden van verkaveling. Wij voeren enkele noodzakelijke onderhoudswerken. Doel van deze werkzaamheden is de nog goede bomen meer ruimte en groeikansen te geven en het park door nieuwe aanplant verjongen en verfraaien”. (einde citaat)

Zowel het gebouw als de historische tuin zijn ondertussen erg gehavend en werden de voorbije jaren met weinig respect bejegend.

Het oorspronkelijke gebouw zoals hierboven nog mooi beschreven, werd al erg aangetast. Het oorspronkelijke rieten dak werd weggehaald. Van de rijke inboedel is heel wat verdwenen. Met de komst van Jardin Public in 2009 werd o.a. ook bijna alle oorspronkelijke loodglas uit het gebouw verwijderd.

Maar het gaat ons vooral om het groen. Wij zagen in de loop der jaren in het Hof van Nauwelaerts het groenvolume enkel maar afnemen en verschralen. Talrijke foto’s op onze website illustreren dit duidelijk. Ons verzet is écht niet enkel gebaseerd op ‘emoties’  maar op de harde realiteit.

Op dit domein verdwenen ondertussen 40 populieren, 10 kerselaars, 1 treurwilg, enzovoort …. In de periode tussen 2009 en 2015 alleen al werden er nog eens 16 uit de kluiten gewassen bomen gekapt en slechts 2 kleine boompjes van 20 cm omtrek aangeplant (cijfers van de overheid).

Een 70 jarige inlandse eik met stamomtrek van 1.70 cm werd in 2013 geveld omdat de eikels op het terras van de horecazaak vielen (letterlijke tekst uit kapvergunning) en werd nooit heraangeplant alhoewel de kapvergunning dit voorschreef ….

Wie gelooft deze mensen nog????

Steun ons ondertussen ook financieel om expertisekosten en kosten voor de gerechtsprocedure te betalen. Dit kan op het speciaal daarvoor opgerichte rekeningnummer: BE 70 9791 5688 9825.

Dank voor uw steun en om deze boodschap verder te verspreiden.

Woensdag 4 november 2015

Mooie beelden van het Hof van Nauwelaerts in deze reportage op ATV.

http://atv.be/nieuws/buurt-groenenhoek-stapt-naar-rechter-tegen-bomenkap-20186

Dinsdag 3 november 2015

Vandaag in het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet opnieuw aandacht voor het Hof van Nauwelaerts

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/naar-rechter-om-bomen-te-redden-a2512101/

Maandag 2 november 2015

Hof van Nauwelaerts: historische tuin of ….  toekomstige parking ….?

IMG_4091 IMG_4086 IMG_3781 IMG_3780 IMG_3779 IMG_3778 IMG_3756 IMG_3755 IMG_3550 IMG_3101

Bomen moeten de jongste jaren meer en meer wijken in het Hof van Nauwelaerts. Maar …. koning auto daarentegen….?

Méér en meer wordt dit kleine stukje groen in onze wijk naar de knoppen geholpen en o.a. ingepalmd door geparkeerde auto’s.  Tot zelfs op de wandelwegen toe wordt tegenwoordig geparkeerd. Bij de aankoop van dit domein door de stad in 1990 werd beloofd dit schaarse groen ter beschikking te stellen van de buurt. Enkel het gebouw mocht in concessie worden gegeven van een uitbater. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Heel de tuin staat tegenwoordig blijkbaar in functie van de huidige uitbaters.

Wij wensen niet dat nog eens 23 bomen in dit kleinschalige groen domein worden gekapt. In de periode van 1990 tot 2009 zagen we reeds een populierenrij van 40 bomen aan de Dianalaan en een 10-tal kerselaars en een treurwilg verdwijnen. De overheid zelf gaf ons cijfers van 2009 tot nu: 16 bomen gekapt en slechts 2 vervangen. Dit moet eindelijk stoppen.

Steun ons in het verzet hiertegen. Stort daarom vandaag nog op rekeningnummer:
BE 70 9791 5688 9825 om onze procedure tegen deze kaalslag te steunen. Alle steun van klein tot groot is welkom! En tracht onze boodschap zo ruim mogelijk te verspreiden!

Zondag 1 november 2015

WIJ HEBBEN NOG EEN KEER JULLIE DAADWERKELIJKE STEUN NODIG!

Wij doen een warme oproep voor een kleine financiële bijdrage om alsnog te trachten onze bomen in het Hof van Nauwelaerts te redden …

30 jaar geleden hebben mensen van Groenenhoek samengewerkt en geijverd om het Hof van Nauwelaerts niet verloren te laten gaan en deze kleine groene long in onze wijk te behoeden tegen verkaveling. Dit is toen gelukt. De tuin werd aangekocht met onze belastingcenten en zou ten dienste staan van onze wijk.

We moeten echter vaststellen dat in al die jaren onzorgvuldig met het domein en vooral met het aanwezige groen is omgesprongen. In de periode voor 2009 verdween reeds de mooie populierenrij (40 bomen) aan de Dianalaan die moest wijken voor parkeerplaatsen. Ook een tiental kerselaars, een treurwilg, …. gingen verloren. Beloften om bomen opnieuw aan te planten werden niet nagekomen. Sinds de komst van ‘Jardin Public’ in 2009 ging de kaalslag verder. In de periode tussen 2009 en 2015 werden nog eens 16 bomen gekapt en slechts 2 ‘boompjes’ aangeplant. Alles wordt vandaag maar meer gekapt en kaal gesnoeid in functie van …. meer zichtbaarheid van een horecazaak ???

Nu staan er weer 23 bomen op de kaplijst. Het bezwaarschrift tegen de kapvergunning werd afgewezen. Omdat in dit dossier heel wat vragen kunnen worden gesteld rond politieke druk, vriendjespolitiek en commerciële belangen werd beslist om in hoger beroep te gaan.

Ondanks het feit vele onderzoeken het belang van veel grote bomen in een stedelijke omgeving voor het filteren van fijn stof aantonen, gaat men opnieuw in onze buurt zo’n groot aantal bomen kappen. Iedere boom in de omgeving is echter van noodzakelijk belang voor onze gezondheid. Dit is belangrijker dan wilde plannen voor ‘herstructurering’ van het parkje door de groendienst en/of commerciële belangen en vriendjespolitiek.

Daarom: een warme oproep!

De enige kans om een nieuwe kaalslag in dit mooie (maar reeds erg aangetaste) domein nog tegen te houden, is het inzetten van een gerechtelijke procedure en het inschakelen van onafhankelijke expertises.

Stort daarom a.u.b. zo snel mogelijk een bijdrage op het hiervoor net opgestarte rekeningnummer onder het motto: Red de bomen!

Rekeningnummer: BE 70 9791 5688 9825
E- mail: groenenhoekgroen@proximus.be

Donderdag 15 oktober 2015

Soms krijgen we hier erg fijne brieven van buurtbewoners. Leona Maes stuurde ons vandaag een bericht waarin ze schrijft dat ze onze inzet voor het Hof van Nauwelaerts erg waardeert. “Daarom stuur ik jullie dit mooie gedicht van Vaclav Havel.”
Waarvoor dank. We geven het jullie graag door zodat we er samen moed uit kunnen putten. 🙂

“Diep in onszelf dragen wij hoop,
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
En hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
Een gerichtheid van het hart,
Voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze krachtige betekenis
Is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
Of je bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen,
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
Ongeacht het resultaat.”

Maandag 12 oktober 2015

Vandaag een mooi fotoverslag in Gazet van Antwerpen over onze actie. Blijven hopen dat men eindelijk eens luistert naar de buurt die een kaalslag van 23 bomen in dit kleinschalige groen domein erg overdreven vindt en die deze beslissing hardnekkig blijft aanvechten.

http://www.gva.be/cnt/blpsi_01914192/protestlichtjes-in-het-hof-van-nauwelaerts?hkey=51cc66d7d37c4863ee9d33b85071edd6&utm_source=gva&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=ochtend&layout=city&M_BT=11427328615&adh_i=12716a009c41107b6b0fc5130fa90f06

Nacht van de duisternis in GVA

Zaterdag 10 oktober 2015

Een zestigtal buurtbewoners kwamen vanavond, naar aanleiding van de ‘Nacht van de duisternis’,  nog eens actie voeren in het Hof van Nauwelaerts. Als men binnenkort weer 23 bomen in dit kleinschalige domein velt, blijft er nog weinig ‘duisternis’ in deze historische tuin over. Dat wilde Groenenhoek Groen vanavond met haar actie nogmaals benadrukken.

IMG_3922 IMG_3923 IMG_3924 IMG_3925 IMG_3926 IMG_3927 IMG_3928 IMG_3929 IMG_3930 IMG_3931 IMG_3932 IMG_3933 IMG_3934 IMG_3935 IMG_3936 IMG_3937 IMG_3938 IMG_3939 IMG_3940 IMG_3941 IMG_3942 IMG_3943

Het park was feeëriek verlicht met lichtslingers in de te vellen bomen, tientallen kaarsjes, buurtbewoners met lampionnetjes en fakkels, zelfs een kinderwagen met sfeerlichtjes. Alleen al deze week werden alweer meer dan 100 handtekeningen tegen de boomkap verzameld. Dit bovenop de 2300 handtekeningen die reeds werden overhandigd. Toch blijft het bestuur hardnekkig vasthouden aan zijn kapbesluit. En dit tegen de wil van vele buurtbewoners in.  Onze wijk ziet het groenvolume in deze tuin de jongste jaren enkel maar afnemen (sinds 2009 reeds 16 bomen geveld en slechts 2 herplant).  En binnenkort dus, als het van het huidige bestuur van NVA, CD&V en VLD afhangt, opnieuw 23 bomen minder …

Vanavond was het echter nog even volop genieten van de nachtelijke schoonheid van het Hof van Nauwelaerts.

 

Woensdag 7 oktober 2015

Zaterdag 10 oktober 2015 om 19.30 uur willen we het Hof van Nauwelaerts onderdompelen in een feeërieke sfeer naar aanleiding van de ‘Nacht van de duisternis’. We zorgen die avond voor een aangepaste aankleding in het park. We doen ook een oproep aan iedereen om ook zelf een ‘sfeerlichtje’ mee te brengen. We verzamelen om 19.30 uur aan de speeltuin aan de Lodewijk Van Berckenlaan. We doen een oproep aan iedereen om nog eens mee te komen proeven van de sfeer en schoonheid van dit domein zo lang het nog kan.

Met deze activiteit willen we nogmaals aantonen dat de plannen om 23 bomen te kappen op dit kleinschalige domein het groenvolume in deze historische tuin grondig zal verstoren.

We nodigen dan ook iedereen uit om mee op ontdekking te gaan in de duisternis en te genieten van de nachtelijke schoonheid.

Laat ons weten of je komt. En … helpende handen ook steeds welkom! Mail naar groenenhoekgroen@skynet.be .

Donderdag 17 september 2015

Deze middag rond 14 uur heeft schepen Rob Van de Velde blijkbaar deze ‘overwinningstweet’ de wereld in gestuurd (zie foto):”Provincie gaat niet in op bezwaar tegen vernieuwing Hof v Nauwelaerts. Parkje wordt mooier en ecologischer”.

IMG_3743

De buurtbewoners die het bezwaarschrift tegen de klacht hadden verdedigd waren nog niet op de hoogte gebracht maar ondertussen liep schepen Rob Van de Velde al met de vlag te zwaaien.

De noodkreet om het behoud van de 23 bomen in het Hof van Nauwelaerts lijkt dus in de kiem gesmoord.

Onze eerste commentaar?

Deze tweet is voor ons het sprekende bewijs van het feit ‘hoe politiek’ dit dossier wordt gespeeld.

Evi Van der Plancken (NVA) is de Berchemse districtsvoorzitter. Haar man  Rob Van de Velde (NVA) is schepen in Antwerpen en beslist over de kapvergunning. En de buurtbewoners die het bezwaarschrift hadden ingediend werden op  de rooster gelegd en ondervraagd  door eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen, Luk Lemmens (NVA), bevoegd voor …. ruimtelijke ordening.

En zo is het plaatje rond.

Buurtbewoners van Groenenhoek vragen al maanden om het dossier opnieuw te bekijken, vroegen om het groen zoveel mogelijk te sparen, deden een oproep tot constructieve dialoog ….

Er kwam echter geen enkele reactie. De tijd van inspraak en dialoog in Berchem lijkt écht voorbij.

Weg democratie. We zijn terug beland in een beleid van ‘ons kent ons’.

Na de CVP-staat van weleer leven we vandaag in een NVA-staat.

Toen schepen Van de Velde zijn triomfantelijke tweet de wereld instuurde waren wij nog met een gerust gemoed met de leerlingen een ‘boom in het herfstlandschap’ aan het schilderen.

IMG_3745 IMG_3746 IMG_3751 IMG_3752 IMG_3753 IMG_3754

De wereld op zijn kop 🙂

Woensdag 16 september 2015

Via onderstaande link kan je de uiteenzetting van de groendienst op de commissiezitting volgen en de reacties hierop in de raad. (http://www.berchem.tv/node/22)

Het verzet tegen de geplande bomenkap in het Hof van Nauwelaerts gaat ondertussen onverminderd verder. De drastische maatregel om dit najaar of deze winter opnieuw 23 bomen in dit kleinschalig gebied te gaan vellen, valt op geen enkele manier te rechtvaardigen. De noodzaak van een dergelijke zware ingreep kan op geen enkele manier worden aangetoond.

Op onze website publiceren we vandaag nogmaals een uitgebreide stand van zaken en een opsomming van onze argumenten.  (https://groenenhoekgroen.wordpress.com/stand-van-zaken-16092015/)

Wij blijven dan ook handtekeningen verzamelen om onze noodkreet nog meer kracht bij te zetten. Wij rekenen op de medewerking van velen op Groenenhoek om hier extra werk van te maken.  Ook de digitale petitie blijft online en kan nog steeds getekend worden. Enkel door ieders blijvende inzet kunnen we een nieuwe kaalslag trachten te voorkomen.

Donderdag 10 september 2015

IMG_3712 IMG_3713

2303 handtekeningen zijn er voorlopig ingezameld. Met deze handtekeningenactie wil de wijk Groenenhoek nogmaals aantonen dat er geen draagvlak is om dit najaar, nog maar eens, 23 bomen te gaan kappen in het Hof van Nauwelaerts.
De eikels op de foto staan symbool voor de 70 jarige eik (stamomtrek 1m70cm) die in 2013 werd geveld omwille van “de overlast van vallende eikels op het aanpalend terras”. Ook deze boom werd in het park nooit vervangen, wat totaal in tegenstrijd is met de compensatieverplichting uit de toegestane kapvergunning.

Zondag 6 september 2015

BELANGRIJKE OPROEP!

DONDERDAG 10 SEPTEMBER gaan we onze verzamelde petitielijsten afgeven aan het districtsbestuur!
We doen dan ook een warme oproep aan iedereen om zo massaal mogelijk te verzamelen om 19.30 uur aan het districtshuis van Berchem (Grote Steenweg 150). Breng indien mogelijk ludiek protestmateriaal mee (takken, knutselwerkjes, … Laat je fantasie werken). We staan daar donderdag trouwens niet alleen. Ook de bewoners van de Ringlaan komen actie voeren. Zij werden ondertussen reeds geconfronteerd met de harde realiteit van een dergelijke kaalslag. Je kan hun reacties, foto’s en videofilmpjes bekijken op hun actiepagina op Facebook: Hoge bomen op de Ringlaan .

Onze buurt wil een soortgelijke kaalslag (het vellen van 23 bomen) in het Hof Van Nauwelaerts tot elke prijs voorkomen. We dienden een bezwaarschrift in tegen het kappen van de 10 grootste bomen. Dit wordt nu onderzocht en enkele buurtbewoners mogen binnenkort hun standpunt voor de commissie verdedigen. Ondertussen blijft actie voeren echter méér dan noodzakelijk.

Onze argumenten nogmaals kort op een rijtje

 1. Het Hof van Nauwelaerts staat beschreven in de digitale ‘Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed’ (ID:10988) als “Hoeve in neotraditionele stijl, dienende tot woon- en werkhuis voor kunstschilder Joris Nauwelaerts, omgeven door een grote tuin die de landelijke idylle nog versterkt”. In 1980 kon de buurt dank zij verzet de verkavelingsplannen voor dit domein voorkomen. Bij de aankoop is er door de stadsdiensten beloofd om hoeve en hoevetuin te respecteren. Zeventien van de te vellen bomen zijn méér dan 30 jaar oud. De oudste twee bomen zijn respectievelijk 84 en 87 jaar oud. Deze tuin verdient het dus om met meer respect voor het verleden mee om te gaan.
 2. In relatie met het huidige bomenbestand en de reeds gekapte bomen in het verleden is de geplande ingreep om opnieuw 23 bomen te kappen buiten alle proporties en te ingrijpend om de huidige kwaliteit van dit kleinschalige groengebied op peil te houden.
 3. Het advies van Natuurpunt om het vervangen van uitheemse naar inheemse bomen geleidelijk te laten gebeuren (een spreiding over 15 jaar) wordt naast zich neergelegd.
 4. Het district spreekt over het kappen van “zaailingen”. Het doet uitschijnen dat het over jonge boompjes gaat. Vermits de aangekondigde boomkap echter over 23 bomen van 48 tot 168 cm boomomtrek gaat en tussen de 20 en 87 jaar oud is deze communicatie erg misleidend.
 5. Over zogenaamd ‘zieke bomen’ werd er pas gesproken na de eerste protestacties van de buurt. In het collegebesluit van 4 februari 2015 werd hierover nog met geen woord gerept en had de stedenbouwkundige ambtenaar het over “bomen die verkeren in goede gezondheid, maar dienen gekapt te worden zodat de overblijvende bomen beter kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen met een evenwichtige kruin”. Een volwaardig “screeningsrapport” van de ‘ongezonde bomen’ kan men ons niet voorleggen. Het onderzoek van de bomen bleef beperkt tot een visuele controle.
 6. Het vertrouwen in de groendienst is volledig zoek. Reeds 52 bomen werden de voorbije jaren in het Hof Van Nauwelaerts gekapt. Een wintereik (ongeveer 70 jaar oud en stamomtrek van 1 m 70 cm) die in 2013 werd geveld omwille van “de overlast van vallende eikels op het aanpalend terras” werd nooit vervangen wat in tegenstrijd is met de compensatieverplichting in de kapvergunning.
 7. Het kappen van deze 23 bomen zal zeker ten koste gaan van de belevingskwaliteit van de buurtbewoners en een negatieve impact hebben op de groenbeleving (zicht op groen), de geluidsdemping, het milderen van de temperatuur bij hittepieken en de luchtkwaliteit van de omgeving van het park.
 8. Berchem heeft een groenaandeel van 20 % of 27 m² per inwoner. Daarmee scoort het bij de laagste van alle districten. Het Hof van Nauwelaerts vervult op buurt, wijk en districtsniveau een grote rol. Deze wijk ligt immers in een zeer verkeersrijke omgeving (Singel, Ring, Luchthaven, Spoor). Het gebied vervult een belangrijke functie als gebruiksgroen, dat vooral wordt gewaardeerd omwille van de schaduwrijke, verkoelende invloed.
 9. Onderzoek toont aan dat de mate waarmee een boom fijn stof afvangt sterk afhankelijk is van zijn stamdiameter. Een boom met een diameter van 10 cm vangt 50 gram fijn stof af per jaar, een boom met een stamdiameter van 100 cm vangt 1,3 kg fijn stof af per jaar. Niet alleen de stamdiameter is een parameter maar ook de kruin is dat. Een grote volwassen boomkruin met een groter bladoppervlakte veroorzaakt veel meer windstroom wat op zijn beurt ook zorgt voor een betere luchtfiltratie.

Laten we dus met zijn allen samenwerken om het huidige districtsbestuur te overtuigen om het schaarse groen in Berchem te beschermen en integendeel te ijveren voor nog méér groen. Méér dan 2000 handtekeningen onderschrijven onze actie. Ook alle in de buurt gelegen scholen, jeugdverenigingen, buurtcomités en verenigingen pleiten voor het behoud van het schaarse groen in het Hof van Nauwelaerts.

DEEL DIT BERICHT. Roep buren en sympathisanten op om mee te komen. Roep hen ook nog op om de petitie te tekenen. Dit kan nog steeds online. Laat onze affiches nog even voor de ramen hangen en/of zorg dat er nog meer in het straatbeeld verschijnen. Voor extra petitielijsten kan je eventueel nog terecht op één van volgende adressen:

Ingrid Maldoy en Arnold Peeters, Thaliastraat 14, Jan Vandervliet, Dianalaan 82 – Bea van Coppenolle, Euterpestraat 4 en/of bij de mensen van het Beschermcomité en op de Facebookpagina ‘Groenenhoek Groen’.

Maandag 10 augustus 2015

Bomen kunnen de concentratie fijnstof tot 60% doen dalen. Lees er hieronder meer over.

http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/1145-bomen-in-de-stad-kunnen-de-concentratie-fijnstof-tot-60-doen-dalen?utm_content=bufferc321c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Vrijdagavond 7 augustus 2015

Nieuws over schorsing kapvergunning op ATV:

http://atv.be/nieuws/petitie-voorkomt-voorlopig-bomenkap-hof-van-nauwelaerts

Vrijdag 7 augustus 2015

PERSMEDEDELING ‘GROENENHOEK GROEN’

Kapvergunning voor boomkap in het Hof van Nauwelaerts in Berchem voorlopig geschorst! Verzet gaat ondertussen onverminderd verder!

Groenenhoek Groen ondersteunt mee de actie van de buurtbewoners Ringlaan.

Enkele weken geleden kreeg ‘Groenenhoek Groen’ bericht van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar (Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Dienst Stedenbouwkundige Beroepen) dat het beroep tegen het kapbesluit van de tien bomen met een stamomtrek van meer dan 1 meter in goede orde werd ontvangen en zal worden behandeld. Na ontvangst van het gemeentelijk dossier zal ons beroep worden nagekeken met het oog op het verslag aan de deputatie. De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar verwijst ook “naar art. 4.7.21 §8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat voorschrijft dat dit beroep de uitvoering van de kapvergunning schorst.”

Brief Provincie ivm beroep tegen boomkap

Dit betekent voor Groenenhoek Groen alvast een belangrijke stap vooruit in dit dossier.

Ondertussen werd Berchem de voorbije maand ook opgeschrikt door de kaalslag in de Ringlaan. Door een brutale boomkap op 6 en 7 juli (niet toevallig het begin van de zomervakantie) werd van de ene op de andere dag de buurt omgetoverd tot een woestijnlandschap. Heraanleg van het wegdek was noodzakelijk. Maar de meeste bomen op de middenberm hadden kunnen behouden blijven. Ook hier koos het Berchems bestuur en het Antwerps Stadsbestuur echter voor een drastische aanpak en beroofde op die manier de buurt van alle groen en privacy. Kostprijs van deze rooiwerken voor de gemeenschap: 70.000 euro!

‘Groenenhoek Groen’ ondersteunt daarom volmondig mee de protestacties van de buurtbewoners in de Ringlaan. Buurtbewoners willen daar opnieuw grote bomen (met minimale stamomtrek van 40 cm) en méér bomen dan voorzien in de huidige plannen. Geen uitzicht van een minigolfterrein met bomen die nooit groot zullen worden en omringd door auto’s die een aanblik van enorme parkeerplaats blijven creëren. Buurtbewoners op de Ringlaan willen opnieuw een volwaardige groene long in deze drukke laan. Geen eeuwig uitzicht op enkel gebouwen en beton.

Groenenhoek Groen ziet trouwens een duidelijke parallel met het dossier rond de geplande boomkap van het Hof van Nauwelaerts: onvolledige en misleidende communicatie, negeren van advies om bomen te behouden, onvoldoende inspraak van de buurtbewoners en vooral geen respect voor de natuur.

De schrijnende beelden van de kaalslag in de Ringlaan zijn trouwens een perfecte illustratie van de impact van dergelijke rooiwerken op de omgeving. Groenenhoek wil dergelijke kaalslag in het Hof van Nauwelaerts te allen prijze voorkomen. Daarom gaat het verzet onverminderd verder!

ULTIEME OPROEP

‘Groenenhoek Groen’ doet daarom vandaag nogmaals een oproep aan het huidig districts- en stadsbestuur om een nieuwe kaalslag in het Hof van Nauwelaerts te voorkomen. Zolang de buurtbewoners niet gehoord zijn en de deputatie niet heeft geoordeeld, kan er niet gekapt worden!

Nergens in de voorlopig ter beschikking gestelde documenten en de infoborden van de overheid lezen wij enige zinnige argumentatie dat deze kapwerken écht noodzakelijk zouden zijn. De buurt laat duidelijk blijken aan deze kapwerken geen enkele behoefte te hebben. Reeds meer dan 2000 handtekeningen onderstrepen vandaag deze boodschap.

Als we bovendien dan moeten lezen dat de kap- en rooiwerken aan de Ringlaan zo’n slordige 70.000 euro hebben gekost dan betekent het schrappen van de geplande kapwerken in het Hof van Nauwelaerts ook nog eens een stevige besparing op het budget van de Berchemse begroting. Dit extra geld dat vrijkomt kan dan veel nuttiger worden besteed aan de aankoop van hogere en dikkere bomen ten gunste van de bewoners van de Ringlaan.

‘Groenenhoek Groen’ kondigt alvast aan om op de eerste commissiezitting van september, donderdag 10 september 2015, met een delegatie buurtbewoners de alarmklok nogmaals te luiden en de verzamelde handtekeningen aan het districtsbestuur te overhandigen.

Donderdag 23 juli 2015

Bewoners in de Ringlaan in Berchem zijn verontwaardigd over de kaalslag in hun wijk. Het district heeft er alle bomen gerooid. Meer info hieronder.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150722_01786427?_section=62262459&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb&M_BT=933603051841&adh_i=da48d77535d52fbf2e63f461330b78e5&imai=eb1ced03-6972-4785-b32f-31415a2addd5

Maandag 29 juni 2015

Dit weekend hebben we de kaap van de 2000 handtekeningen overschreden 🙂

En … ons bezwaarschrift tegen de kapvergunning is ook de deur uit 🙂

Zondagavond 21 juni 2015

Dag groene Groenenhoekers,

Wij staan na dit weekend reeds op een totaal van 1976 handtekeningen (1529 handtekeningen op papier én 447 handtekeningen op internet)!

Groenenhoek laat zich dus geen rad voor de ogen draaien. Buurtbewoners laten zich niet zomaar inpakken door mooie praatjes en plaatjes en verhaaltjes over plots opduikende ‘ongezonde’ bomen op groteske infoborden. Zij stellen met gezond verstand en zin voor realiteit vast wat het verlies van, weer eens, 23 bomen op deze kleinschalige groene plek voor onze buurt betekent.
Wij gaan dus massaal door met onze campagne en hopen dat jullie aller engagement eindelijk ook eens de ogen van groendienst en overheid opent.

Zondag 21 juni 2015

De kaap van de eerste 1000 handtekeningen is bereikt!!!

Vorige maand beslisten we een petitieactie te starten. De doelstelling was om tegen 1 september minstens 2000 handtekeningen te verzamelen om alsnog het bestuur en de groendienst te overtuigen. We hebben nog 2 maanden. Veel dank aan de vrijwilligers die reeds handtekeningen verzamelden.

Ook vandaag staan we  met een infostand op de braderij in de Diksmuidelaan (huisnummer 178). Kom ons een hart onder de riem steken en/of een handje toesteken.

Woensdag 18 juni 2015

Het stadsbestuur en het district volharden in de boosheid.

23 bomen in het Hof van Nauwelaerts moeten in het najaar tegen de vlakte!

Voor 10 van deze bomen had men een kapvergunning nodig omdat het volwassen bomen zijn met een ruime stamomtrek: Een Noorse esdoorn van 122 cm, een Noorse esdoorn van 131 cm, een Noorse esdoorn van 151 cm, een Noorse esdoorn van 162 cm, een Noorse esdoorn van 168 cm. Een Amerikaanse eik van 126 cm, een Amerikaanse eik van 138 cm, een Amerikaanse eik van 154 cm, nog een Amerikaanse eik van 154 cm. En een Amerikaanse eik van 165 cm stamomtrek.

Kapvergunning bomen Hof van Nauwelaerts

De voorbije maanden hebben we het districtsbestuur en de Groendienst op alle mogelijke manieren vriendelijk maar kordaat gevraagd om zich over deze harde beslissing te bezinnen. Gevraagd om respect op te brengen voor het schaarse groen in onze wijk. Gevraagd om rekening te houden met de wensen van de buurt, de scholen in de omgeving, de jeugdbewegingen, diverse socioculturele organisaties, buurtverenigingen van Groenenhoek, enzovoort. Gewezen op de noodzaak van dit schaarse groen in onze wijk. Gewezen op de afspraken bij de aankoop van deze historische tuin uit het verleden. Deze tuin was bij de aankoop door de stad (dankzij actie en druk uit de wijk) immers in eerste instantie bedoeld ter beschikking te zijn voor de buurt.

Tevergeefs dus.

De kapvergunning voor de tien grote volwassen bomen hangt sinds enkele dagen in het park.

Het enige antwoord dat wij nog hebben is hiertegen massaal te protesteren. Massaal handtekeningen te verzamelen. Affiches te verspreiden. En … vanzelfsprekend gaan we met ons ‘Beschermcomité voor het Hof van Nauwelaerts’ tegen deze beslissing in beroep.

Wij doen nogmaals een warme oproep om onze actie te ondersteunen. Dit weekend willen wij massaal de baan op om handtekeningen te verzamelen. Stuur ons een berichtje indien je ons zaterdag en/of zondag een uurtje mee wil ondersteunen. We hebben écht veel helpende handen nodig.

Alvast bedankt voor uw medewerking !

Maandag 15 juni 2015

Ook in het ‘Parochieblad’ (10/06/2015) een erg leerrijk artikel over ‘Het Hof van Nauwelaerts’ en de geplande bomenkap van 23 bomen.

Hof van Nauwelaerts Parochieblad

Donderdag 28 mei 2015

“Bomen en planten beschouwt de groendienst van Antwerpen blijkbaar niet als levende organismen met een eigen levensloop, maar als pionnen, die je naar believen verplaatst of verwijdert op je blauwdruk-schaakbord.”  Zo omschreef een buurtbewoonster enkele maanden geleden de “heel kille, afstandelijke en berekenende visie op het beheer van de parken”.

Een heldere voorspelling als we nu het antwoord van de schepen Anne Bakelants horen op onze vraag waarom de wintereik die in 2013 werd gerooid in het Hof van Nauwelaerts         “omwille van de overlast door vallende eikels” nog steeds niet werd vervangen na twee voorbije plantseizoenen, alhoewel dit een dwingende verplichting was volgens de kapvergunning.

Het antwoord van de schepen lijkt ons te gek om los te lopen. “Deze vervangende boom werd aangeplant in ….. het Brilschanspark ??????????”

En het gevraagde ‘screeningsrapport’ van de plots ‘zieke bomen die zouden moeten worden geveld omwille van de ‘veiligheid’?

Dat blijkt volgens de schepen niet nodig te zijn omdat deze bomen niet worden beschouwd als ‘waardevol’ genoeg……….

Het voorbije weekend werd nog uitgepakt in ons district met “zes groene grassofa’s in het straatbeeld, onze groene handtekening” volgens de districtsvoorzitter. Het gegoochel door het beleid met waardevolle bomen voor mens, natuur en omgeving in het Hof van Nauwelaerts, staat hierbij dan toch wel in zeer schril contrast.

Voorlopig valt hier dus weinig positief nieuws te melden over de toekomst van het Hof van Nauwelaerts. Maar we geven niet op!.

Graag daarom opnieuw: Teken de petitie op internet! Kom petitielijsten halen (er staan verscheidene adressen hieronder) en ga straat, buurt en plein af. Burendag morgen is een mooie gelegenheid om buren hierover aan te spreken. Hang een affiche aan het raam. Bevraag je politici, van welke politieke voorkeur ook, met de vraag de ogen te openen en oren te hebben naar wat leeft bij de mensen in Groenenhoek.

Woensdag 27 mei 2015

Morgen, donderdag 28 mei, komt een nieuwe mondelinge vraag op de agenda van de districtsraad over de geplande bomenkap in het Hof van Nauwelaerts. Een mondelinge vraag gericht aan schepen voor groenvoorziening Anne Bakelants.

“Ik wil de schepen danken voor het uitgebreide antwoord op mijn schriftelijke
vraag van vorige maand. We kregen nogmaals uitgebreide achtergrondinformatie bij
de geplande boomkap in het Hof van Nauwelaerts in het najaar van 2015.

We kregen nog eens een toelichting bij de argumentatie tot het rooien van de bomen. Een lijst met de rooiwerken en aanplantingen tot nu. En het toekomstige inrichtingsplan wat de diensten op het oog hebben.

De buurt blijft echter nog steeds met vele vragen en bedenkingen zitten en is
zeker niet overtuigd van de noodzaak tot het opnieuw neerhalen van 23 bomen. Er
zitten veel tegenstrijdigheden in het document maar daar wil ik pas volgende
maand uitgebreid op terugkomen na de nodige expertise te hebben ingewonnen.

Toch al even dit. Iedereen kan hier nogmaals duidelijk vaststellen dat het
wantrouwen in onze wijk toch zeker niet zo ongegrond is als we deze cijfers even
nader bekijken. In de periode tussen 2008 tot vandaag zijn er al 16 bomen
gekapt. Géén kleine boompjes maar bomen met een omtrek van 95, 150, 260, 275,
265, 93, 150, 140, 55, 80, 255 en 170 cm. In héél deze periode van 7 jaar werden
slechts 2 nieuwe boompjes met een stamomtrek van 16 tot 18 cm aangeplant! Dit
maakt een verlies van 14 bomen. Tel ik dan nog eens bij de 30 populieren die men
voor 2008 heeft gekapt bij de aanleg van een parking op de Dianalaan en de 8
kerselaars die werden gerooid (en waarvan men ook beloofde ze te vervangen), dan
hebben we het hier al over een negatieve balans van 52 bomen!

Onze wijk heeft dus weinig vertrouwen in de toekomstige plannen en heeft het
helemaal niet begrepen op nog eens een kaalslag van 23 bomen. In plaats van 4
belooft men nu wel als kleine tegemoetkoming om nu 8 nieuwe bomen aan te planten
en met een omtrek van 30/35 in de plaats van de eerst genoemde maat van 18/20
cm. Maar ook dit kan ons niet overtuigen.

Het argument van ‘uitdunning’ wordt door andere boomexperten ook sterk betwist.
Dit is nuttig wanneer bomen nog vrij jong zijn. Maar … hier gaat het om erg
volwassen bomen van minstens 10 jaar oud. Daar kan je nog weinig invloed op de
kruin van deze bomen uitoefenen.

In 2013 kregen we ook een infobrief in de bus dat men één wintereik, met een
stamomtrek van 1m70 cm ging omhakken. Een boom met deze stamomtrek is ongeveer
zo’n 70 jaar oud. Een waardevol exemplaar dus. Op mijn vraag kreeg ik toen de
stedenbouwkundige vergunning te lezen. De vergunning was toen al verleend en te
laat om de kap nog te voorkomen.

Ik lees de argumentatie: “De boom helt sterk over het aanpalend terras van de
taverne, wat door overlast door vallende eikels zorgt. Snoeien van deze boom kan
geen oplossing bieden.” Ik vond dit ook toen al een erg licht wegend argument
waar ik de nodige vragen bij had. Vallende eikels???? Veiligheid? Bijkomend:
Wanneer zitten mensen op een terras? Ik denk nog weinig in een periode dat de
eikels van de bomen vallen.

In ditzelfde besluit lees ik echter ook: “Ter compensatie van de gekapte boom
wordt een amberboom aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen. Dit zal als
voorwaarde opgenomen worden.”

Eerste opmerking naar aanleiding van de huidige geplande boomkap in dit verband:
met spreekt hier over het vervangen van deze eik door een amberboom. Dit is geen
inlandse boomsoort maar een exoot waarvan men vandaag nu net beweert dat men
deze soort bomen in het parkje wil gaan vervangen.

Tweede opmerking: We zijn ondertussen al 2 plantseizoenen verder. Deze boom
staat er nog altijd niet alhoewel hij dus duidelijk in de voorwaarde tot de
verleende kapvergunning stond!

In dit verband wil ik ook nog even aangeven dat we tot hiertoe nog niet het
‘screeningsrapport’ hebben ontvangen van de bomen die werden en worden gerooid.
Een screeningsrapport omvat heel wat meer info dan wat we hier in dit verslag in
enkele woordjes hebben moeten lezen.

Ik som even op: reden: “stam schuurt tegen andere boom, boom staat zeer schuin,
veiligheid, ziekte, sterk overhellend, zwamaantasting, enzovoort.”

Het argument ‘veiligheid’ wordt nu plots voor 5 bomen aangehaald als argument om
het neerhalen ervan in het najaar te rechtvaardigen. Dit terwijl er eerst enkel
werd gesproken over ‘uitdunning’. Vermits ‘veiligheid’ een erg doorslaggevend
argument is tot kappen, moet dit toch wel stevig worden geduid.

Boomexperten vertellen mij dat men bij zieke bomen steeds een duidelijk
screeningsrapport opmaakt.

– men neemt een bodemstaal

– holten of problemen in de stam worden gescand d.m.v. een picus tomograaf
(worden foto’s van genomen). Zo kan men bepalen of een boom hol is, in welke
mate de stam hol is en of er een gegronde reden is om te twijfelen aan de
stabiliteit van de boom.

– gezondheid van het stamweefsel wordt nagekeken (elektrische weerstandsmeting
op de sapstroom)

– de stabiliteit van het wortelgestel wordt ook nagemeten (bv. door middel van
een trekproef)

In mijn schriftelijke vraag vorige maand stelde ik reeds een vraag naar dit
screeningsrapport. Dit ontbrak echter nog in het antwoord.

Graag herhaal ik dus mijn vraag:

1. Kunnen wij van de betrokken diensten dit gefundeerde advies ontvangen over de
gekapte bomen in het verleden en de bomen die nu worden aangehaald om in het
najaar ‘te vellen omwille van de veiligheid’? Een duidelijk welomschreven
‘screeningsrapport’ van alle aangehaalde zieke bomen.
2. Kan de schepen mij uitleggen hoe het komt dat de gevelde 70 jarige wintereik
uit 2013 na 2 plantseizoenen nog steeds niet is vervangen, ondanks het feit dat
dit een dwingende voorwaarde was in de kapvergunning?
3. Mag ik de schepen en het bestuur nogmaals vragen om zich opnieuw te bezinnen
over de noodzaak van deze geplande boomkap? De buurt is hier zeker geen vragende
partij. De argumentatie is erg omstreden en tegenstrijdig. In onze steeds meer
opwarmende steden is het juist een noodzaak om veel groen te behouden en veel
schaduwrijke plekken. Dit schaarse groen is in onze wijk nog steeds een
noodzaak. Laat ons dit landelijke groen in onze wijk behouden en er geen
kunstmatig parkje van maken.”  (mondelinge vraag van raadslid Arnold Peeters, onafhankelijk districtsraadslid in de Sp.a-Groen fractie)

Donderdag 21 mei 2015

Het was hier even stil. Dit wil echter niet zeggen dat er is stil gezeten de voorbije weken. Ons ‘Beschermcomité Hof van Nauwelaerts’ heeft achter de schermen al heel wat werk geleverd (o.a. sprekende foto’s van Google Earth van het Hof van Nauwelaerts voor 2009 en nà 2009). De resultaten zullen we de komende dagen met mondjesmaat op jullie los laten. We kregen van de schepen en de groendienst ook antwoord op een aantal gestelde vragen. Ook hierover de komende dagen wat meer info. Ook wij van onze kant willen de mensen nog meer en duidelijker informeren. Daarvoor zijn er ondertussen al een 3-tal infoborden in de maak die binnenkort op enkele strategische plaatsen in het straatbeeld op Groenenhoek zullen verschijnen. IMG_3436 IMG_3437 IMG_3438

Ondertussen zijn er de voorbije weken ook al weer méér dan 100 handtekeningen voor onze petitie bijgekomen. Wij vragen van jullie maar één ding: verspreid verder de affiches en teken en verspreid de petitielijsten.

Vrijdag 8 mei 2015

Vandaag verslagje in Gazet van Antwerpen over ons infomoment 🙂 http://www.gva.be/cnt/blpsi_01669545/buurt-start-petitie-tegen-bomenkap

Donderdag 7 mei 2015

Een 50 tal aanwezigen gisterenavond op de infoavond. Enkele bekende maar vooral toch ook veel nieuwe gezichten uit de ruimere buurt. De argumenten werden nog eens op een rijtje gezet waarom we geen boomkap in het Hof van Nauwelaerts wensen. De affiches zijn nu verspreid zodat ze in de ruimere buurt van Groenenhoek zichtbaar kunnen worden. De petitielijsten zijn gedrukt en werden verdeeld zodat we vanaf nu de straten in kunnen trekken om mensen te overtuigen. Ook op braderijen, Muziek in de wijk, de Zomerbar, Circus Boelaere, enzovoort zal je onze mensen zeker tegenkomen deze zomer. We willen trachten tegen 1 september zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om het bestuur alsnog te overtuigen van de geplande boomkap af te zien. Van de digitale petitie staat de teller ondertussen op 430. Met de eerste petitielijsten erbij geteld en de antwoordstrookjes die we in de bus ontvingen, is de eerste kaap van 500 handtekeningen bereikt. Een beschermcomité voor het Hof van Nauwelaerts werd opgericht. Kortom. Je hoort de komende dagen en weken zeker nog van ons 🙂

Woensdag 6 mei 2015

Bij de voorbereiding van deze infoavond kwamen we o.a. deze documenten tegen. Op 20 september 2013 stuurden we een brief aan het Stedelijk Wijkoverleg Berchem naar aanleiding van een ‘infobrief’ die we in de bus kregen over ‘het rooien van een eik aan Jardin Public’ …

Het ging om een ‘wintereik, met een stamomtrek van 1,70 meter’. We vroegen meer informatie over het onderzoek rond deze boom. “Vele bewoners stellen zich vragen over het feit dat die boom echt wel de veiligheid in het gedrang brengt. Ook vindt men het jammer dat toch weer een boom moet sneuvelen. Hij zal wel worden vervangen maar dat is toch niet hetzelfde. In het verleden zijn ondertussen al héél wat bomen in het park moeten sneuvelen (voor de zichtbaarheid, voor meer sociale controle, enz…) Zo blijft men maar doorgaan. Laat af en toe de natuur aub nog zijn gang gaan. Het park was er voor de Jardin Public en niet omgekeerd. Graag kregen we het rapport waarin deze boom werd beoordeeld (veroordeeld). Ondertussen hopen we dat men dit rooien uitstelt tot er meer informatie ter beschikking is.” We kregen van het Stedelijk Wijkoverleg op 24 september 2013 antwoord met het Collegebesluit in de bijlage. De vergunning tot kappen werd verleend op 10 juli 2013. De argumentatie: “De boom helt sterk over het aanpalend terras, wat voor overlast door vallende eikels zorgt. Snoeien van deze boom kan geen oplossing bieden. Ter compensatie van de gekapte boom wordt een Liquidambar Styracifua of amberboom aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen. Dit zal als voorwaarde opgenomen worden.” Wij zijn ondertussen reeds 2 plantseizoenen verder. Specialisten vertellen ons dat deze ‘amberboom’ nog steeds niet in het Hof van Nauwelaerts is aangeplant ….. Het is maar één van de vele feiten die we willen aanbrengen vanavond en die ons wantrouwen en het verzet tegenover de geplande ‘bomenkap in het Hof van Nauwelaerts het komende najaar’ enkel maar versterken. IMG_3433 IMG_3432 IMG_3431 IMG_3429

Maandag 4 mei 2015 Vanavond werden de laatste uitnodigingen in de brievenbussen gestoken. Tot aan de Bikschotellaan en tot en met de Rode Kruislaan zou iedereen een uitnodiging in de bus moeten hebben gehad. De rest van de communicatie moet vanaf nu digitaal en via mond aan mond reclame gebeuren. Leuk om te merken dat we nu ook buiten onze onmiddellijke omgeving van die knalgroene affiches zien verschijnen. Bedankt buren van Groenenhoek :-). We gaan ervoor! Zondag 3 mei 2015

Onze petitie op internet heeft ondertussen de kaap van de 400 handtekeningen bereikt. Met een tussenstand vandaag met de teller op 415 gaan we op weg naar de 500. We doen nogmaals een warme oproep om met zoveel mogelijk mensen op woensdag 6 mei aanwezig te zijn. Trommel je buren op. Verspreid de affiche. Woensdag moet de start worden van een nieuw actieoffensief. De oprichting van een onafhankelijk beschermcomité en de start ook van een schriftelijke petitiecampagne op straat. Petitie van deur tot deur, van wijk tot wijk, campagne op komende openluchtactiviteiten (braderij en rommelmarkt, activiteiten in Boelaerpark, Muziek in de wijk, Bar Brilschans …), enz. Tegen 1 september moeten we voldoende handtekeningen verzameld hebben om de overheid klaar en duidelijk te overtuigen dat Groenenhoek geen behoefte heeft aan een nieuwe kaalslag in het Hof van Nauwelaerts.

Donderdag 30 april 2015

De eerste invulstrookjes vallen hier reeds in de brievenbus. Dank aan de bussers om de brieven reeds massaal te verspreiden. En we zien ook alweer nieuwe affiches aan de ramen verschijnen. Goe bezig Groenenhoek 🙂

Donderdag 30 april 2015

INFOAVOND WOENSDAG 6 MEI OM 19.30              

ACTIECOMITE TEGEN BOOMKAP IN HOF VAN NAUWELAERTS Jeugdcentrum Den Eglantier, Zillebekelaan 6, Berchem.

Het is ondertussen bijna twee maanden geleden dat we jullie op de hoogte brachten van het feit dat het district Berchem 23 bomen wil gaan kappen in het Hof van Nauwelaerts (op de hoek Dianalaan/Lode Van Berckenlaan). Het gaat om 8 Amerikaanse eiken en 13 Noorse esdoorns. 10 van deze bomen hebben een stamomtrek van 122 tot 168 cm. Velen delen onze bezorgdheid en vragen zich af wat de zin is om opnieuw zoveel groen weg te hakken in deze prachtige historische tuin. De voorbije jaren werden reeds heel wat bomen en waardevolle struiken weggekapt. Op die manier verliest deze tuin meer en meer zijn charme en zijn historische waarde. In de ‘Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed’ (ID:10988) lezen we anders nog de mooie beschrijving over het Hof van Nauwelaerts: “Hoeve in neotraditionele stijl, dienende tot woon- en werkhuis voor kunstschilder Joris Nauwelaerts, omgeven door een grote tuin die de landelijke idylle nog versterkt.” Een eerste actie op 8 maart bracht meer dan 100 buurtbewoners op de been. Op 17 maart onderschreven de drie scholen van onze wijk, alle jeugdverenigingen, buurtverenigingen en diverse socioculturele organisaties een open brief tegen de bomenkap. Zondag 29 maart trotseerden 23 buurtbewoners regen en wind om zich te laten vastbinden aan de gemerkte bomen om alzo de kaalslag in dit stukje groen symbolisch aan de kaak te stellen. Deze acties kregen ruime aandacht in de pers. Een lid van de meerderheid nam zelfs ontslag omdat ook hij zich niet kon verzoenen met de politieke druk om deze boomkap in het Hof van Nauwelaerts mordicus door te voeren. De groendienst, het district Berchem en de stad Antwerpen blijven de boomkap tot op vandaag verdedigen. Gisteren werden zelfs metershoge infoborden in de Dianalaan geplaatst om iedereen te overtuigen. Dit wordt dan allemaal erg verbloemd omschreven als “dunningskap die nodig is om het parkje beter te kunnen beheren, opfrissingswerken,  opwaardering van het park, teveel bomen op één plek, teveel schaduwplekken, bomen die teveel een hindernis vormen, …” enzovoort. Dit klinkt allemaal erg overtuigend. Men schetst een mooi ‘toekomstbeeld’. Men houdt er echter geen rekening mee dat buurtbewoners de realiteit onder ogen zien en het parkje de jongste jaren enkel zagen verschralen. Ook in 2009 sprak men over ‘opfrissingswerken’ maar werd er plots met bulldozers en kranen in het Hof van Nauwelaerts tekeer gegaan. Het vertrouwen bij de buurtbewoners is duidelijk zoek. Plots worden nu ook voor enkele bomen  ‘gezondheidsredenen’ aangehaald. Deze bomen zouden weg moeten omwille van de ‘veiligheid’. Dit terwijl het district zelf bij aanvang beweerde, en ondertussen ook bevestigd aan ons door enkele boomkenners, dat geen enkele boom omwille van gezondheidsredenen moest worden verwijderd. Wij hebben daarom aan de groendienst een uitgebreid rapport gevraagd en een gedetailleerd ‘rapport van de screening’ van deze bomen. 23 bomen kappen in deze kleinschalige groene zone is niet niets. Daar mag wel een heldere en onderbouwde verantwoording vanwege de overheid tegenover staan. Als dat aspect niet correct geduid wordt, met cijfers, verhoudingen, groeiritmes, toekomstbeelden e.d. , wordt het willekeur troef bij andere boomkapacties. Ook het advies van Natuurpunt om deze bomenkap tenminste te spreiden over 15 jaar wordt blijkbaar niet in overweging genomen. De enige  kleine toegeving die we van de groendienst te horen kregen was om misschien toch meer dan vier bomen te gaan bijplanten en dat men enkele bomen met een ruimere stamomtrek zou nemen (40 i.p.v. 20 cm) . Daarover zagen we echter nog niets op papier. Wij gaan dus door met ons verzet tegen deze bomenkap. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig! Meer papier (dus bomen) willen we zelf ook niet verspillen. Kom dus a.u.b. naar onze infovergadering op woensdag 6 mei om 19.30 uur in Den Eglantier zodat we jullie alles nog even uitvoerig uit de doeken kunnen doen. Wat kunnen jij en ik nog doen? Als alle buurtbewoners van Groenenhoek actief belangstelling tonen voor dit dossier, dan kan de overheid dat zomaar niet naast zich neer blijven leggen.

 • Hang daarom een affiche voor je raam en vraag dat buren dat ook doen (affiches o.a. te verkrijgen op onderstaande adressen).
 • Informeer je uitgebreid op onze website: www.groenenhoekgroen.wordpress.com .
 • ‘Like’ onze Facebookpagina ‘Groenenhoekgroen’ J .
 • Teken de petitie tegen de bomenkap op onze website (vandaag al 395 handtekeningen).
 • Vul onderstaand strookje in en bezorg het op één van onderstaande adressen of breng het mee naar de infoavond (of mail het naar: groenenhoekgroen@proximus.be ) .
 • Wij zijn ook nog dringend op zoek naar mooie foto’s van het domein van het Hof van Nauwelaerts uit vervlogen jaren. Kan je ons die eventueel helpen bezorgen?

Alvast bedankt voor je medewerking. Vriendelijke groeten, Actiecomité Groenenhoek Groen tegen boomkap in het Hof van Nauwelaerts Adressen waar je terecht kan voor affiches en eventueel meer info: Ingrid en Arnold Peeters, Thaliatraat 14 – Jan Vandervliet, Dianalaan 82 – Jan Van Riet, Dianalaan 27            An Lemmens, Morpheusstraat 7 – Bea van Coppenolle, Euterpestraat 4 – Mieke Verdickt, Marsstraat 48  Sigrid Tallon, Saffierstraat 155.

Naam: ………………………………………………… adres: …………………………………………………………………………………………… onderschrijft de actie tegen de geplande boomkap in het Hof van Nauwelaerts. Het Hof van Nauwelaerts in de Berchemse wijk Groenenhoek is nog één van de weinige groene domeinen in onze wijk. Het is onaanvaardbaar dat men op dit kleinschalig groen gebied opnieuw 23 bomen wil kappen. De wijk wil dan ook dat niet één boom zou gekapt worden. Men wil integendeel dat de beloofde vervanging van eerder gekapte bomen zou uitgevoerd worden. Herstel dus van de rij populieren langsheen de Dianalaan en o.a. ook het heraanplanten van de rij kerselaars of andere fruitbomen langsheen de oprijlaan. Met andere woorden: inspraak en herwaardering van het ‘Hof van Nauwelaerts’ i.p.v. de geplande bomenkap.

Handtekening: ………………………………………………………….

Dinsdag 28 april 2015

OPROEP! Morgenavond, woensdag 29 april is onze uitnodigingsbrief voor de infoavond van volgende week beschikbaar. Graag willen we deze brief zo snel mogelijk in de brievenbussen van Groenenhoek doen belanden. Om 18 uur trekken we de wijk in om zoveel mogelijk brieven te verspreiden. Hoe meer helpende handen, hoe sneller dit kan gebeuren. Graag kregen we een seintje of je een handje kan komen toesteken. Afspraak om 18 uur in de Thaliastraat 14. Donderdagavond bussen we indien nodig de overblijvende exemplaren. Infoborden boomkap 1 Infoborden boomkap 2 PS: Blijkbaar worden door het district Berchem kosten noch moeite gespaard om buurtbewoners van Groenenhoek te overtuigen van de zogenaamde ‘noodzakelijke kap- en dunningswerken’. Metershoge infoborden. Nooit gezien in Berchem. Moet dus wel hééééél belangrijk zijn voor sommigen 🙂   Onbegrijpelijk!
Vrijdag 17 april 2015

Gisterenavond, 16 april 2015, kregen de districtsraadsleden van Berchem een uitgebreide toelichting in het Hof van Nauwelaerts door Christian Ysenbaardt, afdelingschef van de stedelijke groendienst. We kregen deze keer een meer specifieke toelichting ter plaatse over de bomen in het domein (zie krantenartikel hieronder). Voor enkele bomen worden nu meer concrete veiligheidsredenen aangehaald (sommige bomen kregen plots ook een oranje stip ipv een groene stip). Voor dergelijke argumentatie kunnen we vanzelfsprekend niet blind zijn maar we zijn pas overtuigd als we hiervan ook een duidelijk screeningsrapport op papier hebben en vanzelfsprekend willen we dat deze bomen ook effectief worden vervangen. Over de noodzaak van een dunningskap voor bomen die te dicht bij elkaar staan en het verwijderen van bomen omdat ze uitheems zijn, hebben we vanzelfsprekend nog steeds ernstige bedenkingen en tegenargumenten. Hoe noodzakelijk is noodzakelijk, binnen het kader van een uitdunning? We blijven met grote onduidelijkheid over de draagwijdte van deze maatregel in relatie tot het verwachte toekomstbeeld. Na een reeds jarenlange uitdunning door de diensten in deze vroeger gigantische groene idyllische tuin nu opnieuw 23 bomen kappen is niet niets en voor de onmiddellijk buurtbewoners onaanvaardbaar zonder dat dit een meerwaarde voor het Hof van Nauwelaerts zou betekenen. Positief was wel dat er nu blijkbaar toch al gesproken wordt om méér nieuwe bomen te gaan plaatsen en bomen met een bredere stamomtrek. Maar dit is nieuw en daarover kon men ons concreet nog niets bevestigen. Op woensdag 6 mei om 19.30 uur is iedereen alvast welkom in Jeugdcentrum Den Eglantier voor een uitgebreide infovergadering en toelichting over de acties tegen de bomenkap door het beschermcomité Groenenhoek Groen (met dank aan buurtcafé Groenenhoek leeft 🙂  ) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-berchem/buurt-blijft-ook-na-wandeling-met-groendienst-tegen-kap-23-bomen-a2289706/

Woensdag 8 april 2015

Een week geleden lazen we in het verslag van de gemeenteraad een uitspraak van schepen Rob van de Velde: “Natuurpunt steunt ons beleid voor 100%”. … Wij hadden het document van dit advies al op onze website geplaatst met onze bedenkingen bij de uitspraak van de schepen. Vandaag lazen we een interview over de bomenkap in Gazet van Antwerpen met Natuurpunt. Ik denk dat dit artikel toch ruimschoots onze bedenkingen bij de uitspraak van de schepen heeft bevestigd. Maar we herhalen het hier opnieuw: oordeel zelf. Wij trachten hier op deze website de feiten zo objectief mogelijk weer te geven. Artikel over advies Natuurpunt in GVA Woensdag 1 april 2015 (2)

Ook wij kregen ondertussen het advies van Natuurpunt (zie verslag gemeenteraad hieronder) onder ogen. Volgens de schepen Rob Van de Velde (NVA) “steunt Natuurpunt het beleid voor 100 procent”.
Lezen jullie zelf maar wat er in dit verslag staat  en oordeel zelf.
Let wel! Het gaat om een algemeen verslag met een advies dat “vooral de impact op de biodiversiteit ” tot onderwerp heeft.
We krijgen hier met andere woorden weer een vrij algemene visie op parkbeheer en het nut van de geplande ‘omvormingswerken’. Een advies in functie van de genomen beslissing om bomen te kappen. Of lees: een advies om het kappen van 23 bomen te rechtvaardigen. Met een plaatsbezoek op 26 maart jongstleden.
Wij vragen ons ook af of de schepen wel duidelijk de eerste zin van het advies van Natuurpunt gelezen heeft:
“Voor het bomenbestand gebeurt deze omvorming best gefaseerd, enerzijds om dit structuurelement (aanwezigheid van hogere bomen) op stedelijk niveau als habitat en ecologische stapsteen niet abrupt te beschadigen, anderzijds om dit structuurelement ook lokaal minimaal op een ecologische functioneel niveau te behouden.” (lees: geen abrupte kaalslag)
Het advies van Natuurpunt voorziet duidelijk in behoud en continuïteit, met verjonging en diversifiëring door ‘geleidelijke’ omschakeling naar inheemse soorten. Het houdt rekening met de functie en belang van dit park voor de omgeving. Dit sluit aan bij wat de buurt wenst, en geeft er goede argumenten voor.
Ook na het lezen van dit verslag mogen wij dus met een gerust hart blijven stellen: “De geplande kap van 23 bomen zoals het vandaag wordt vooropgesteld, blijft voor de buurtbewoners op Groenenhoek erg omstreden en onaanvaardbaar.”
De geplande bomenkap heeft iedereen in de wijk wakker geschud. De buurt wil een herwaardering van het ‘Hof van Nauwelaerts’ en daadwerkelijke inspraak.
De eerste week na de paasvakantie wordt alvast een grote infovergadering voor alle buurtbewoners van Groenenhoek gepland door het wijkcomité Groenenhoek.
We houden jullie hier zeker op de hoogte.
Natuurpunt advies 1Natuurpunt advies deel 2

Woensdag 1 april 2015 (1) Een verslag van het debat in de Antwerpse gemeenteraad over het Hof van Nauwelaerts in Gazet van Antwerpen vandaag. Johan Klaps van NVA steunde het vellen van de bomen met deze opmerkelijke boodschap: “Er is wel nood aan goede informatie naar de buurt. Nu krijgen de bewoners eenzijdige informatie van een actief districtsraadslid, die zelfs kinderen vastbindt aan de bomen.” Buurtbewoners met kinderen: wees dus op jullie hoede! 🙂 Verslag gemeenteraad Hof van Nauwelaerts Dinsdag 31 maart 2015

We kregen net van een buurvrouw deze schitterende brief. We willen deze toch graag met jullie delen omdat hij zo treffend weergeeft wat er hier leeft in onze wijk. Wij ontvangen hier helemaal geen brieven van verzuurde burgers. Wel  integendeel. Vele buurtbewoners zijn echter terecht ontgoocheld over dit beleid en het gebrek aan dialoog en inspraak. Zij begrijpen écht niet dat dit bestuur onwrikbaar achter dit kapbeleid blijft staan en potdoof lijkt voor al deze signalen! “Ik vond dat ik toch moest reageren op de aardige infobrief die we juist in de bus kregen. Ik hoop dat anderen dat ook doen… Nog eens bedankt voor al jullie inzet en ik ben steeds bereid mee te helpen.” Groetjes, Bea.

Onderwerp: Hof Van Nauwelaerts Aan: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be Beste, Ik heb een erg aangename infobrief ontvangen over Hof Van Nauwelaerts. Moest ik niet beter weten, ik zou een zeer tevreden burger zijn. Maar ik woon immers al sinds 2001 in deze buurt en ken het Hof Van Nauwelaerts dan ook goed. ik weet dus wel beter. Die extra aandacht van de stedelijke groendienst kan me niet bekoren en ipv een opwaardering van het park zie ik achteruitgang. De charme van deze groene oase is al zeer sterk aangetast en uw plannen doen daar geen goed aan, integendeel. Het is erg jammer dat u geïnteresseerd bent in mijn mening over het nieuwe speelterrein maar blijkbaar oordeelt dat ik geen mening kan hebben over de tuin op zich. U vergist zich hierin. Ik heb niet alleen een heel uitgesproken mening maar heb die mening al geregeld kunnen aftoetsen bij andere buurtbewoners. Groenenhoek is een buurt waar mensen met elkaar spreken, los van etniciteit, leeftijd, religie of politieke voorkeur! Wonderlijk dat deze heel diverse mensen dezelfde mening lijken te hebben over het Hof Van Nauwelaerts en nog wonderlijker dat daar niet naar geluisterd wordt! Ik heb de indruk dat de briefopsteller ofwel een zeer cynisch karakter heeft ofwel duidelijk niet van de buurt is. Ik vraag dus graag dat de plannen opgeborgen worden en er een echt buurtoverleg komt waarop er geluisterd wordt naar onze visie op het Hof Van Nauwelaerts. Het gaat om zo’n klein stukje groen met toch vooral een plaatselijke waarde. Waarom mag de buurt daar niet zelf over beslissen? Het geeft mij als gewone bewoner in ieder geval een hele vieze smaak.” Vriendelijke groeten Bea Van Coppenolle

Maandagavond 30 maart 2015 Vandaag … toevallig vandaag 🙂 … kregen buurtbewoners deze Infobrief over het Hof van Nauwelaerts in de brievenbus. Infobrief Hof van NauwelaertsInfobrief Hof van Nauwelaertsdeel2 Wat alvast opvalt, is dat er nu plots meer concrete info over de bomen wordt gegeven. Dit werd zeker niet zo gedetailleerd op de districtsraad gedaan. Klaarblijkelijk beschikt men nu plots wel over enige info per boom en kan deze worden opgevraagd. Wat we dus zeker zullen doen. Wij vragen duidelijke rapporten met cijfers, verhoudingen, groeiritmes, toekomstbeelden, enzovoort. Wat alvast die zwamvorming bij enkele bomen betreft: boomexperten vertellen ons dat dit kwaaltje kan worden aangepakt en genezen. Verder is deze infobrief het duidelijk gevolg van onze acties. Normaal was men maar van plan om te communiceren nadat de kapvergunning zou afgeleverd worden (zo stond het in het oorspronkelijk besluit van het college van 4 februari). Dus dat is alvast een stap vooruit. Belangrijk is ook dat nu ook duidelijk op papier staat dat er niet wordt gekapt voor het najaar. Dit geeft ons alvast nog wat ademruimte om verdere acties te ondernemen om de geplande kapwerken tegen te houden want ze blijven voor ons erg omstreden en onaanvaardbaar. En wat die toekomstvisie van het Hof van Nauwelaerts betreft. Indien men het Hof van Nauwelaerts op een correcte manier wil beheren en vrijwaren voor de actuele en de toekomstige gebruikers, dient men eerder te zoeken naar deskundigen in historische tuinarchitectuur die, met kennis van zaken, met en in het park aan de slag kunnen gaan met respect voor het cultuurhistorische karakter van “Het Hof van Nauwelaerts” . (een hoeve in neo-traditionele stijl, omgeven door grote tuin die de landelijke idylle nog versterkt: inventaris bouwkundig erfgoed: ID:10988) Wordt ongetwijfeld vervolgd. PS: over die zogezegde “opwaardering van het park sinds 2009” …. daarover laten we u als buurtbewoner graag zelf oordelen 🙂 Maandag 30 maart 2015 Vandaag meer nieuws over onze actie in Gazet Van Antwerpen, Laatste Nieuws, Nieuwe Gazet, het Nieuwsblad … http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-berchem/buurtbewoners-vastgeketend-tegen-bomenkap-a2269317/ http://www.gva.be/cnt/blpsi_01604884/dirk-ophoff-n-va-stapt-uit-berchemse-districtsraad Zondag 29 maart 2015 Hieronder ook de link naar de ATV-nieuwsuitzending over de actie van vandaag: http://atv.be/nieuws/2015-03-29/protest-tegen-bomenkap-groenenhoek/#.VRgsj8scSM_ IMG_3246 IMG_3247 IMG_3248 IMG_3249 IMG_3250 IMG_3251 IMG_3252 IMG_3253 IMG_3254 IMG_3255 IMG_3256 IMG_3258 IMG_3259 IMG_3260 IMG_3261 IMG_3262 IMG_3263 IMG_3264 IMG_3265 IMG_3266 23 buurtbewoners trotseerden vandaag regen en wind en voerden een verrassingsactie in het Hof van Nauwelaerts. Ze lieten zich vanmiddag, in de gietende regen, vastbinden aan de 23 gemerkte bomen die door de groendienst en het districtsbestuur van Berchem voorbestemd zijn om binnenkort omgehakt te worden. Het ging om een spontaan initiatief van enkele tientallen buurtbewoners. Symbolisch toont men op die manier duidelijk aan hoe zwaar de kaalslag is die men wil aanrichten. Ook zie je duidelijk ‘waar’ men in het parkje wil gaan snoeien. Buurtbewoners droegen ook pleisters op de mond omdat naar hun stemmen niet wordt geluisterd door het districtsbestuur van Berchem. De buurt voelt, en je kan dit vandaag ook héél letterlijk interpreteren, veel ‘ nattigheid’ in dit dossier. Wij begrijpen niet hoe het komt dat er niet wordt geluisterd naar argumenten, maar dat dit erg ‘politiek’ wordt gespeeld. Meerderheid beslist tegen oppositie. Zelfs oppositie in eigen rangen wordt de mond gesnoerd. We merken in dit dossier toch een duidelijke terugkeer naar ‘de oude politieke cultuur’. Er bestaan heel veel vragen over de ware achtergrond bij de beweegredenen om nu weer zo zwaar te gaan kappen in deze prachtige tuin. De beslissing om 23 bomen te kappen moet je maar ergens ontdekken in een B-punt (doorgaans minder belangrijk punt op een agenda … punt waarover geen discussie wordt gevoerd) op de agenda van het college. Dit terwijl nergens een verwijzing is naar een duidend rapport over zin en onzin van het al dan niet kappen. Als dat aspect niet correct geduid wordt, met cijfers, verhoudingen, groeiritmes, toekomstbeelden e.d., wordt het willekeur troef bij andere boomkapacties. Want dan kan telkens het tovermiddel ‘uitdunning’ bovengehaald worden. Er is dus grote onduidelijkheid over draagwijdte van maatregel in relatie tot verwachte toekomstbeeld. De onmiddellijke buurt, maar ook de ruimere wijk Groenenhoek met inbegrip van scholen, jeugdverenigingen, buurtverenigingen, enzovoort, zijn allen door het besluit van deze boomkap wakker geschud. De buurt aanvaardt geen boomkap meer (er is in het verleden al teveel gekapt en gesnoeid) en wil in tegendeel een “herwaardering” van dit groen domein en opnieuw “inspraak” in het verdere verloop van dit dossier. We onderzoeken wat er momenteel nog kan gedaan worden om het parkje voor een deel te herstellen in zijn oorspronkelijke staat en het te laten beschermen als ‘stadsgezicht’ en/of beschermd erfgoed. Het Hof van Nauwelaerts staat immers opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed als “Hoeve in neo traditionele stijl, dienende tot woon- en werkhuis voor kunstschilder Joris Nauwelaerts, omgeven door grote tuin die de landelijke idylle nog versterkt.” (inventaris bouwkundig erfgoed (ID:10988). De komende weken en maanden zal er zeker nog verder actie worden gevoerd om de overheid te overtuigen: info-vergadering door de buurtbewoners, petitieacties, wandelingen in het park, enzovoort. We houden jullie vanzelfsprekend verder op de hoogte. De Facebookpagina telt ondertussen reeds meer dan 300 ‘volgers’. In de onmiddellijke omgeving hangen ondertussen ook al zo’n 200 affiches ‘Groenenhoek blijft groen’. Vrijdagavond 27 maart werd ook een petitieactie opgestart op internet. Die had vanmiddag (na 2 dagen dus) reeds 226 handtekeningen. ATV en pers waren op de actie aanwezig. Je hoort er de komende dagen dus zeker nog meer van. Dank vooral toch naar de buurtbewoners die het er voor over hadden om vandaag deze actie bij dit hondenweer te voeren! Vrijdag 27 maart 2015 Vanavond startte buurman Jan Vandervliet een petitieactie op via Internet. Weer een mooi initiatief om onze bezorgdheid om de bomen in het Hof van Nauwelaerts nog meer draagkracht te geven. Tekenen dus … en delen maar 🙂 : https://secure.avaaz.org/nl/petition/College_en_Districtsraad_van_Berchem_Geen_bomen_kappen_in_Hof_van_Nauwelaerts/?kNoXgib Zondag 22 maart 2015 Vandaag hebben we o.a. ‘Natuurpunt’ en ‘Stratengeneraal’ aangeschreven met de vraag om ons indien mogelijk te kunnen helpen in dit dossier. Extra advies en expertise om nogmaals dit bestuur te overtuigen. We krijgen immers meer en meer reacties van groenexperten die ook veel vragen hebben bij deze geplande bomenkap en vragen bij de motivering door de groendienst in Berchem. Groenexperten vinden het bijvoorbeeld onjuist om hier te communiceren over het verwijderen van ‘zaailingen’. Zaailingen zijn immers jonge boompjes die men bij wijze van spreken met de hand kan uittrekken. In het Hof van Nauwelaerts gaat het echter allemaal over bomen van minstens 10 jaar oud. Uitdunning is hier enkel te overwegen, zegt men ons, als deze bomen dichter dan een halve meter tegen elkaar staan. Nogmaals een argument dat ons met de neus op de feiten drukt en ons sterkt in onze visie om toch wel héél ernstige vragen te mogen hebben bij deze boomkap. De vermoedens dat hier andere beweegredenen meespelen, worden meer en meer bevestigd. Zaterdag 21 maart 2015 “Ons groen uitzicht is weg” lezen we vandaag in de krant. Bewoners van de Willem Eekelersstraat op het Antwerpse Kiel staan er verslagen bij nadat drie bomen van minstens dertig jaar oud tegen de vlakte werden geslagen. Nochtans werd ons door het district beloofd dat alle waardevolle bomen behouden zouden blijven. Vanuit onze woning konden wij vanaf de lente genieten van een groen uitzicht, en bovendien functioneerde het groen als een ideaal geluidsscherm voor de vele drukke invalswegen in de buurt.” De bewoners probeerden de werkmannen tijdens het rooien nog op andere gedachten te brengen. “Ik vroeg of ik hun rooivergunning mocht zien, maar kreeg het deksel op de neus”. “U bent onze baas niet”, klonk het … Uit navraag blijkt dat het om een fout van de aannemer gaat. Men stelt vast dat de aannemer de bomen onrechtmatig heeft gerooid … (GVA 20/3/2015) http://www.ademloos.be/nieuws/onvergund-kappen-bomen-kiel?page=4 Het is op dezelfde bladzijde in de krant dat we ook moeten lezen dat de districtsraad van Berchem de motie om de 23 bomen in het Hof van Nauwelaerts te sparen, heeft weggestemd. Een maand geleden nog lazen we ook in de krant hoe in de wijk Eksterlaar in Deurne ook tientallen stevige bomen werden gekapt. http://www.gva.be/cnt/dmf20150303_01559520/bomen-gekapt-op-eksterlaar Het zijn allemaal jammer genoeg illustraties van hoe onverschillig velen vandaag toch nog omgaan met het kostbare groen in onze samenleving. Eén van onze buurtbewoonsters omschreef het in een reactie op de toelichting van de groendienst op de commissiezitting op deze manier: “De groendienst van Antwerpen bleek een heel kille, afstandelijke en berekenende visie te hebben op het beheer van de parken. Bomen en planten beschouwen ze blijkbaar niet als levende organismen met een eigen levensloop, maar als pionnen, die je naar believen verplaatst of verwijdert op je blauwdruk-schaakbord.” Het effect dat dit beleid heeft op de dagelijkse realiteit van de gewone mensen is klaarblijkelijk van ondergeschikt belang. De toelichting van het afdelingshoofd van de groendienst beperkte zicht tot een uitgebreide abstracte “wetenschappelijke” uitleg over “dé boom”, in plaats van in te gaan op de concrete situatie van het Hof van Nauwelaerts. De verwachting dat er die avond door een expert van de groendienst boom per boom zou worden uitgelegd wat de reden was dat hij zou moeten gekapt worden, werd als absurd afgedaan, want véél te tijdrovend.” Met die onverschilligheid werden we op de districtsraad van donderdagavond hard geconfronteerd. Geen enkel van onze argumenten werd inhoudelijk weerlegd. Men had vooraf duidelijk politieke afspraken dat deze motie geen kans mocht maken. De afwezigheid van buurtbewoner en raadslid Dirk Ophoff van NVA, die eerder ook bezwaar had gemaakt tegen de boomkap, was hiervan het duidelijkste bewijs. De visie van de ‘groendienst’ moest en zou gevolgd worden. Waar in het verleden in Berchem vaak gezocht werd om een zo goed mogelijk compromis en een uitweg voor iedereen, vond de meerderheid dat het dit keer tijd was om nog eens een ouderwets staaltje ‘powerplay’ uit te voeren. Geen compromis over de bomen, ze moeten eraan. We gaan dat nu niet uitstellen dus we stemmen de motie van Sp.a-Groen die dat vraagt weg. Volgende maand, 16 april, krijgt de raad dan een rondleiding ter plaatse. Maar het bestuur staat pal achter de ‘dunningskap’. Had dat plaatsbezoek niet al véél eerder moeten gebeuren, nog vooraleer het college zijn besluit had genomen? Want als de raad nu overtuigd moet worden met een bezoek ter plaatse, hoe komt het dan dat het college dit wél besliste zonder enig bezoek ter plaatse? We waren blijkbaar weer een beetje te naïef. We hoopten op een beetje gezond verstand en rede. Net zoals dokters soms andere visies hanteren op de ziekte van een patiënt, bestaan er in parkbeheer immers ook diverse visies. En zoals steeds is niet elke visie alléén zaligmakend. Ook wij zijn zondag met een groenexpert door het park gewandeld. De vader van één van onze buurtbewoners is tuinaannemer op rust. We mochten naam en toenaam vernoemen: Gerald Van Coppenolle. Hij is voormalig lesgever bij Sintra. Oud-voorzitter van de Belgische Tuinaannemers Antwerpen). Ook voormalig gerechtsexpert. Volgens hem is er geen enkele gegronde reden om vandaag bomen te kappen in het Hof van Nauwelaerts. Ook ‘onze’ tuinexpert heeft ernstige bedenkingen bij het feit dat men een ‘parkbeleid’ is gaan toepassen op deze historische tuin. We lezen trouwens in de beschrijving  in de digitale ‘Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed’, “Hof van Nauwelaerts”, hoeve (ID: 10988): Hoeve in neotraditionele stijl, dienende tot woon- en werkhuis voor kunstschilder Joris Nauwelaerts, omgeven door een grote tuin die de landelijke idylle nog versterkt.” Of zoals de vader van onze buren het omschrijft: “Laat ons deze oase van groen geen park noemen maar het woord ‘Groenenhoek’ is goed gekozen. De buurtbewoners verlangen niet naar ‘prachtige bomen met groene kruinen’ maar zij verlangen gewoon naar groen, dus onnodig hier teveel te gaan kappen.” De vele reacties van buurtbewoners in onze wijk. Een open brief, gedragen door de drie schoolgemeenschappen in onze wijk, de jeugdverenigingen, diverse buurtverenigingen en socio-culturele organisaties. De directies van deze scholen gingen écht niet over één nacht ijs om dit standpunt in te nemen. Ook buurtverenigingen en organisaties raadpleegden hun achterban vooraleer een standpunt in te nemen. Het mocht echter allemaal niet baten. Men hield het been stijf. Dit bestuur van NVA, CD&V en VLD blijft achter de goedkeuring staan om in het parkje in de Dianalaan (gekend als ‘Hof van Nauwelaerts’) ‘dunningswerken’ uit te voeren (goedgekeurde besluit van 4 februari 2015. Volledige tekst te vinden op deze website). Dit betekent concreet het volgende. Volgende bomen dienen te worden geveld: 8 Noorse esdoorns (stamomtrekken tussen 48 en 99 cm), 3 Amerikaanse eiken (stamomtrekken tussen 60 en 90 cm), 1 groene beuk (stamomtrek 48 cm), 1 boomhazelaar (stamomtrek 55 cm) . Ook staan er nog 10 bomen (5 Noorse esdoorns en 5 Amerikaanse eiken) met een stamomtrek tussen de 122 en 168 cm op deze kaplijst (waarvoor men, conform de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, aan het stadscollege een stedenbouwkundige kapvergunning is aangevraagd). Na het uitvoeren van de dunningswerken worden er vier bomen herplant met een stamomtrek van 18/20 cm. Wij willen hier duidelijk ook nog eens benadrukken dat het hier duidelijk niet gaat om bomen die ongezond zouden zijn. Het gaat om een ‘dunningskap’. “De dunningskap” (klinkt mooier dan ‘kaalkap’ natuurlijk) is nodig om dit parkje beter te kunnen beheren.” legt men ons uit. “De bedoeling is om enkele van de vele zaailingen te verwijderen zodat de overblijvende boomsoorten beter kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen met een evenwichtige kruin. Het merendeel van de wijkers zijn doorgeschoten zaailingen van Noorse esdoorn en Amerikaanse eik, welke van weinig belang zijn voor dit park. In een later stadium zullen de wegen, onderbeplanting en dergelijke worden aangepakt om deze groene zone meer uitstraling te geven.” Wij zullen ons de komende maanden blijven verzetten tegen deze kaalslag in het park. Deze nieuwe kaalslag (er gebeurden er in het verleden reeds meerdere) betekent immers een bijna halvering van het huidige bomenbestand. Wij aanvaarden dit niet en gaan verder actie voeren. Andere groenexperten betwisten immers kordaat de visie van de huidige groendienst. Wij gaan op zoek naar een onafhankelijke tegenexpertise om dit ook daadwerkelijk aan te tonen. Waarschijnlijk starten buurtbewoners ook een petitieactie. De affiches ‘Groenenhoek blijft groen’ zullen we blijven verspreiden in onze buurt. Onze argumentatie staat mooi samengevat in de open brief. We zetten hier toch nog eens even enkele argumenten op een rijtje:

 1. De bomen zijn gezond! Het gaat om een ‘dunningskap’. Wij zijn van oordeel dat een kaalkap van 23 bomen neerkomt op een bijna halvering van het boombestand in dit parkje en dus onaanvaardbaar.
 2. In het verleden, vooral in 2009, werden door de groendienst in het Hof van Nauwelaerts reeds héél wat bomen en struiken gekapt en verwijderd (zie foto’s elders op de website). Dit betekende reeds een aanslag op deze waardevolle tuin. Een nieuwe kaalkap betekent de doodsteek voor deze idyllische tuin met een rijk verleden.
 3. Groenspecialisten bevestigen ons dat er geen enkele gegronde reden kan aangehaald worden om vandaag bomen te kappen in het Hof van Nauwelaerts. Ook niet te rechtvaardigen onder ‘dunning’. Dit is geen noodzaak.
 4. De achterkant van het park is gevrijwaard gebleven van snoei- en kapwoede. Daar tiert nogal weelderig klimop. Er leeft een spijtig maar hardnekkig misverstand dat klimop schadelijk zou zijn en de bomen verstikt. Voor dit kleine parkje betekent de aanwezigheid van klimop eerder een verrijking en kleurt de donkerste hoekjes groen. Buiten wat onderhoudswerk en snoeiwerk aan overhangende takken zijn hier geen ingrepen meer nodig.
 5. Hoewel het Hof van Nauwelaerts erg kleinschalig is, heeft het net door zijn aanwezigheid van hoge bomen zo’n gunstige impact op de buurt. De hoge bomen dempen het geluid, vangen veel fijnstof op. Ze maskeren beton en steen. Ze zijn een nest- en schuilplaats voor vogels, insecten en een voedselvoorziening.
 6. De bomen hebben een belangrijke functie in de captatie/buffering van lucht- en geluidsvervuiling in Groenenhoek.
 7. Ook de ontstaansgeschiedenis en de historische waarde van het ‘Hof van Nauwelaerts’ moeten in acht worden genomen.
 8. Berchem heeft een groenaandeel van 20 % of 27 m² per inwoner: daarmee scoort het bij de laagste van alle districten. Het Hof van Nauwelaerts vervult op buurt, wijk en districtsniveau een grote rol, temeer omdat het zich bevindt in een omgeving met veel tekorten en tekortzones. Het gebied vervult een belangrijke functie als gebruiksgroen, dat vooral wordt gewaardeerd omwille van de schaduwrijke, verkoelende invloed.
 9. Bij de aankoop van het Hof van Nauwelaerts in 1990 door de Stad Antwerpen werden met de buurt heel wat afspraken gemaakt en beloftes op papier gezet. Sommige afspraken werden echter nooit nagekomen en dienen dringend te worden herbekeken in het kader van dit dossier.
 10. Tenslotte halen we hier nog even een Nederlands onderzoek aan waaruit blijkt dat de mate waarmee een boom fijn stof afvangt sterk afhankelijk is van zijn stamdiameter. Een boom met een stamdiameter van 10 cm vangt 50 gram fijn stof af per jaar; een boom met een stamdiameter van 100 cm vangt 1,3 kg fijn stof af per jaar. Niet alleen de stamdiameter is een parameter maar ook de kruin is dat. Een grote volwassen boomkruin met een groter bladoppervlakte veroorzaakt veel meer windstroom wat op zijn beurt ook zorgt voor een beter luchtfiltratie.

Wij zijn naïef geweest om te hopen dat al deze aangehaalde argumenten ons bestuur zouden overtuigen. Wij hoopten dat de noodkreet uit onze buurt en de ‘open brief’ overtuigend genoeg zou overkomen. Vergeefs dus. Zoals verschillende kranten het formuleerden: het bestuur blijft achter de bomenkap staan. Ook oppostiepartij Vlaams Belang ondersteunt de bomenkap en vindt dat er op Groenenhoek al voldoende voortuintjes en tuinen aanwezig zijn, zodat we ons geen zorgen hoeven maken om deze ‘dunningswerken’ in het Hof van Nauwelaerts. Wij kunnen  echter enkel vaststellen dat deze aangekondigde boomkap iedereen heeft wakker geschud en met de neus op de feiten gedrukt. Dit ‘Hof van Nauwelaerts’ is van onschatbare waarde voor onze buurt. Eigenlijk geeft dit voorval ons de gelegenheid om opnieuw de koe bij de hoorns te vatten. Opnieuw aan te knopen bij de doelstellingen bij de aankoop van dit groendomein in het verleden en te herinneren aan de gemaakte afspraken. We vragen ook opnieuw inspraak en overleg.  En dit met het nodige respect voor de geschiedenis en een ernstige waardering voor het weinige nog aanwezige groen. Groen dat zo belangrijk is voor onze wijk en onze toekomst. We blijven het dus met de slogan van 1981 overal verkondigen: “Groenenhoek blijft groen!” Concreet denken buurtbewoners o.a. aan het opstarten van een petitieactie. Ook wordt er op zoek gegaan naar een onafhankelijke tegenexpertise (wat ons misschien wat centen kan kosten). En onvermijdelijk worden er ook al plannen gesmeed voor daadwerkelijke actie. Je hoort er hier binnenkort ongetwijfeld meer over. We benadrukken ook nogmaals dat we trachten deze actie over alle politieke verschillen heen te voeren. Dit ook uit respect voor de pioniers van de actie ‘Groenenhoek blijft groen’ uit 1981 die toen verkregen dat het ‘Hof van Nauwelaerts’ niet werd verkaveld. We doen dan ook een oproep om ons een mailtje te sturen indien je bereid bent mee de schouders onder de verdere acties te zetten. Dit verzet kan immers niet alleen gedragen worden door een paar schouders. Affiches verspreiden, dossiers opmaken, een website onderhouden, handtekeningenacties voeren, … Het vergt veel inzet en tijd. De voorbije maand hebben we dit reeds aan den lijve ondervonden. Maar te mogen ervaren dat onze zorg gedeeld en ondersteund wordt door vele mensen in de buurt, maken dit werk zeker draaglijk, waardevol en dankbaar. Dus nogmaals … dank voor jullie steun! Hopelijk maken in de toekomst vele handen dit werk nog lichter. Contactadres: Ingrid en Arnold, Thaliastraat 14, 2600 Berchem. E-mailadres: arnold.peeters@skynet.be Vrijdag 20 maart 2015 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-berchem/motie-tegen-bomenkap-verworpen-a2258521/ Donderdag 19 maart 2015 23.00u De districtsraad is voorbij. Wij hebben op de districtsraad ons uiterste best gedaan om het college met onze argumenten te overtuigen. Een open brief uit de buurt, de vele protesten tegen de kapping, … Blijkbaar kon het de leden van de huidige meerderheid niet overtuigen. Het besluit wordt dus niet ingetrokken. De meerderheid, met enthousiaste steun van het Vlaams Belang, blijft bij zijn besluit om tot ‘dunningswerken’ over te gaan. Dirk Ophoff van NVA, die eerder ook vanuit de meerderheid bezwaar had gemaakt tegen de kapping, bleef afwezig. Sp.a-Groen (met steun van PvdA) verdedigde de motie tot intrekking van het besluit zonder resultaat. Het was ontgoochelend om dit te moeten vaststellen. Of zoals Freek van Looveren, fractieleider van Groen het achteraf treffend verwoordde:  “Blijkbaar vindt iedereen het maar normaal om het als ecologisch, duurzaam en toekomstgericht te benoemen dat 23 bomen worden gekapt en dat er maar vier in de plaats komen. Ik schaam me in hun plaats.”  Het wordt nu even bezinnen hoe we het verzet verder aanpakken. Donderdag 19 maart 2015 10.00u Vanavond om 20 uur districtsraad. Wij hopen dat ‘het gezond verstand’ het mag halen in de debatten vanavond. Wij benadrukken hier nogmaals het belang van dit debat en de oproep vanuit de buurt om de boomkap in te trekken. Wij kunnen nog enigszins begrip opbrengen voor het feit dat men de impact van dit besluit heeft onderschat. Dit werd door  ‘de diensten’  aangebracht en dan legt men dit inderdaad niet zomaar naast zich neer. We hebben de verdediging van deze boomkap nog eens kunnen aanhoren op de commissiezitting. Deze argumentatie heeft ons echter niet kunnen overtuigen. Er zijn heel veel tegenargumenten in te brengen. Je kan er hier op deze website en op de Facebookpagina heel wat terugvinden. Veel argumenten van gewone burgers. Ook een open brief met argumentatie ondersteund door de directie van onze drie scholen in onze buurt, de jeugdbewegingen en diverse andere organisaties. Hun argumentatie telt hier ook mee in dit debat. Wij hopen dat deze noodkreet uit onze buurt wordt begrepen. Wij hebben enkele weken geleden aan het bestuur gevraagd zich hierover opnieuw te bezinnen. Wij vragen gewoon om rekening te houden met deze argumenten. Ook het beleid in de voorgaande jaren heeft hierin steken laten vallen. Ook de buurt heeft de jongste jaren misschien te weinig gereageerd en alles veel te lang op zijn beloop gelaten. Deze nieuwe aangekondigde kaalslag is in elk geval een volledig fout signaal en heeft iedereen in de wijk opnieuw wakker geschud. Eigenlijk geeft dit voorval ons de kans om opnieuw te beginnen. Opnieuw te beginnen  schrijven aan een nieuw en positief verhaal voor het ‘Hof van Nauwelaerts’. Een project waar opnieuw wordt bekeken wat de doelstellingen waren met de aankoop van dit groendomein in het verleden. Terug te bekijken wat de beloften waren uit het verleden. Terug inspraak en samenwerking met de buurt op te bouwen met respect voor de geschiedenis en ernstige waardering voor het weinige nog aanwezig groen. Groen dat zo belangrijk is voor onze wijk en onze toekomst. Of om het nogmaals met de slogan van 1981 te zeggen: Groenenhoek blijft groen! Dinsdag 17 maart 2015 OPEN BRIEF vanwege de wijk GROENENHOEK  (de drie scholen van onze wijk, de jeugdverenigingen, diverse buurtverenigingen, diverse socio-culturele organisaties) Aan de groendienst van Berchem en Antwerpen Aan alle districtsraadsleden en het districtscollege Wij willen langs deze weg onze bezorgdheid uitdrukken over het voornemen van het districtsbestuur om 23 bomen te kappen in het ‘Hof van Nauwelaerts’, het parkje op de hoek van de Dianalaan en de Lodewijk van Berckenlaan in Berchem. Het ‘Hof van Nauwelaerts’ was eigendom van Berchemse kunstschilder Jozef Nauwelaerts en werd gebouwd in 1911, onder toezicht van architect Van Averbeke (de Antwerpse stadsarchitect die het Rubenshuis restaureerde). Het was toen een trefpunt voor kunstenaars uit de streek. De laatste bewoners waren de familie van vrederechter Struyf tot in 1980. Toen lagen er verkavelingsplannen op tafel. In 1981 werd dan ook in deze wijk door verschillende verenigingen, scholen, jeugdbewegingen en sociale organisaties actie gevoerd onder de slogan: “Groenenhoek blijft groen”. En met resultaat. De verkavelingsplannen werden opgedoekt en de stad kocht in 1990 het ‘Hof van Nauwelaerts’ aan. Een mooi stukje natuur dat in zijn oorspronkelijke staat een oase van rust en groen was in deze verstedelijkte buurt. De documenten met de ‘tuinbouwkundige bestandsopname’ en de uitvoerige beschrijvingen van de waardevolle struiken en bomen in die periode ogen indrukwekkend en zijn trouwens nog steeds te raadplegen. Een zeldzaam stukje groen in deze wijk dat behouden bleef voor de toekomst van de bewoners van Groenenhoek. In 1992 werden door de dienst groenvoorziening noodzakelijke opfrissingswerken uitgevoerd om het park opnieuw voor het publiek toegankelijk te maken. Alleen noodzakelijke snoei- en onderhoudswerken. Zieke bomen zouden vervangen worden. Dit alles gebeurde in nauw overleg met de buurtbewoners. Plannen werden ter beschikking gesteld en besproken. Infoborden werden geplaatst. Het was voor iedereen duidelijk: dit park was er voor de buurt en dit gaf ook iedereen een goed en geruststellend gevoel . Het gebouw werd verpacht. Alle afspraken hierover stonden duidelijk op papier. In 2008 stond het gebouw een gans jaar leeg. In 2009 werd een overnemer gevonden. Naar aanleiding hiervan kreeg het parkje opnieuw zware ‘opfrissingswerken’ en ‘dunningswerken’ te verduren. De plaatselijke buurtvereniging kon nog net ingrijpen en voorkomen dat ook de achterzijde van het parkje aan de Minervastraat helemaal zou worden weggemaaid. Het besluit van het districtscollege van 4 februari 2015 jongstleden, waarin goedgekeurd werd om opnieuw dunningswerken uit te voeren en 13 Noorse esdoorns, 8 Amerikaanse eiken, 1 groene beuk en 1 boomhazelaar te vellen en een kapvergunning aan te vragen voor het vellen van de 10 grootste bomen met een stamomtrek tussen de 122 en 168 cm, is daarom erg verontrustend. Dit betekent opnieuw een kaalslag in het park en een bijna halvering van het huidige bomenbestand. Volgens de groendienst is deze dunningskap nodig om dit parkje beter te beheren. Men wil enkele van de vele zaailingen verwijderen zodat de overblijvende boomsoorten beter kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen met een evenwichtige kruin. Ook hanteert men de stelling dat het om exotische boomsoorten gaat en daarom van weinig belang voor dit park. Als men deze theorieën toepast, blijven er in het Hof van Nauwelaerts nog maar enkele bomen over. Tevens zijn er nog meerdere bedenkingen te formuleren bij deze visie. Het is een uniforme methodiek die gehanteerd wordt in bosbeheer en die wordt toegepast in een meer algemeen beleid voor parken in Vlaanderen. In kringen rond boombeheer en bosbouw in Nederland wordt over deze visie echter reeds geruime tijd druk gediscussieerd en rijzen tegenwoordig heel wat vragen. Bovendien zijn wij van mening dat een beleid voor parken niet onmiddellijk van toepassing is op deze kleine plek, dit ‘Hof van Nauwelaerts’. Een privétuin die ter beschikking kwam van de buurt. Ook strookt deze visie voor grote parken niet met de oorspronkelijke doelstellingen bij de aankoop van dit ‘Hof van Nauwelaerts’ waarbij werd vooropgesteld om deze tuin “als een oase van groen en rust in deze versteende en verstedelijkte buurt” te behouden en ter beschikking te stellen van de buurt. Een groene long voor de wijk Groenenhoek. Deze doelstellingen waren de uitgangspositie van de toenmalige groendienst, werden op plannen uitgetekend en werd in 1992 ook zo gecommuniceerd naar de buurt. Vele beloftes uit het verleden zoals het heraanplanten van de toegangslaan met sierappelen, de populierenrij, groepen linden en eiken, extra heesters o.a. boerenjasmijn zijn nooit uitgevoerd. Wel zijn ondertussen tientallen bomen en struiken gekapt. “Geleidelijk aan evolueert onze ‘Groenen hoek’ naar doodgewoon een ‘hoek’ ”, zoals buurtbewoner en bekende Vlaming Dimitri Leue het onlangs in de pers treffend verwoordde. “En wij willen liever in ‘Groenenhoek’ wonen dan doodgewoon in ‘Hoek’. Daarom vragen wij, samen met heel wat buurtbewoners van Groenenhoek, om deze geplande bomenkap weer in te trekken. Het parkje is (voorlopig) nog redelijk rijk aan bomen en heeft daardoor een belangrijke functie in de captatie/buffering van lucht- en geluidsvervuiling in Groenenhoek. Het Hof van Nauwelaerts heeft zich relatief  zelfstandig kunnen ontwikkelen. Er is relatief veel oud en dus waardevol groen aanwezig. Het parkje scoort hoog qua historische waarde. Enzovoort. Wij vragen respect voor het nog aanwezige groen en opnieuw aandacht voor wat er in het verleden beloofd is. Groenenhoek wil geen kunstmatig aangelegd park maar het behoud van het ‘Hof van Nauwelaerts’. Een tuin met een rijke geschiedenis, een waardevol verleden. Het behoud van dit schaarse groen is van onschatbare waarde voor de toekomst van de wijk Groenenhoek. Hoogachtend, Een oproep van de drie scholen in onze wijk, beide jeugdbewegingen, diverse buurtverenigingen, sociaal-culturele organisaties, … enzovoort van Groenenhoek Berchem. Een actie, net zoals in 1981, toen de wijk ijverde onder het motto “Groenenhoek blijft groen” voor het behoud van het “Hof van Nauwelaerts”. We knopen dus aan bij een rijke traditie. Ook toen werd over alle ideologische strekkingen heen geijverd voor meer groen in de wijk. (deze lijst is verre van volledig en wordt de komende uren nog aangevuld) DEEL DEZE BOODSCHAP! VRAAG MENSEN OM MEE TE ONDERTEKENEN. OOK ALS PRIVEPERSOON MAG JE VANZELFSPREKEND DEZE BOOSCHAP MEE ONDERSCHRIJVEN. EN OVERTUIG VOORAL OOK MENSEN AAN HET BELEID IN BERCHEM EN ANTWERPEN. Basisschool Het Hinkelpad, Geluwestraat 4, 2600 Berchem Stedelijke basisschool Het Palet, Ramskapellestraat 43, 2600 Berchem Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem Scouts 50/37, Hofstadestraat 22 en Edelgesteentestraat 8, 2600 Berchem KSJ Tarcidall, Helderstraat 17, 2600 Berchem Gezinsbond, Onthaal Groenenhoek, Mia Vandeweyer-Kuyken, Dianalaan 94, 2600 Berchem KWB-Groenenhoek, Francois Van Genechten, Arbeidersstraat OKRA-Groenenhoek, Reinhilde Van Zand, Diksmuidelaan VOSOG (Vrienden Oud-scouts en gidsen) van XIII-De Slijkschepper, Toby Schepens, secretaris. Orpheusbuurtgebeure Buurtcomité der Goden Buurtvereniging KolaHpleintje, ………….   Vanavond starten we met een nieuwe actie! Je leest er hier vanavond meer over. En we vragen je medewerking om de boodschap naar zoveel mogelijk mensen door te sturen. Wij willen onze wijk ook groen van de affiches laten kleuren. Een affiche uit 1981 waarin onze wijk protesteerde tegen de verkavelingsplannen destijds. En gedaan kreeg dat dit domein werd aangekocht door de Stad Antwerpen. Kom deze affiches even afhalen in de Thaliastraat 14 in Berchem Groenenhoek en help ze ook mee in je straat te verspreiden! Vandaag is het opnieuw nodig om voor dit domein actie te voeren! Wij willen het districtsbestuur, de districtsraadsleden en de groendienst morgen en overmorgen nogmaals  met aandrang vragen om niet over te gaan tot een nieuwe kaalslag in het Hof van Nauwelaerts. Wij vragen om de goedkeuring die is verleend op het districtscollege van 4 februari 2015 om 13 Noorse esdoorns, 8 Amerikaanse eiken, 1 groene beuk en 1 boomhazelaar te vellen weer in te trekken. Wij vragen om het besluit waarin werd goedgekeurd om een aanvraag voor een kapvergunning te doen voor het vellen van de 10 grootste bomen met een stamomtrek tussen de 122 en  168 cm weer in te trekken. Deze geplande boomkap is een fout signaal en heeft onze buurt ook wakker geschud. Wij zijn de jongste jaren misschien ook te tolerant geweest en hebben al te veel laten wegsnoeien van het oorspronkelijke domein. Er moet vandaag inderdaad opnieuw ‘iets’ in het Hof van Nauwelaerts gebeuren. Maar dan een opwaardering, een herwaardering. En niet met de dreiging van een hakbijl boven ons hoofd. Wij vragen als wijk Groenenhoek opnieuw respect voor het nog aanwezige groen en opnieuw aandacht voor wat er in het verleden aan de wijk beloofd is. Groenenhoek wil geen kunstmatig aangelegd park maar het behoud van het ‘Hof van Nauwelaerts’. Een tuin met een rijke geschiedenis, een waardevol verleden. Het behoud van dit schaarse groen is van onschatbare waarde voor de toekomst van de wijk Groenenhoek. Zondag 15 maart 2015 (tussendoortje 🙂 ) Af en toe gebeurden er de voorbije jaren ook eigenaardige zaken in het Hof van Nauwelaerts. Zo had je er tot voor enkele jaren nog een mooi grasveldje waar kinderen konden leren fietsen, waar kinderen konden voetballen. (zie foto) PENTAX DIGITAL CAMERA PENTAX DIGITAL CAMERA Plots verschenen op dit grasveldje enkele struiken. Die werden ijverig aangegoten door … personeel van Jardin Public. Dan plotskaps verdwenen deze struiken en werd er door de groendienst een aarden dam aangelegd en aan de andere kant werd een grote boom aangeplant…. En kregen we een berichtje in de bus dat er een bloemperkje zou worden aangeplant. Dat bloemperkje hebben we nog niet gezien. Maar de kinderen uit de buurt waren ondertussen wel een speelterreintje armer .. Zaterdag 14 maart 2015 (PS: ‘like’ ook onze Facebookpagina en deel de pagina aan vrienden en kennissen: https://www.facebook.com/Groenenhoekgroen ) Deze namiddag staan we met een infostand in de Zillebekelaan aan Den Eglantier tussen 13 en 16 uur op het Geefplein. Je kan daar raamaffiches krijgen. Er wordt ondertussen gewerkt aan een open brief van buurtbewoners, buurtcomité’s, jeugdverenigingen, enzovoort van Groenenhoek om de geplande boomkap alsnog te vermijden en te pleiten voor het herstel van het parkje, in samenspraak met de buurtbewoners, zoals het oorspronkelijk bij de aankoop van de Stad Antwerpen in 1990 was bedoeld. Hieronder enkele foto’s om te illustreren welke oase van groen er een 25 jaar geleden nog aanwezig was in het park. Wij overdrijven hier niet wanneer we zeggen dat het vandaag écht vijf voor twaalf is. De ‘experten’ die ons vandaag beloven dat ons park er binnen 25 jaar als een ‘volwaardig toekomstpark’ zal uitzien….  Kunnen deze dan even uitleggen welke visies en inzichten er dan  in de voorbije 25 jaar werden gehanteerd om het op die manier te zien verschralen??? Hof van Nauwelaerts nog omgeven door het groen Kerselaars Hof van Nauwelaerts De kerselaars die je hier in bloem ziet staan in het Hof van Nauwelaerts in Berchem, werden gekapt in 1992 omdat ze ziek waren. Maar met de vaste belofte dat ze terug aangeplant gingen worden. Documenten en plannen hiervan vind je hier elders op deze website. Populierenrij Dianalaan Op de achtergrond de rij populieren in het Hof van Nauwelaerts kant van de Dianalaan, nu geheel verdwenen en vervangen door bodembedekkers. Deze zijn er gekomen om als een onderhoudsvrije en goedkope vervanging voor deze populieren te dienen. DRINGENDE OPROEP.  Bezorg ons als het kan nog foto’s. Hang affiches voor de ramen. We hebben nog één week de tijd om het districtsbestuur op andere gedachten te brengen. Vrijdag 13 maart 2015

Commissiezitting is voorbij. Eigenlijk reden we vrij ontgoocheld naar huis. We kregen een uitgebreide algemene toelichting rond “beheersplannen voor ons groen” in Antwerpen door de ‘groendienst’. Planmatig beheer, belang van bomen, enzovoort… Een uniforme methodiek die men toepast op parkbeheer in Antwerpen: inrichtingsmaatregelen en beheermaatregelen … En ja … meer naar ‘ons park’ Hof van Nauwelaerts’ gericht: het verwijderen van zaailingen, dunning, vrijzetten van ‘toekomstbomen’. Wel veel algemene principes van de groendienst. Weinig concrete toepassingen op ons park. Volgens deze ‘experten’ moeten we hun visie volgen en hebben we dan binnen 25 jaar een toekomstgericht park…..

Wij kunnen hier ter plaatse echter enkel vaststellen dat op 30 jaar tijd dit park …. door dezelfde experten? … vooral serieus is kaalgekapt. Dat bewijzen ook de foto’s uit het verleden wanneer je deze vergelijkt met vandaag ten overvloede. Jammer genoeg wil men daar dus toch blijkbaar mee doorgaan. En de huidige bestuursmeerderheid in Berchem gaat in deze visie vrij lichtzinnig mee. We hebben het hier al zo vaak herhaald… Een visie die we niet volgen. Wij willen meer respect voor dit park en zijn oorspronkelijke bedoeling: een groene long voor de buurt. Respect voor zijn buurtbewoners die het park in 1981 konden vrijwaren voor verkaveling maar het vandaag verder en verder zien verschralen. Respect ook voor de plannen die in 1992 aan de buurt werden beloofd. Jammer genoeg slaagden we er blijkbaar niet goed genoeg in vanavond om hiervan voldoende raadsleden en het bestuur te overtuigen. De meerderheid lijkt niet bereid zijn besluit weer in te trekken. Zij verschuilen zich achter het feit dat de kapwerken pas in de winter zullen gebeuren. Volgens hen is er zeker geen reden tot ongerustheid en er zou een ‘info-moment’ komen voor de buurt en de raadsleden… Het is nu aan ons om deze week de nodige tegenexpertises te verzamelen en ons nog degelijker voor te bereiden op het debat van volgende week op de districtsraad van 19 maart. Berchem heeft slechts een groenaandeel van 20% of 27 m² per inwoner. Daarmee scoort het bij de laagste van alle districten. Het parkje is zeer bomenrijk en heeft daardoor een belangrijke functie in de captatie/buffering van lucht- en geluidsvervuiling in Groenenhoek. Het Park Hof van Nauwelaerts heeft zich relatief zelfstandig kunnen ontwikkelen. Er is relatief veel oud en dus waardevol groen aanwezig. Het parkje scoort hoog qua historische waarde. Enzovoort. De motie om het collegebesluit in te trekken van de Sp.a-Groen-fractie blijft behouden. Deze fractie vraagt een alternatief plan van de groendienst om het park, desnoods gefaseerd, te verjongen, zonder kaalkap. Vele buurtbewoners laten blijken dat we niet alleen staan met onze visie. Belangrijk dus om deze visie ook hard te maken. Belangrijk om hieraan de komende week extra te werken. We hopen op jullie blijvende steun!

Hof van Nauwelaerts in 1992 Het Hof van Nauwelaerts (januari 1992) Donderdag 12 maart 2015 Vanavond commissiezitting in het districtshuis. We zullen luisteren naar de standpunten van de ‘groenexperten’. Maar we gaan ook trachten goed te onderbouwen en te argumenteren waarom er voor ons geen bomen in het park mogen verdwijnen. Wel integendeel. Daarvoor voelen we ons gesterkt door een ruime groep buurtbewoners. Tot vanavond misschien. Woensdag 11 maart 2015 IMG_3157 Sommige buurtbewoners ondersteunen onze actie op een érg originele manier. Bedankt buurman 🙂 PERSBERICHT !!! HEET VAN DE NAALD (11/03/15) Sp.a-Groen Berchem dient een motie in om het collegebesluit over de dunningswerken in het Hof van Nauwelaerts in te trekken. Hiermee zouden de bomen in de Groenenhoek toch nog gered kunnen worden. Het districtscollege besliste begin februari tot het kappen van 23 bomen, maar heeft voor 10 bomen een kapvergunning nodig en dus is de kapping nog niet gebeurd.

“Sp.a-Groen vraagt nu de procedure stop te zetten. Dat kan het college heel eenvoudig door haar besluit in te trekken,” verduidelijkt fractieleider Freek Van Looveren. Arnold Peeters, buurtbewoner en raadslid voor spa-groen maakte de buurt attent op de mogelijke bomenkap en kreeg meteen massaal veel bijval. Bomen raken mensen blijkbaar. “De buurt wil geen kaalkap, wel integendeel, de buurtbewoners willen het herstel van het park.” Naar aanleiding van de onrust zal de groendienst en de schepen voor groenvoorziening Ann Baekelants toelichting geven bij het besluit. Toch besluit Sp.a-Groen nu al tot het indienen van een motie. “Moest het districtscollege en de groendienst ons kunnen overtuigen dat alle 23 bomen gevaarlijk of doodziek zijn, kunnen we onze motie alsnog intrekken’,verduidelijkt Freek Van Looveren. “Maar wij geloven niet dat er nog bomen weg moeten en willen dat het beheersplan, dat al in 1992 samen met de buurt is opgemaakt, verder wordt uitgevoerd . Hiemee kan het park opnieuw in zijn oorspronkelijke vorm hersteld worden. Bomen plant je niet voor jezelf, maar voor je kinderen. Je kapt dus niet in een keer twee generaties weg.” De stemming over de motie vindt niet nu donderdag plaats, maar is voorzien voor donderdag 19 maart op de districtsraad zelf. TEKST MOTIE: Gelet op de vele reacties uit de buurt die het groen niet willen zien verdwijnen uit het park Gelet op het feit dat de kappingswerken nog niet zijn gebeurd en er dus nog niets onherroepelijks is gebeurd.                                                                                                        Gelet op het voorzorgprincipe: beter voorkomen dan genezen Artikel 1: de districtsraad adviseert het districtscollege om vanuit het voorzorgprincipe het collegebesluit 2015_DCBE_0042 – Goedkeuring uitvoering dunningswerken van 4 februari 2015 in te trekken. Artikel 2: de districtsraad adviseert een masterplan op te maken voor de herinrichting van het parkje, zodat de verschillende functies (verblijf, recreatie, economische en duurzame ecologische functies) van het parkje harmonisch kunnen samen gaan.

Dinsdag 10 maart 2015 Op de commissiezitting in het Districtshuis wordt donderdag 12 maart om 20 u. een toelichting gegeven door de groenconsulente van het district Berchem en enkele boomexperten over het beheer van de bomen in Hof van Nauwelaerts. Deze zittingen zijn openbaar dus iedereen mag daar komen meeluisteren. Ook vernamen wij dat buurtbewoners uit onze wijk gebruik willen maken van hun ‘spreekrecht’ en bij de aanvang van de zitting een woordje willen doen en hun kijk op het dossier even willen toelichten :-). Alle supporters welkom. !! Onze buurtbewoners zouden graag gebruik willen maken van beelden op de zitting. Die mogelijkheid is in het districtshuis voorzien. Maar … wie kan daarbij helpen om alles in een soort ‘Powerpoint’- presentatie te zetten zodat dit een erg gedocumenteerde uiteenzetting kan worden voor alle aanwezige raadsleden en toeschouwers ???? Er wordt vooral gezocht naar wat technische ondersteuning dus … Stuur een mailtje naar arnold.peeters@skynet.be Net binnengekomen bericht (09/03/2015) Dank zijn een van onze buurtbewoners, die de vraag rechtstreeks richtte aan de uitbaters van Jardin Public, kregen we zonet volgend antwoord in onze mailbox. Toch wel een erg belangrijk argument om mee te nemen in onze strijd tegen de geplande bomenkap Beste, Graag willen wij u langs deze weg laten weten dat wij zeker en vast niet achter de geplande bomenkap staan in het parkje.Meer zelfs, wij hebben er geen enkel belang bij dat het groene, rustgevende kader zou verdwijnen.Onze gasten, waar u ook toe behoort, genieten net van dit unieke kader dat een oase van rust is in een sterk verstedelijkt gebied. Wij hopen u en andere ongeruste mensen op deze manier een gedegen antwoord te hebben gegeven en kijken er  naar uit om jullie weldra te mogen begroeten in “onze Groenenhoek”  Met vriendelijke groeten, Dimitri Van Roy, Verantwoordelijke zaak   Jardin Public Maandag 9 maart 2015 Verslagen in alle regionale pers vandaag. Een mooie fotoreportage ook van Antwerpen Leefbaar (en gisteren ook een mooi verslag van ATV) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.853671858010106.1073741900.779991865378106&type=1 We willen nog even dit verduidelijken. Blijkbaar lezen we vandaag in de pers dat sommigen beweren dat “de beslissing nog niet is genomen”. Men doet de paraplu reeds open en verschuift de beslissing naar ‘de Stad’. Wij verwijzen toch nog eens even naar het collegebesluit dat u hier elders op de website letterlijk kan vinden en waarover we eerlijk hebben gecommuniceerd. Hierin staat letterlijk: Artikel 1: Het districtscollege keurt goed dat dunningswerken worden uitgevoerd in het parkje in de Dianalaan. Volgende bomen worden geveld: dertien Noorse esdoorns, acht Amerikaanse eiken, één groene beuk, één boomhazelaar. Artikel 2: Het districtscollege verzoekt het college om een stedenbouwkundige vergunning af te leveren voor het vellen van 5 Noorse esdoorns en 5 Amerikaanse eiken (Voor deze 10 bomen moest men inderdaad nog een vergunning krijgen omdat deze bomen een grotere stamomtrek hebben. Gelukkig!) Op onze vraag in vorige districtsraad werd de kapping door de schepen vurig verdedigd. Niemand anders van het college liet twijfels over deze beslissing horen. Schepen Ann Bakelants verdedigde nogmaals de beslissing tot kapping in een interview in Gazet van Antwerpen (krant van 2 maart 2015). Wij hebben daarom vorige week onze bezorgdheid op een eerlijke manier en met eerlijke informatie aan de buurt gedeeld. En wij hebben enkel gemerkt dat onze bezorgdheid wordt gedeeld door vele mensen. Het is dank zij jullie algemene bezorgdheid, de vele reacties en de massale opkomst voor de ‘burenpicknick’ op zondag dat men nu blijkbaar al een beetje anders begint te praten. We doen dus zeker verder. Dank dus nogmaals aan iedereen die ons steunt. En informeer mensen over dit dossier. We trachten dit hier op deze website zo stevig mogelijk te documenteren. Verwijs er dus ook dikwijls naar. Zondag 8 maart 2015 Eerste actie tegen de geplande bomenkap in het Parkje Hof van Nauwelaerts. Een gezellig burenpicknick en infomoment. Bedankt voor de massale opkomst. Bedankt ook iedereen voor de extra creatieve inbreng (mooie spreuken op bomen, mooie versieringen, enzovoort). We gaan er samen verder voor! Vanavond ook een verslag op ATV 🙂 http://atv.be/nieuws/2015-03-08/protest-tegen-bomenkap-in-groenenhoek/#.VPyUu8t0yM9 IMG_3141 IMG_3142 IMG_3143 IMG_3144 IMG_3145 IMG_3146 IMG_3147 IMG_3148 IMG_3149 IMG_3150 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3153 IMG_3154 IMG_3155 IMG_3156 Groenenhoek oogt vanaf vandaag (vrijdag 6 maart) al een stukje groener 🙂 Kom gerust langs om een affiche met een oproep voor de actie (zondag 8 maart om 14 uur) af te halen (Thaliastraat 14).  Of stuur een mailtje: arnold.peeters@skynet.be en we trachten nog een affiche langs te brengen. IMG_3135 IMG_3136 IMG_3137 IMG_3138 IMG_3139 IMG_3140Vrijdag 6 maart 2015 Dit weekend willen we snel ook nog wat affiches (A3-formaat) verspreiden in de buurt. Je kan ze vrijdagavond vanaf 16.30 uur komen afhalen in de Thaliastraat 14. Of ben je moeilijk te been? Geef dan een seintje en we brengen er wel eentje naar je toe 🙂 Donderdag 5 maart 2015 Buurtbewoners op Groenenhoek maken zich zorgen over de geplande bomenkap (23 bomen) in het Hof Van Nauwelaerts (Hoek Dianalaan, Lode Van Berckenlaan) in Berchem. Om deze bezorgdheid kracht bij te zetten, wil de buurt op zondag 8 maart om 14 uur ter plaatse actie voeren. Het wordt zondag een éérste prachtige voorjaarsdag. De weergoden zijn ons gunstig gezind. Men voorspelt ons zon en temperaturen van om en bij de 15 graden!!! Een spontane ‘burenpicknick’ of noem het gewoon ‘burenontmoeting’ in het parkje aan de Dianalaan. Kinderen die de gemerkte bomen versieren met linten, een vleugje muziek (Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is …), enzovoort. Het is de bedoeling er een gezellige maar vooral massale oproep voor méér groen van te maken. Je mag ons zeker laten weten mee je schouders te zetten onder dit initiatief. We rekenen op ieders creatieve inbreng. Zijn er mensen die misschien een pot soep willen maken? Zijn er mensen die cake willen bakken? Wij hebben geen budget. Maar …. alle kleintjes maken één groot. In plaats van ‘minder bomen’ geven buurtbewoners het signaal opnieuw méér bomen in het park te willen zien verschijnen. Snoeiwerken OK. Maar geen boomkap meer. Meer info op de website: www.groenenhoekgroen.wordpress.com of op de gelijknamige Facebookpagina Groenenhoek groen. https://www.facebook.com/Groenenhoekgroen?ref=ts&fref=ts Of bij Arnold Peeters, Thaliastraat 14, 2600 Berchem. arnold.peeters@skynet.be Woensdag 4 maart 2015 Vandaag werden de laatste infobrieven in de wijk Groenenhoek verspreid. Nu tijd voor mond-aan-mond-reclame, digitale verspreiding en actie! We rekenen op jullie! We maken vanavond nog een evenementenpagina op Facebook voor de actie in het Hof van Nauwelaerts, zondag 8 maart om 14 uur, die je dan verder kan verspreiden. Bekijk zeker ook de vele reactie’s van buurtbewoners die blijven binnenkomen en die we elders op deze website plaatsen. Brieven van jong tot oud. Sommigen sterk geargumenteerd met zinvolle bedenkingen. We maken deze zeker over aan onze beleidsmakers. Vertel ook wat u er over denkt! Affiche actie bomenkap in 't groen Dinsdag 3 maart 2015 Gisterenavond werden in onze wijk (Apollostraat, Diksmuidelaan, Diksmuidelaan, Moorsledestraat, enz… tot aan de Bikschotellaan) weer bijna 1000 brieven verspreid. Vandaag trekken we naar de Gitschotellei en de ‘Buurt der Goden’ om te mensen te informeren. Wie vanavond mee op bustoer kan … afspraak om 20.30 uur in de Thaliastraat 14 🙂 Ondertussen blijven er ook reacties van buurtbewoners binnenkomen. Via e-mail, sms, Facebookberichten, enzovoort. We trachten alle reacties regelmatig te knippen en te plakken naar de Facebookpagina en de webpagina. Zondag 1 maart 2015 Eerste reacties van buurtbewoners stromen binnen. Facebook-pagina https://www.facebook.com/Groenenhoekgroen?fref=ts heeft ’s avonds reeds meer dan 100 ‘likes’. Website ‘Groenenhoek groen’ wordt opgestart. Er wordt beslist om zondag 8 maart 2015 om 14 uur actie te voeren.   Zaterdag 28 februari 2015 De eerste 500 brieven met info over de nakende kapping van 23 bomen in het parkje aan de Dianalaan in Berchem (Hof van Nauwelaerts/Jardin Public) zijn deze voormiddag gebust 🙂 IMG_3076 IMG_3075 Laat GROENENHOEK vooral GROEN blijven ! Beste buurtbewoners, Ik zou graag jullie mening en advies inwinnen. Al vele jaren volg ik het reilen en zeilen in Berchem. Eerst als buurtbewoner en initiatiefnemer van buurtcomité ‘Orpheusbuurtgebeure’. De jongste jaren vooral als districtsraadslid. Deze maand las ik in de notulen van het districtscollege (4 februari 2015) over “het uitvoeren van verdunningswerken” in het park Dianalaan (vroeger ‘Hof van Nauwelaerts’/vandaag ‘Jardin Public’). Ik stel me bij deze ingreep ernstige vragen. De voorbije jaren is in dit parkje al heel wat grondig kap- en snoeiwerk gebeurd. In het begin konden we daar zeker enig begrip voor opbrengen. Er was inderdaad misschien nood aan meer zichtbaarheid en voldoende sociale controle. Wordt het echter niet stilaan tijd dat dit stopt? Heel wat van het hoge groen is ondertussen al verdwenen. Vandaag staan er opnieuw 23 bomen op de kaplijst. 8 Amerikaanse eiken en 13 Noorse esdoorns moeten tegen de vlakte. 10 van deze bomen hebben een stamomtrek van 122 tot 168 cm. Slechts 4 bomen komen er in de plaats. Die hebben vanzelfsprekend maar een stamomtrek van 18 tot 20 cm. Mij lijkt dit toch vrij verontrustend. Dit parkje verliest meer en meer zijn charme en wordt stilaan herleid tot een stadstuintje. In een mooie folder werden we vorige maand nog opgeroepen door het bestuur om “na te denken over het groene hart van Berchem”. “Een masterplan over de groene gebieden De Villegaspark, Brilschanspark en het natuurgebied De Wolvenberg”. Tegelijkertijd zien we echter op andere plaatsen in Berchem heel wat groen verdwijnen. Vorige maand 43 populieren (stamomtrek tussen 69 en 186 cm) die worden geveld aan het Sportcentrum Het Rooi (over vervanging wordt daar zelfs niet gesproken). Nu 23 bomen in het Hof Van Nauwelaerts. Voldoende groen en bomen blijven anders noodzaak voor onze samenleving: luchtzuiveringsfunctie, geluidsbarrière, schaduw voor mens en dier, voorkomen van wateroverlast, rustgevende sfeer, esthetische waarde, … Concreet stelde ik hierover op de districtsraad van donderdagavond 26 februari de volgende vragen: – Graag kreeg ik een opsomming van wat er de jongste jaren is gebeurd aan kapwerken. Hoeveel hoge bomen en struiken zijn er de voorbije jaren al verdwenen? – Ik vraag het college zich over deze kapping opnieuw te bezinnen. Volgens mij zijn de werken niet noodzakelijk en kunnen ze dus worden vermeden. Het is belangrijk om met het schaarse groen van onze wijk Groenenhoek zorgzaam om te springen. Op zijn minst moet deze kapping voorlopig worden uitgesteld. De bevoegde schepen Ann Bakelants verdedigde echter de kapping. “De dunningskap is nodig om dit parkje beter te kunnen beheren. De bedoeling is om enkele van de vele zaailingen te verwijderen zodat de overblijvende boomsoorten beter kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen met een evenwichtige kruin”. Mooi gezegd maar dit parkje is volgens mij al érg kleinschalig. Voor het overige werd er vooral ook met mooie woorden gegoocheld: “opfrissingswerken”, een “opwaardering van het park”, “teveel bomen op één plek”, “teveel schaduwplekken”, “bomen die teveel een hindernis vormen”. De toekomst lacht ons volgens de schepen rooskleurig tegemoet want binnen 25 jaar heeft ons park dan “volwaardig uitgegroeide toekomstbomen” !!!  J Haar antwoord klonk echter weinig overtuigend en ik had stellig de indruk dat haar standpunt tevens weinig bijval genoot bij de overige raadsleden. Zowel bij de meerderheid als op de oppositiebanken.   Mijn vraag naar onze buurt Wat denken jullie als buurtbewoners zelf over deze nakende ingreep? Heb ik gelijk me hierover zorgen te maken? Of is mijn tussenkomst overdreven? Graag kreeg ik jullie mening hierover te horen. Dat kan steeds op het vertrouwde adres, Thaliastraat 14, of via email: arnold.peeters@skynet.be Ik maakte ook een Facebook-pagina aan over dit thema onder de naam: “Groenenhoek Groen” waarop u een reactie kwijt kan. Mochten jullie het met mij eens zijn dan overweeg ik om op zondag 8 maart om 14 uur een ludieke actie te voeren om dit thema onder de aandacht te brengen. Maar daarover hoor je dan zeker volgende week meer. Eerst wil ik echter luisteren naar jullie stem. Laat dus van je horen! Vriendelijke groeten, Arnold Peeters  (onafhankelijk districtsraadslid fractie Sp.a-Groen Berchem) Donderdag 26 februari 2015 Mondelinge vraag in de districtsraad Berchem We lazen in de notulen van het districtscollege (4 februari 2015) over “het uitvoeren van verdunningswerken” in het park Dianalaan (vroeger ‘Hof van Nauwelaerts’/vandaag ‘Jardin Public’). We stellen ons bij deze ingreep ernstige vragen. Het is de zoveelste keer in de voorbije jaren dat hier zogenaamde “dunningswerken” worden uitgevoerd. Sinds ‘Jardin Public’ daar is gekomen, is er in dit park al een serieuze kaalslag gebeurd. In het begin kon de buurt daar nog enig begrip voor opbrengen. Uit respect voor de nieuwe uitbater van de horecazaak. Er was inderdaad misschien iets meer zichtbaarheid nodig en voldoende sociale controle. Maar ‘trop is trop’. Het wordt nu hoog tijd dat dit stopt. Heel wat van het hoge groen in het parkje is ondertussen al verdwenen. Je kan het bijna geen park meer noemen Vandaag staan er opnieuw 23 bomen op de kaplijst. 8 Amerikaanse eiken en 13 Noorse esdoorns moeten tegen de vlakte. 10 van deze bomen hebben een stamomtrek van 122 tot 168 cm. Slechts 4 bomen komen er in de plaats. Die hebben vanzelfsprekend maar een stamomtrek van 18 tot 20 cm. We vinden dit erg verontrustend. Dit parkje verliest meer en meer zijn charme en wordt stilaan herleid tot een stadstuintje. Vroeger konden de kinderen nog verstoppertje spelen in de struiken. Als men zo doorgaat vinden ze er binnenkort misschien geen boom meer om zich achter te verstoppen. In een mooie folder werden we vorige maand nog opgeroepen door het bestuur om “na te denken over het groene hart van Berchem”. “Een masterplan over de groene gebieden De Villegaspark, Brilschanspark en het natuurgebied De Wolvenberg”. Jammer genoeg zien we op andere plaatsen in Berchem ondertussen heel wat groen verdwijnen. Vorige maand lazen we nog in het collegeverslag over 43 populieren (stamomtrek tussen 69 en 186 cm) die worden geveld aan het Sportcentrum Het Rooi (over vervanging wordt daar zelfs niet gesproken). Nu 23 bomen in het Hof Van Nauwelaerts. We krijgen echt wel de indruk dat we op dit vlak in Berchem niet goed bezig zijn. Het belang van groen en bomen hoeven wij toch niet meer uit te leggen dachten wij: luchtzuiveringsfunctie, geluidsbarrière, schaduw voor mens en dier, voorkomen van wateroverlast, rustgevende sfeer, esthetische waarde, enz… Het zou misschien geen slecht idee zijn om een soort ‘bomenwacht’ op te starten die – net als monumentenwacht- waakt over het behoud en onderhoud van stads en laanbomen.   Concreet hebben wij voor het districtsbestuur de volgende vragen: Graag kregen we een opsomming van wat er de jongste jaren is gebeurd aan kapwerken. Hoeveel hoge bomen en struiken zijn er de voorbije jaren al verdwenen? We vragen het bestuur van Berchem zich over deze kapping opnieuw te bezinnen. Volgens ons is deze niet noodzakelijk en kan ze dus worden vermeden. Het is belangrijk om met het schaarse groen van onze wijk Groenenhoek zorgzaam om te springen. Op zijn minst moet deze kapping voorlopig worden uitgesteld.

Advertenties

3 reacties op Berichten

 1. An Vermeiren zegt:

  Bomen kunnen niet praten, gelukkig kunnen mensen dat wel. Er is al te veel natuurschoon verdwenen in de groenenhoek. Fantastisch dat jullie opkomen voor het groen van ‘groenenhoek’ !

  Like

 2. Jan Vandervliet zegt:

  Ik zou U willen vragen eens te bekijken waar in onze buurt(en) groen verdwenen is.
  De prachtige dreef vol Japanse kerselaars langsheen het Middelaresziekenhuis te Deurne.
  De middenberm van de August vd Wielelei, van de Dascottalei, Ruggeveldlaan. Je zal zeggen ja maar er zijn toch nieuwe bomen gezet, dan antwoord ik U binnen 25 jaar heb je iets wat je een boom zal kunnen noemen.
  Met alle vertragingsmaneuvers rond het Oosterweeldossier en de overkapping van de ring hoeveel fijn stof moeten we nog inademen ?
  Hoeveel kankers moeten we erbij krijgen als er op mijn stukje straat onlangs nog 2 kankerpatiënten zijn bij gekomen, nadat mijn eigen echtgenote inmiddels 10 jaar geleden op haar 44ste heenging als gevolg van kanker. Hoe durf je nog één boom te vellen !?

  Dames en heren politici jullie hebben me op enkele uitzonderingen na extreem geschokt, ik heb gisteren op de districtsraad met eigen ogen kunnen zien hoe interessant jullie het vonden, neen jullie smartphones en tablets waren overduidelijk belangrijker, bah !

  Nog even dit, die bomen en dat park, de straten en zelfs het gebouw waar jullie vergaderen die zijn eigendom van ons, ons dat is het volk, Jan met de pet die heeft U naar daar gestemd in de overtuiging dat jullie “goed” gingen doen voor ons. Ik krijg er stilaan een ander idee over.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s